Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Gjennomføring Finansiering Forskningsoppgave | Nyttig informasjon

Hvorfor gå forskerlinjen? #

Som student gir forskerlinjen deg en god mulighet til å få utløp for egen nysgjerrighet og vitebegjær ved at du deltar i et forskningsmiljø. Du vil få kjennskap til og kunne bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget i medisin.

Du vil blant annet få dette ut av forskerlinjen:

 • Du uteksamineres fra Fakultet for medisin og helsevitenskap med attestasjon på at du har graden cand. med. med fullført forskerlinje.
 • Du har utført ca 50 % av arbeidet til en ph.d doktorgrad og forholdene ligger svært godt til rette for å fullføre doktorgraden.
 • Medisinstudiet er en grunnutdanning med basiskunnskap fra svært mange områder. Undervisningen er bred. Forskerlinjen er en unik anledning til fordypning innen et område av spesiell interesse.
 • Forskerlinjen gir grunnlag for faglig og sosial nettverksbygging. Du har muligheten til å etablere kontakter med fagområder av spesiell interesse.
 • Tilleggskompetanse gir deg fordeler i arbeidsmarkedet.
 • Kombinasjonen av forskning og studier gir ofte synergieffekter. Forskerlinjestudenter oppgir at forskerutdanningen styrker deres forståelse av medisinstudiet.

I det kliniske arbeidet vil erfaring fra medisinsk forskning lette tolkning og praktisering av ny nasjonal og internasjonal viten. Forskerlinjen sikrer god rekruttering til de ulike forskermiljøene ved fakultetet. Tidlig rekruttering til forskning gir gevinster ved at kompetanse oppnås tidligere og kan benyttes over flere år. Dette er både bra for medisinsk forskning i Norge og er samfunnsøkonomisk.

Samfunnsmål #

Forskerlinjen ble fra høsten 2002 opprettet ved alle de 4 medisinske fakultetene i Norge, ut fra et ønske om å rekruttere flere medisinere til forskning, å forbedre organiseringen av forskerutdannelsen, samt å fremme vitenskapelig holdning til medisinsk virksomhet.

Søk opptak  #

For opptak til forskerlinja kreves det ingen formelle kvalifikasjoner utover det å være medisinstudent med interesse for medisinsk forskning. De viktigste forutsetningene for å søke opptak er motivasjon, interesse og vilje til å bruke den tid som er nødvendig utover vanlig medisinstudium. Opptak vil basere seg på en skriftlig søknad samt intervju av søkerne. Den skriftlige søknaden består av utfylt søknadsskjema, en beskrivelse av forskningsprosjektet som ønskes utført og en erklæring fra veileder.  Å finne prosjekt og veileder kan være tidkrevende, og det tar tid å utarbeide en prosjektbeskrivelse. Studenten må derfor planlegge søknaden i god tid i forkant av søknadsfristen 1. februar.

Samtlige søknader blir vurdert av en komité som består av to vitenskapelige kvalifiserte medlemmer, en forskerlinjestudent samt faglig leder av forskerlinja. Komiteen gjennomfører også intervjuene. En tillitsvalgt for forskerlinjestudenter blir invitert som observatør. Komiteens sekretær er den administrative koordinator for forskerlinja. Komiteens innstilling blir sent til Fakultetet til godkjenning.

For de som søker forskerlinja i studieåret 2020/2021 (med søknadsfrist 1. februar 2021) er det ny ordning. Forskerlinjeløpet, for de som nå blir tatt opp, vil bestå av et sammenhengende studieår (to semester etter hverandre, og ikke to adskilte semester som det hittil har vært). Denne endringen berører ikke sommersemestrene. Studenter fra 2. - 3. studieår kan søke. Det er kun mulig å søke opptak til forskerlinja en gang.

Oppstart for forskerlinja er høsttermin etter tildelingen og forutsetter at studenten har bestått ordinær eksamen eller 1. mulige kontinuasjonseksamen.

 

Hvordan søke? #

 1. Finne veiledere og prosjekt
 2. Utarbeide prosjektbeskrivelse sammen med veileder
 3. Sende inn søknadsskjema med prosjektbeskrivelse og egen CV, samt veilederuttalelse og veilederes CV
 4. Her finner du søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelse
 5. Ved spørsmål, ta kontakt med Cicilie.Nordvik@ntnu.no. 

Hvordan finne forskningsprosjekt #

Når du vil finne ut hva du kan forske på, er det lurt å se på forskningssidene til de forskjellige instituttene og forskningssentrene på Fakultet for medisin og helsevitenskap. Ta gjerne kontakt med forskningsgruppenes kontaktperson og be om et møte for å høre mer om prosjektmuligheter. 

Du kan også se på oversikten over forskerlinjestudentene, og se hvilke prosjekter og veiledere disse har. Ta gjerne kontakt med forskerlinjestudenter for å få hjelp til å finne ut mer om et forskningstema.

Ønsker du hjelp til å finne forskningsgrupper og komme i kontakt med disse kan få hjelp og veiledning hos Cicilie Nordvik.

I hvert høstsemester blir det arrangert informasjonsmøter om forskerlinjen.

Prosjekttilbud #

Nedenfor finner du lenke til prosjekttilbud. Nyeste tilbud ligger øverst. Dette er kun et lite utvalg og det finnes andre måter å finne seg forskerlinjeprosjekt på enn de mulighetene som presenteres her. 

2 Vedlegg
19546 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)