Søk om forskningstermin

På denne siden finner du informasjon til deg som skal søke om forskningsopphold i utlandet/forskningstermin. Her finner du hvem som kan søke, hva søknaden skal inneholde og hva som vektlegges i vurderingen. 

English version - How to apply for sabbatical leave

Temaside om forskningstermin

Søknadsskjema #

Søknadsfristen var 1. mai for forskningsopphold i utlandet/forskningstermin som starter påfølgende akademiske år.

Hvem kan søke? #

Alle fast vitenskapelige ansatte i stillinger i kategorien professor, dosent og førsteamanuensis har rett til å søke om ett års forskningstermin etter fire års opptjeningstid eller ½ års forskningstermin etter to års opptjening. Førstelektorer omfattes ikke av retningslinjene. I løpet av 2017 skal det vurderes om førstelektorer skal inkluderes.

Ansatte ved gamle NTNU beholder sin opptjening fra før fusjonen. Ansatte ved de tidligere høgskolene startet sin opptjening 1. januar 2016 og kan tidligst søke om forskningstermin med oppstart høsten 2020.

Gamle ordninger og/eller individuelle avtaler om forskningstermin ved de tidligere høgskolene videreføres frem til høsten 2020. Det er ikke mulig å kombinere ny ordning med gammel ordning, og dermed få dobbel opptjening i perioden frem mot 2020.

Hva skal søknaden inneholde? #

 • En plan for forskningsoppholdet i utlandet/forskningsterminen med høy faglig kvalitet. Planen må være koblet mot faglige prioriteringer og NTNUs strategiske mål
 • En oversikt over forventede resultater av forskningsoppholdet i utlandet/forskningsterminen
 • En plan for finansiering, inklusive en plan for ekstern finansiering
 • En plan for tilfredsstillende håndtering av veilednings- og undervisningsoppgaver under forskningsterminens varighet. Denne skal utarbeides i samarbeid med instituttet

Dersom du har fått en invitasjon fra en utenlandsk vertsinstitusjon, kan du legge en kopi ved søknaden.

Hva vektlegges i vurderingen? #

 • Instituttets faglige utviklingsbehov (forskning, nyskaping, utdanning og formidling)
 • Utvikling av eksterne (internasjonale) nettverk overfor universiteter og næringsliv
 • Lengre faglige opphold i utlandet under avvikling av forskningstermin
 • Prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet
 • Forskerens kvalifikasjoner (faglig produksjon, veiledning, prosjektledelse)

Andre forhold som tillegges vekt #

 • Opptjeningstid eller tid siden siste forskningsopphold i utlandet/forskningstermin
 • Særlig innsats i undervisning, veiledning og/eller tyngre administrative oppgaver
 • Unge søkere som:
  • har både sin grunnutdanning og forskerutdanning ved NTNU eller annet norsk universitet og som ikke har hatt utenlandsopphold av lengre varighet under sin utdanning
  • har behov for karriereutvikling og nettverksbygging

Saksgangen #

Instituttet skal godkjenne det faglige innholdet i forskningsoppholdet i utlandet/forskningsterminen, rangere søknaden samt sende en prioritert søkerliste (i tilfelle flere søkere) til fakultetet.

 1. Fakultetet fatter et vedtak innen 20. juni.
 2. Dekanen informerer instituttet om vedtaket.
 3. Fakultetet sender ut brev til søkerne angående resultatet.
 4. Du som tildeles forskningstermin får brev fra fakultetet.
 5. Du må signere avtalen og returnere den til fakultetet.
 6. Du kan søke til fakultetet om endringer av tidspunkt, sted, osv., for forskningsterminen.
 7. Fakultetet informerer deg om resultatet av behandlingen.
 8. Du skal levere en kort faglig rapport senest to måneder etter endt forskningstermin.
 9. Ved avslag kan du be om ny vurdering. Ny vurdering gjøres av fakultetet.

Rettigheter og plikter #

 • Forskeren har permisjon med full lønn under forskningsterminen og er fritatt for undervisningsoppgaver, tilstedeværelsesplikt og kliniske og administrative oppgaver.
 • Forskeren skal i samarbeid med instituttet sørge for at veiledning av doktorgradskandidater er ivaretatt under forskningsterminen.
 • Forskeren kan ikke pålegges eller påta seg andre oppgaver enn de som inngår i prosjektplanen for forskningstermin med mindre det er godkjent av leder.
 • Forskningstermin tilbringes normalt ved ekstern institusjon. Fleksible løsninger, inklusive pendling, kan avtales dersom det er faglige eller familiære grunner til det.

Kontakt #

Linda Bjørk Sigurdardottir, HR- og HMS-avdelingen

1 Vedlegg
17021 Visninger
Gjennomsnitt (6 Stemmer)