Forbedringsprogra...

Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid

Forbedring av rekrutteringsprosessen i vitenskapelige stillinger. Informasjon, fremdrift, endringer og planer.

Mål #

  1. Utviklet standardisert rekrutteringsprosess for NTNU
  2. Etablert sentralt prosesseierskap (HR- og HMS-sjef)
  3. Organisering basert på spesialisering/profesjonalisering
  4. Kontinuerlig forbedring av prosessen gjennom forenkling av flyt og utvikling av digital systemstøtte (reduksjon av unødvendige og manuelle oppgaver)

Arbeidsgruppe #

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Status #

Prosjektet har mange leveranser og her er status:

Digital plattform for rekrutteringsprosessen #

Beste praksis i organisasjonen er forbedret i en digital plattform. Her finnes prosedyre, verktøy og maler som brukes i rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger.

Forbedring og automatisering av rekrutteringsverktøyet Jobbnorge #

Det er opprettet en automatisk lagring mellom Jobbnorge og ePhorte og forenklet saksbehandling. Maler i Jobbnorge er blitt standardisert og det er opprettet forenklede prosess-steg.

Samhandlingsverktøy for sakkyndig komité #

Det utvikles en samhandlingsløsning for sakkyndig komité som vil forenkle samarbeidet og øke sikkerheten rundt persondata når eksterne sakkyndigmedlemmer skal vurdere søknader. Løsningen testes ut høsten 2019, der målet er å ha en løsning på plass i desember 2019.

Jobbe ved NTNU - ny "ledig stilling"-side på eksterne nettsider #

Vi ønsker bedre markedsføring av NTNU som arbeidsplass og vise hvilke jobbmuligheter som finnes. I tillegg trenger vi å gi bedre informasjon om hvordan det er å bo og leve i Norge for utenlandske søkere. Ny webside lanseres i oktober 2019.

Opplæringsprogram for Rekrutterer HR #

Som ledd i behovet for å profesjonalisere HR-medarbeidere innen fagområdet rekruttering, ble det gjennomført et opplæringsprogram våren 2019. Programmet inneholdt rekrutteringsfaglig teori og praktiske oppgaver fra hverdagen innenfor rekruttering, der deltagerne ble utfordret på egen utvikling og ansvar.

Forbedringsnettverk for rekruttering #

For å sikre at forbedringsarbeidet vedlikeholdes og videreutvikles i en rutine for kontinuerlig forbedring, er det etablert et forbedringsnettverk for rekruttering.

Prosjektfasen av forbedringsarbeidet er i avsluttende fase, og vil i 2020 gå over i linja og til vedlikehold og videreutvikling som del av en rutine for kontinuerlig forbedring.

Bakgrunn for arbeidet #

På bakgrunn av Styrevedtak om forbedring av gjennomgående prosesser og krav om effektivisering og digitalisering, har NTNU iverksatt et forbedringsprogram med fokus og innsats på tre utvalgte prosesser starter i 2017. Rekruttering av vitenskapelige ansatte er en av disse tre prosessene.

En effektiv og profesjonell rekrutteringsprosess er av NTNUs viktigste virkemiddel for kunne være internasjonalt fremragende i utøvelsen av vårt samfunnsoppdrag. Det er antatt et betydelig potensiale for bedring av kvalitet, gjennomløpstid og kostnadseffektivitet gjennom profesjonalisering, standardisering og utvikling av digital støtte. NTNU har allerede iverksatt en rekke lokale forbedringstiltak med gode resultater. Gjennom en felles og koordinert innsats og sentralt prosesseierskap skal NTNU realisere et ytterligere potensiale for forbedring.

Siden ble oppdatert 16.08.19

0 Vedlegg
3203 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)