Rus

Under revisjon - august 2018


Trenger du eller en kollega hjelp for et rusproblem? Denne siden informerer om hvilken hjelp NTNU tilbyr og hvilke tiltak som settes inn når et problem oppstår.

English version - Substance abuse

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hjelp og godt arbeidsmiljø #

Den som misbruker rusmidler er i en vanskelig livssituasjon. Familie, venner og kolleger vil også oppleve det som vanskelig at en de er glad i, respekterer og skal samarbeide med, har det vanskelig.

Som arbeidsgiver ønsker NTNU å ivareta alle ansatte, tilby hjelp ved behov, og iverksette gode tiltak for den som har et rusmiddelproblem. NTNU har sammen med alle ansatte også ansvar for å ivareta arbeidsplassen og sikre et godt arbeidsmiljø.

Rus og arbeid #

Ved NTNU er rusmiddelbruk ikke godtatt hvis noen:

  • Ruser seg i arbeidstiden
  • Møter opp ruspåvirket på jobb
  • Bruker rusmidler utenfor arbeidstiden slik at man blir borte fra jobben
  • Ikke får gjort god nok jobb på grunn av rusmisbruk utenfor arbeidstid

Er du usikker på om du eller en kollega bruker rusmidler på en slik måte at det kan medføre problemer? Kontakt Bedriftshelsetjenesten for råd og veiledning.

Hvis du har et rusmiddelproblem skal du også vite at din leder vil hjelpe deg, og at du kan be om en samtale når du har behov for det.

Tiltak ved rusproblemer #

Hvis noen ved NTNU bruker rusmidler på en slik måte at det påvirker arbeidet (se over), vil nærmeste leder kontakte vedkommende for en samtale. Under samtalen vil vedkommende få en muntlig advarsel, og leder vil legge frem en avtale om tiltaksprogram(pdf) som begge inngår.

Leder skal også dokumentere den muntlige advarselen. Den som får muntlig advarsel skal ha kopi av dokumentasjonen der det skal stå tid, sted, navn på vedkommende og en beskrivelse av hvorfor leder har tatt kontakt og kommet med muntlig advarsel.

Hvis det oppstår en ny situasjon som gir grunnlag for advarsel, vil vedkommende denne gang få en skriftlig advarsel (pdf) (2. advarsel). Den som mottar advarselen må bekrefte at han/hun har mottatt dette. Leder og vedkommende vil sammen gå i gang med å planlegge og gjennomføre et ordinært tiltaksprogram.

Dersom denne nye situasjonen er et brudd på tiltaksprogram som allerede er i gang, skal vedkommende og leder sammen vurdere innholdet i tiltaksprogrammet og gjøre nødvendige justeringer. Bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgt eller fastlege kan bistå sammen med dere.

Tiltaksprogrammet kan omfatte interne og eksterne tiltak på arbeidsplassen. Eksterne tiltak kan være i samarbeid med klinikk eller behandlingsinstitusjon.

Hvis en ny situasjon oppstår igjen der den ansatte bryter avtalen i tiltaksprogrammet, vil leder gi en ny skriftlig advarsel (pdf) (3. advarsel).

Hvis avtalen som ligger i tiltaksprogrammet ikke blir overholdt etter 3. (og skriftlige) advarsel, kan dette føre til avskjed.

Den ansatte med rusmiddelproblemet, nærmeste leder og eventuelt leder på høyere nivå, Bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgt og/eller fastlege, skal nå møtes, drøfte situasjonen og vurdere om tiltaksprogrammet skal fortsette. Dersom alle på møtet blir enig om at tiltaksprogrammet ikke skal fortsette, avsluttes programmet.

Når det går bra #

Den første, muntlige advarselen faller bort dersom det ikke skjer flere rusrelaterte problemer i jobben i løpet av to år.

Etter at den ansatte med rusmiddelproblem har gjennomført eventuelt tiltaksprogram, faller alle advarslene som er gitt bort. Leder skal også sørge for og har ansvar for at at alle papirer i saken blir fjernet fra personalmappen til den ansatte og makulert.

Taushetsplikt #

Alle som er involvert i tiltaksprogrammet har taushetsplikt. Leder skal sørge for at alle dokumenter i saken oppbevares i lukket konvolutt i den ansattes personalmappe. Kun den ansatte, leder og eventuelt Bedriftshelsetjenesten/fastlegen skal ha kopi av papirene.

Hjelp #

Regelverk #

Kontakt #

5 Vedlegg
17387 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)