Tilbake

Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: retningslinjer

Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter er fastsatt av rektor 1.11.2017 (ePhorte saksnummer: 2017/5038) og gjelder fra 1.1.2018.

Linjeledere i fellesadministrasjonen har ansvar for opplæring, implementering og oppfølging av retningslinjene innenfor eget område. 

Innhold

1. Formål
2. Retningslinjene gjelder for
3. Definisjoner
4. Hovedregel med unntak
5. Implementering og opplæring
6. Roller og ansvar
7. Kontakt

1. Formål

Formålet med retningslinjene er å klargjøre hvilke tjenester NTNU skal kunne levere til eksterne aktører, omfanget for disse tjenestene og hvilke priser som skal benyttes for slike tjenester.

Når NTNU leverer tjenester i konkurranseutsatte markeder, vil NTNU bli ansett for å utøve økonomisk aktivitet. Typiske tjenester vil være konferansetjenester, distribusjon, utleie og salg av IT-tjenester, konsulenttjenester, trykkeritjenester, laboratorietjenester, mv. Det offentlige har ikke anledning til å subsidiere slike tjenester og plikter å sørge for at det ikke foregår kryssubsidiering.

I juli 2014 ble reglene for støtte til forskningsorganisasjoner og forskningsinfrastrukturer innskjerpet. Dette regelverket inneholder nå en eksplisitt begrensning på mulighetene for å drive økonomisk aktivitet, dvs. å tilby varer og tjenester i et marked. NTNU må dokumentere slik aktivitet. Kun 20 % av en forskningsorganisasjons årlige kapasitet kan benyttes til økonomisk aktivitet. 

Lov om behandling av personopplysninger legger også føringer for hvilke oppdrag NTNU bør ta på seg i det eksterne markedet. NTNU må inngå databehandleravtale ved lagring av data for eksterne. NTNU har i slike tilfeller ansvar for tilfredsstillende informasjonssikkerhet som enhver annen leverandør av slike tjenester.

2. Retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder for alle interne enheter ved NTNU som leverer tjenester til eksterne enheter/aktører (se definisjoner).

3. Definisjoner

NTNU interne enheter

Med NTNU menes alle NTNUs fakulteter og fellesadministrasjon, inkl. underliggende enheter. Dette inkluderer Renate (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering), Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) og Skrivesenteret (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking) som er interne enheter fom. 2018.

NTNU har også noen nasjonale kompetansemiljø som NAKU, RKBU, Senter for omsorgsforskning som har direkte bevilgning fra andre departementer enn Kunnskapsdepartementet. Disse miljøene er også å regne som del av NTNU under MH-fakultetet.

Eksterne enheter

Med eksterne menes andre enheter i staten (universiteter, departementer, mm.), og alle eksterne selskaper, stiftelser, organisasjoner og foreninger som ikke er beskrevet over. Artsdatabanken og BIBSYS er eksterne enheter fom. 2018.

TDI-modell

TDI priser og beregningsgrunnlag
TDI priser Beregningsgrunnlag
Oppdragspris Totale kostnader pluss margin for fortjeneste
Bidragspris Totale kostnader

For mer om TDI-modellen, se Beregne kostnader i forskningsprosjekt

4. Hovedregel med unntak

NTNUs fellesadministrasjon skal som hovedregel ikke tilby tjenester til eksterne enheter (dvs. utenfor NTNU), men fokusere ressursene på sine primære oppgaver.

Unntak fra regelen om ikke å tilby tjenester utenfor NTNU:
Ekstern kunde Tjenester NTNU kan levere Klassifisering Pris i TDI-modellen
Leietakere i NTNUs bygg
 • Tjenester definert i leiekontrakt (renholds-, vaktmester-, park- og tekniske tjenester og adgangskontroll)
 • Nettverk
Økonomisk aktivitet Oppdragspris
NTNU Ocean Training Center Leiestedstjenester Økonomisk aktivitet Oppdragspris
NTNU TTO IT-tjenester som er nødvendig for at TTO skal kunne utføre tjenester for NTNU (jf. tjenesteavtalen) Ikke-økonomisk aktivitet [1] Oppdragspris [2]
Studenter Trykkeritjenester:
 • Kompendier og undervisningsmateriell
 • Studentoppgaver 
 • Materiell til studentutstillinger
 • Materiell som fremmer studentvelferd (linjeforeningsaviser, materiell til studentrådene, NTNUI, studentprestene, o.l.) innenfor ledig kapasitet
Ikke-økonomisk aktivitet Bidragspris
Studentsamskipnaden (Sit) - fristasjon
 • Tjenester definert av fristasjonsordningen
 • Nettverk
Ikke-økonomisk aktivitet [3] Bidragspris
St. Olavs hospital
 • Bibliotekstjenester
 • Administrative tjenester
Ikke-økonomisk aktivitet  Bidragspris
St. Olavs hospital Konferansetjenester Økonomisk aktivitet Oppdragspris
UH-sektoren inkl. BOTT, UNINETT AS IT-tjenester som:
 • Skype 
 • Forskningsdata
 • Tungregning
 • Felles systemer (BOTT)
Ikke-økonomisk aktivitet Bidragspris

Avtalerettslige forpliktelser

 • DNKVS
 • Dokkhuset Scene AS
 • Vitensenteret

 Tjenester definert i avtaler (omfang skal vurderes)
Økonomisk aktivitet Oppdragspris

[1] Ikke-økonomisk aktivitet pga. vilkår for «egenregi» er oppfylt.

[2] Av hensyn til mulig viderefordeling av statsstøtte til bedriftene.

[3] Ikke-økonomisk aktivitet pga. studentvelferd iht. Lov om studentsamskipnader.

5. Implementering og opplæring

Retningslinjene skal implementeres fra og med 1.1.2018.

Eksisterende avtaler som er i konflikt med retningslinjene (se listen over), skal fases ut så snart som mulig og senest i løpet av 2020. Hensikten med overgangsfasen er å sikre tid til omstilling slik at avtaler kan avvikles og slik at frigjort kapasitet kan overføres fra eksterne til interne tjenester der det er mulig innenfor rammebevilgningen til avdelingen.

Presentasjon av retningslinjene til bruk i opplæring (pptx).

6. Roller og ansvar

Linjeledere i fellesadministrasjonen har ansvar for opplæring, implementering og oppfølging av retningslinjene innenfor eget område.

7. Kontakt

Ved spørsmål om retningslinjene kontakt Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne M. Sørgjerd eller Lise T. Sagdahl.

 

(Sist oppdatert 01.11.17)

2 Vedlegg
1532 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)