Praksis i...

Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017. Revidert 20.04.2021 med iverksettelse f.o.m 1.8.2021

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET(NTNU)                     

Retningslinjene gjelder ikke for studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL), samlingsbaserte deltidsutdanninger (etter- og videreutdanning) eller studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver samt for emnet utplassering i lokalsykehus (IIIB) ved profesjonsstudiet i medisin.  

Når avstand til praksissted, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse(1), er kortere enn 50 km én vei, utløses ikke tilskudd.

Når daglig pendling, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse til praksissted, er 50 km eller lengre en vei, gis tilskudd på kr 125 per dag / kr 625 per uke.

For leie av bolig på praksissted gis tilskudd på inntil kr 1250 per uke / kr 5000 per mnd. I tillegg innrømmes én reise tur/retur mellom studieadresse og praksissted etter rimeligste reisemåte. Ved obligatorisk fremmøte på campus i praksisstudiene dekkes også reise tur/retur. Kostnader / utgifter til betalt hybel i praksisperioden(2) må dokumenteres. For praksisperioder med lengre enn 9 ukers varighet, kan man søke om deltilskudd til hybel en gang i løpet av praksisperioden, og betalt husleie må da kunne dokumenteres.

For studenter som dokumenterer at reise med kollektivtransport mellom studieadresse og praksissted er så vanskelig og tidkrevende at det medfører at studenten må bo på hybel selv om praksisstedet ligger kortere enn 50 km fra studieadresse gjelder avsnittet om leie av bolig.

Retningslinjene for tilskudd gjelder ikke for studenter som: 

a) tar praksisstudier i utlandet med mindre studieprogrammene pålegger studentene å gjennomføre praksis i utlandet. 

b) gjennomfører praksis på eget hjemsted og bor i foreldrehjemmet. 

c) gjennomfører praksis i egen studieby (Gjøvik, Trondheim, Ålesund eller desentralisert studiested)

Dokumentasjon/kvitteringer på utgifter til betalt hybel på praksisstedet og en tur/retur-reise i praksisperioden må fremlegges ved søknad om tilskudd

Studentene bruker følgende skjema for å søke om tilskudd/få dekket utgifter i forbindelse med praksisstudier. Søknadskjema fylles via data(ikke for hånd) og leveres/sendes sammen med kvitteringer på tur/retur-reise og betalt hybelleie til ditt campus/studieprogram.

Campus Gjøvik: Studenter ved IHG benytter dette skjemaet for å søke om tilskudd. Skjemalenken over skal altså ikke benyttes.

Campus Tunga: Studenter ved INB benytter dette skjemaet for å søke om tilskudd. Skjemalenken over skal altså ikke benyttes.

ISB: Studenter ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk benytter dette skjemaet for å søke om tilskudd. Skjemalenken over skal altså ikke benyttes.

IPH: Studenter ved Institutt for psykisk helse benytter dette skjemaet for å søke om tilskudd. Skjemalenken over skal altså ikke benyttes.

ISM: Studenter ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie benytter skjemaene under for å søke om tilskudd. 

Søknad om tilskudd må sendes senest 3 måneder etter avsluttet praksisperiode. Har du spørsmål om utfylling av skjema - ta kontakt med studiekonsulent på ditt campus/studieprogram.  

Ved manglende dokumentasjon vil søker gjøres oppmerksom på dette. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen kort tid, vil søknaden returneres ubehandlet. Ved urettmessig utbetalt tilskudd vil NTNU kreve dette tilbakebetalt.

(1)Studieadresse: bostedsadresse i studietiden (ikke evt. midlertidig adresse i praksisstudier)

(2)Praksisperioden: dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene.

4 Vedlegg
28722 Visninger