Lover og...

Retningslinjer for anskaffelser

Her finner du retningslinjer for anskaffelser og prosessene rundt det.

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser | Hovedside anskaffelser

Oppgaver som følger ved anskaffelser #

 • avdekke og spesifisere behov
 • søke i leverandørmarkedet
 • kostnadsramme og budsjettmessig dekning
 • valg av kjøpsprosess/markedsanalyse
 • utlysing
 • anbud/forespørsel
 • evaluering av tilbud
 • kontraktinngåelse
 • bestilling og godkjenning
 • oppfølging av leveransen/tjenesten
 • mottak og mottakskontroll
 • attestasjon av faktura oppfølging av reklamasjoner og garantiforpliktelser

Avtaleprosessen #

Hovedprosessene innen anskaffelsesområdet er som illustrert under:

Hovedprosessene på anskaffelsesområdet

Bestilling til betaling - BtB #

Bestilling-til-betaling (BtB) - i modellen kalt "Tildeling og distribusjon" - er en delprosess i avtaleprosessen som omfatter:

 • bestilling og godkjenning
 • mottak av ordrebekreftelser 
 • oppfølging av leveransen/tjenesten
 • varemottak og mottakskontroll
 • attestasjon av faktura
 • oppfølging av reklamasjoner og garantiforpliktelser
 • fakturabehandling
 • regnskapsføring og betaling
 • rapportering

BtB rutinestøtte #

Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte

Hjemmel #

Retningslinjene gjelder for alle anskaffelser til NTNU, uavhengig av finansieringskilde. Innkjøp av varer og tjenester til NTNU skal foretas i samsvar med gjeldende regelverk for slike anskaffelser, og være basert på forretningsmessig opptreden overfor NTNUs leverandører.

Det vises i den forbindelse til:

 • Lov om offentlige anskaffelser
 • Forskrift om offentlige anskaffelser
 • Etiske retningslinjer for Statstjenesten, utgitt 7. september 2005
 • Etiske retningslinjer for Innkjøp ved NTNU

Krav om konkurranse er hovedregelen i alle anskaffelser.  Men dersom du av en eller annen grunn mener at din anskaffelse fraviker denne regelen (f.eks. Intensjonskunngjøring eller direkteanskaffelse), ta kontakt med Innkjøpsgruppa ved Torill Slagstad, epost:  torill.slagstad@ntnu.no.  Hun vil sikre at begrunnelsen er god nok for ikke å gjennomføre konkurranse. 

Grunnleggende regler #

Grunnleggende regel i Lov om Offentlige anskaffelser (§ 5. Grunnleggende krav) sier:

 • En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.
 • Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forbrukerberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
 • Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Oppdragsgiver skal ikke

 • diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet
 • bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse
 • dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i lov og forskrifter kommer til anvendelse

Miljø #

Innkjøp ved NTNU skal bygge på prinsippet om å kjøpe varer og tjenester som har en god miljøprofil, som gir best verdi for pengene og at dette skjer på forretningsmessig basis. Prinsipper om miljøtilpassede innkjøp er nedfelt i regler for miljøstyring ved NTNU og innebærer å:

 • Bedre kunnskapen til innkjøpsansvarlige for å øke volumene av miljøtilpassede produkter som etterspørres og kjøpes inn
 • Finne produkter som er strategisk viktige sett fra et miljøsynspunkt
 • Sikre miljøkompetanse i organisasjonen
 • Bruke riktig verktøy
 • Stille relevante miljøkrav
 • Informere om oppnådd miljøverdi

Etisk handel #

NTNU skal være en være en samfunnsansvarlig virksomhet. Dette kommer blant annet til uttrykk i vår måte å anskaffe varer og tjenester på. For å styrke vårt arbeid med ansvarlige innkjøp har NTNU meldt seg inn i Initiativ for etisk handel. Med etisk handel menes arbeid for å forbedre arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden. Vi ønsker at våre leverandører deler vår kvalitets- og verdiforståelse.

Retningslinjer for etisk handel  

Godkjenning #

Bestillinger og avtaler om anskaffelser skal godkjennes av person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Godkjenning skal skje på grunnlag av budsjettmessig dekning og en vurdering av at formålet med kjøpet er i henhold til virksomhetens mål og handlingsplaner. BDM kan delegeres videre etter reglene i økonomiinstruksen.

Godkjenner skal godkjenne alle bestillinger og kontrakter om kjøp av varer og tjenester som ligger innenfor sin generelle fullmakts grenser og sitt budsjettområde.

Rammeavtaler som gjelder hele NTNU, evt. flere budsjettenheter, godkjennes av økonomidirektøren.

Attestasjon #

Attestasjon utføres av bestiller for budsjettområdet gjennom å legge inn varemottak i innkjøpssystemet. Attestasjonen innebærer å gå god for at en vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med bestilling eller avtale, og at varen/tjenesten som er levert innehar de spesifikasjoner som beskrevet i bestilling eller avtale.

Den som attesterer kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. Attestasjonen dokumenteres med manuell eller elektronisk signatur. Attestasjonsfullmakten gis skriftlig til godkjente bestillere, og gir rett til attestering og registrering av godkjente varemottak i innkjøpssystemet.

Anskaffelsesprosesser #

Offentlige anskaffelser er gjennom lov og forskrift underlagt et regelverk som legger føringer for valg av kjøpsprosedyre. Over gitte terskelverdier skal anskaffelsen skje iht. EØS-avtalen. Under terskelverdiene gjelder særnorske regler. Begge er nedfelt i Forskrift om offentlige anskaffelser.

Det er størrelsen på et samlet volum for etaten innenfor en produktkategori (vare eller tjeneste) som avgjør hvilken del av forskriften som skal gjelde. Alle innkjøp skal foretas etter en objektiv faglig og økonomisk vurdering, og på en måte som kombinerer hensynet til raske og smidige løsninger med kravet til forretningsmessig forsvarlige disposisjoner og en effektiv forvaltningskontroll.

For enkeltkjøp over 500 000 skal Innkjøpsgruppen kontaktes i planleggingsfasen for rådgiving og valg av optimal kjøpsprosedyre.

Enkeltkjøp av varer og tjenester #

Kjøp som ikke er inkludert i forpliktende rammeavtaler som gjelder for NTNU.

Disse er definert som:

Kjøp inntil 100 000

Dette er kjøp som den enkelte enhet selv kan administrere. Innkjøpsgruppen skal veilede og legge til rette rutiner for slike kjøp gjennom NTNUs innkjøpssystem. Bestillinger skal være skriftlige og registreres i innkjøpssystemet, og det skal henvises til NTNUs generelle betingelser.

Kjøp mellom 100 000 og 500 000

Dette er kjøp som enhetene velger selv om de vil gjennomføre eller om de ønsker å benytte NTNUs innkjøpsenhets kompetanse. Uansett vil kjøpet være gjenstand for å følge nøyaktige krav til prosedyrer i henhold til regelverket, slik som:

 • Krav til valg av kjøpsform
 • Krav til gjennomføring av konkurranse
 • Krav til ikke-diskriminerende behandling og korrekt evaluering
 • Krav til anskaffelsesprotokoll

Det er den budsjettdisponerende enhet som har ansvaret for at reglene for lov om anskaffelser blir fulgt og at kjøpet blir gjennomført etter dette.

Kjøp over 500 000

Dersom det skal foretas slike kjøp skal Innkjøpsgruppen lede prosessen og gjennomføringen av konkurransen. Innkjøpsgruppen sørger for at et hvert kjøp, uansett kjøpsprosedyre, skjer i henhold til gjeldende regelverk.

Brukerne foretar en faglig begrunnet innstilling, mens Innkjøpsgruppen håndterer de forretningsmessige og kontraktsmessige sidene, samt føring av anskaffelsesprotokoll. Endelig bestilling/kontrakt godkjennes av person med BDM.

Rammeavtaler #

En rammeavtale er forpliktende og er etablert der NTNU foretar repetitive kjøp av varer og tjenester. Innkjøpsseksjonen inngår rammeavtaler på vegne av NTNU. Kjøp av varer og tjenester som er dekket av en slik avtale skal anskaffes fra avtaleleverandør. Intensjonen er at NTNU skal dra fordel av å opptre som en stor kunde i markedet både gjennom stort volum og effektive bestillingsprosesser.

Seksjon for Økonomirådgivning tar initiativ til å etablere rammeavtaler. Det opprettes en brukergruppe som sammen med seksjonen spesifiserer behov, kvalitetsnivå og krav til fremtidige leverandører. Avtalene godkjennes av Seksjonssjef. 

Bestilling #

Bestillinger skal registreres gjennom NTNUs innkjøpssystem. Dette sikrer at det foreligger forhåndsgodkjenning for transaksjonen fra person med BDM. Bestillerne skal inneha en skriftlig bestillingsfullmakt, som også innebærer attestasjonsmyndighet for kjøp av varer og tjenester. Tildeling av bestillingsfullmakt gis av person med BDM og godkjennes av Økonomidirektøren.

Eventuelle generelle unntak fra regelen om skriftlige bestillinger kan gis av økonomidirektøren. Ved vareuttak/avrop hvor det ikke er tid eller muligheter for gjennomføring av ordinær bestilling, skal dette gjøres ut fra skriftlig rekvisisjon med entydig rekvisisjonsnummer, og transaksjonen skal etterregistreres i innkjøpssystemet. Det må påses at leverandøren påfører vårt bestillingsnummer på fakturaen.

Varemottak og kontroll #

Det skilles mellom godsmottak og varemottak. Godsmottak innebærer å ta imot leveranser fra leverandører og fysisk kontrollere at antall kolli stemmer med fraktbrev/pakkseddel og at varen eller emballasjen ikke er synlig skadet. Godsmottaket bekreftes med dato og signatur på fraktbrevet. Ved eventuell skade skal dette anmerkes på fraktbrevet fra transportøren.

Registrering av varemottak innebærer en attestasjon på at leveransen stemmer med bestillingen. Grunnlaget for innlegging av varemottak er enten fysisk egenkontroll eller skriftlig bekreftelse på varemottak fra rekvirent. Bestiller registrerer varemottaket ved å legge inn dette i innkjøpssystemet. Det er kun bestillere med skriftlig fullmakt som skal ha tilgang til en slik innlegging.

Det skal etableres tilfredsstillende rutiner på hver enhet for mottak av gods, oppbevaring og kontroll av varemottakene.

Fakturaadresse for elektronisk faktura #

NTNU er i full gang med å få all fakturering over på elektronisk format. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer til NTNU. 

 • E2B: NO974767880MVA 
 • EHF: NO974767880 
 • NTNU GLN nummer: 7080003195371
 • NTNU PEPPOL adresse: 0192: 974767880

PDF-faktura  #

Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer etter 01.10.2019.

Utenlandske leverandører kan sende faktura som pdf-vedlegg på e-post til pdf.ntnu@bscs.basware.com

Dette regnes ikke som e-faktura. Ekstra vedlegg til faktura må være i samme pdf-fil som faktura, ikke som separat fil.

Krav til innhold for merking av faktura #

 • Bestillingsnummer (f.eks. N20xxxxx) eller et rekvisisjonsnummer (Rxxxxxx). 
 • Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
 • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
 • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 • Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.
 • Ugyldige formater blir ikke behandlet.

Hvis fakturaen du sender inn ikke tilfredsstiller disse kravene, blir den returnert.

Fakturabehandling #

 1. Papirfaktura skannes inn og eFaktura overføres direkte til fakturasystemet.
 2. Systemet skal matche faktura mot innkjøpsordre og godkjent varemottak innlagt av bestiller.
 3. Godkjente nivå på avvik og maksimumsbeløp i matchingen settes av Økonomidirektøren ut fra faktorer som vesentlighet og risiko. Ved avvik over tillatt nivå sendes fakturaen på elektronisk godkjenningsrunde til bestiller og godkjenner med BDM.
 4. Ferdig godkjente fakturaer overføres til økonomisystemet for validering og bokføring/utbetaling.
 5. Innscannede fakturaer skal oppbevares i papirformat og elektronisk format etter gjeldende forskrifter.

Spørsmål angående fakturabehandling:

Registrering av utstyr #

Hver enhet skal påse at registreringsverdig utstyr blir registrert i et utstyrsregister. Retningslinjer for gjennomføring fastsettes av økonomidirektøren.

Salg, kassasjon eller utrangering av materiell og utstyr #

Avhending skal foretas på den måten som er mest fordelaktig for universitetet. Muligheten for salg skal vurderes i hvert tilfelle. Hvis utstyr antas å ha en nytteverdi for andre, skal enheter ved NTNU ha fortrinnsrett til utstyret. Rutiner for gjennomføring av avhending utarbeides av økonomiavdelingen.

Utstyr som kan antas å ha antikvarisk verdi, forelegges Teknisk avdeling til vurdering og kan ikke avhendes uten rektors samtykke. Det forutsettes at teknisk avdeling innhenter nødvendig sakkyndig bistand.

Rutiner for anleggsregistrering, inklusive salg og kassasjon

Bestemmelser for offentlige anskaffelser #

Pr. januar 2017. Se også Lover, instrukser og reglement

 1. Lov om offentlige anskaffelser
 2. Forskrift om offentlige anskaffelser
 3. WTO-avtalen (tidligere GATT, fastsatt av Industridepartementet 19.11.81, endret 22.11.96, nr. 1082)
 4. https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/handelspolitikk/sletting/nyhetsbrev_tidligere/wtos-avtale-om-offentlige-anskaffelser-/id583853/
 5. Økonomireglement for staten
 6. Styrings- og delegasjonsreglement ved NTNU (fastsatt av styret 7.12.2016)
 7. Etikk ved bestilling
 8. Delinstruks for bruk av kredittkort med firmaansvar (fastsatt av øk.dir. 15.4.2002, revidert 25.4.2008)

Kontakt #

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: 

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00

1 Vedlegg
39315 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)