Romkort

Romkort skal henge på eller ved alle dører, også bakdører, til rom som inneholder særlige farer. Romkortet skal beskrive faremomenter og er viktig for brannvesen og øvrig innsatspersonale i nødssituasjoner.

English version: Room cards

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Typiske rom hvor det kan være behov for romkort er laboratorier, verksteder, forsøkshaller, avfallslager, eller lignende.

Romkort #

Veiledning #

Enhet #

 • Navn på ansvarlig institutt, fakultet, avdeling eller seksjon. Skriv det som beskriver rommet best.
 • Romnummer og bygning skal også stå på romkortet da kopi av romkortet oppbevares i/ved brannsentral.

Type virksomhet #

Før på hvilken virksomhet det er i rommet. Eksempler: Kjemilaboratorium, høyspentlaboratorium, verksted, isotoplager, eller annet.

Særlige farer #

Beskriv det som er spesielt farlig i rommet. Eksempler: Oppbevaring av etsende, eksplosjonsfarlige eller selvantennende stoffer, ioniserende stråling, strøm, høye/lave temperaturer, trykksatte komponenter, farlige instrumenter/maskiner, etc.

Særlige farer etter en hendelse #

Beskriv situasjoner som kan oppstå i etterkant av en hendelse, som er av en slik art at en ikke bør gå inn i lokalet. Eksempler: Fare for spredning av helsefarlig støv, høye gasskonsentrasjoner, etc.

Gass under trykk #

«Brannfarlig gass» er gass som etter antenning kan forbrenne i luft. «Annen gass» er for eksempel inerte, korrosive og giftige gasser. Gass under trykk (gassflasker) skal være særskilt merket på eller ved alle dører. Før opp maksimum mengde gass, i liter, som kan være i rommet. For gassuttak i veggen er det ikke krav om å føre opp gass og merking.

Brannfarlig væske #

Før opp maksimum mengde brannfarlig væske, i liter, som blir oppbevart i rommet.

Kategorier:

 • Kategori 1: Flammepunkt < 23°C, kokepunkt ≤ 35°C
 • Kategori 2: Flammepunkt < 23°C, kokepunkt > 35°C
 • Kategori 3: Flammepunkt ≥ 23°C og ≤ 60°C. 

Spesialslukningsmidler #

Oppgi evt. behov for slukningsmidler utover vann, hvor disse befinner seg og i hvilke mengder de fins.

Skriv ut romkort #

Skriv ut romkort på Colorit limegrønt, tykt papir. Send kopi av utfylt romkort til vaktmester. Vaktmester plasserer kopien i aktuell brannsentral.

Ansvarsforhold #

Linjeleder  #

Linjeleder skal sørge for at:

 • risikovurdering og tiltak for å redusere risiko gjennomføres.
 • romkort blir oppdatert ved behov.
 • opplysningene på romkort blir kontrollert minst en gang i året og/eller når det er endringer.
 • farer, gass og kjemikalier merkes korrekt i og utenfor rommet.
 • krav til bruk av verneutstyr merkes korrekt.
 • romkort fylles ut på norsk og vurdere om det, i tillegg, er behov for romkort på annet språk.
 • kopi av utfylt romkort sendes vaktmester i bygningen. Vaktmester legger kopi i aktuell brannsentral.

Romansvarlig #

Romansvarlig skal:

 • ha kjennskap til arbeidet i rommet og sørge for at arbeidet ikke medfører fare for helse, miljø eller sikkerhet.
 • sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
 • delta på risikovurderinger og HMS-runder.
 • ha stedfortreder som ivaretar oppgavene når romansvarlig ikke er til stede.

Romansvarlig har ikke beredskap, dvs. at vedkommende ikke vil være tilgjengelig til en hver tid. 

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Kontakt #

Ved behov for hjelp:

 • Romansvarlig: se romkort 
 • Vaktmester 
 • Teknisk beredskap: tlf. 918 97 335 (hvis romansvarlig og vaktmester ikke er tilgjengelig, etter arbeidstid, eller dersom det er behov for ekstra hjelp)
 • Vekter: tlf. 918 97 373 (etter arbeidstid)
 • NTNUs beredskapstelefon: tlf. 800 80 388 (Bemannet hele døgnet. Ved behov for å varsle om alvorlige hendelser)

Generelle henvendelser om romkort: 

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 14. august 2015 - HMSR27 - ePhorte 2016/3901

0 Vedlegg
22496 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)