Søk om prosjektetableringsstøtte

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont 2020, ERA-NET COFUND, JTI-JU, Eurostars-2, COST osv.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av NTNUs strategiske midler og en rammebevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). NTNU-ansatte skal søke PES-støtte til NTNU-sentralt. PES-søknader må være støttet av institutt-/enhetsleder før innsending.

Se også: Horisont 2020

In English: Apply for project establishment grant

Søknadsfrist #

NTNU har i 2020 tildelt de tilgjengelige midlene til PES og POS, og det blir ikke mulig å søke på ytterligere PES- og POS-prosjekter for 2020.

Mer informasjon om 2021 og Horisont Europa blir lagt ut når det er klart.

Hvem kan søke? #

Vitenskapelig ansatte som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont 2020 eller randsoneprogrammer. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor NTNU deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase

Søknadsskjema  #

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2018 og 2019:

PES-søknadsskjema 2019-2020 (xls) (v17, 01.03.19)

Husk dette:

 • Kontakt din lokale EU-rådgiver for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Instituttleder/enhetsleder skal samtykke til innsending (lenke til kapittel).  

Veiledning til utfylling #

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde: #

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC5-13-2018)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom NTNU skal være koordinator må dette presiseres.   

Send inn søknaden #

Når skjemaet er ferdig utfylt og instituttleder har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til din lokale EU-rådgiver. EU-rådgiveren tar seg av videre oppfølging og sørger for innsending og arkivering.  

Hva gis det støtte til? #

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont 2020, aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet som Joint Technology Initiatives (JTI/JU), ERA-NET COFUND, §185 aktiviteter som EUROSTARS-2, GMES og Galileo.

Det kan også ytes støtte for utgifter i kontraktsforberedelsesfasen (Grant Preparation) for søknader som er innstilt til støtte der NTNU er koordinator.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering. 

Hva kan kostnadsføres? #

 • Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (NTNU ansattes) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning
 • Søk i patentdatabaser og lignende
 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved NTNU dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader.
   Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved NTNU (postdocs, phd etc.),
   og ikke innleide eksterne konsulenter.
   Egeninnsats for instituttet blir automatisk regnet ut i skjemaet.

Størrelsen på støtten - beløp #

Utbetaling av støtte #

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev med et internt prosjektnummer hvor kostnadene kan belastes.

Videre prosess #

Husk at kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten. 

Se også #

Kontakt #

EU-rådgivere og støtteapparat ved NTNU

10 Vedlegg
18828 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)