Regnskap

Regnskap - Periodisering

Alt innhold om regnskap | Sider merket regnskap

Månedlig periodisering i regnskapet #

Vedlagt følger retningslinjer for månedlig periodisering som er gjort gjeldende fra 2013.

Periodiseringsbilag skal sendes til kontakt@okavd.ntnu og merkes med Periodiseringsbilag i emnefeltet.

Regnskapstjenesten vil gjennomføre automatisk reversering av alle periodiseringsbilag i neste regnskapsperiode (måned).

Formål #

Regnskapet ved NTNU avlegges i tråd med de anbefalte statlige regnskapsstandardene, noe som bl.a. innebærer at kostnader og inntekter skal regnskapsføres i tråd med de grunnleggende periodiseringsprinsippene i regnskapsloven. Det innebærer at regnskapsførte inntekter og kostnader skal gjenspeile aktiviteten ved NTNU.

En månedlig vurdering av behovet for å periodisere kostnader vil bidra til at regnskapet for NTNU gir et riktig uttrykk for aktiviteten.

Denne retningslinjen omfatter kun kostnader og inntekter knyttet til gjennomført aktivitet, og er ikke knyttet til budsjetterte kostnader og inntekter.

Gjennomføring #

Månedlig vurdering av behovet for periodisering innebærer at regnskapet for fakultet og sentraladministrasjon må følges opp i slutten av regnskapsperioden, før månedsregnskapet lukkes for posteringer.

Vesentlige poster bør periodiseres. Det må foretas en konkret vurdering av hva som er vesentlig for det enkelte fakultet, på et overordnet nivå. Det vil være naturlig å basere den konkrete vurderingen på den økonomiske situasjonen for det enkelte fakultet. En stram økonomi eller en situasjon nær avsetningstaket bør eksempelvis ha betydning for vurderingen.

Rutinen #

Alle periodiseringsbilag skal sendes til: kontakt@okavd.ntnu.no og og merkes med Periodiseringsbilag i emnefeltet.

Det skal benyttes samme mal som for ADI-bilag (elektroniske bilag).

Frister #

  • BOA-prosjekter – samme dag som siste dag med anvisning i BasWare ved periodelukking.
  • RD – dagen etter siste dag med anvisning i BasWare ved periodelukking.

Regnskapstjenesten vil gjennomføre automatisk reversering av alle periodiseringsbilag i neste regnskapsperiode (måned).

Se oversikt over frister for de ulike periode her.

Hva som normalt bør være gjenstand for en vurdering av periodisering #

Det vil normalt være aktuelt å vurdere periodisering innen følgende artsgrupper:

  • Artsklasse 4 - Inventar og utstyr
  • Artsklasse 6 og 7 – andre driftskostnader

Ved periodisering i artsklasse 4 skal konto 4608 - Periodisering investering benyttes. Motpost skal være konto 2981 – Avsetning.

Hva skal normalt ikke periodiseres #

Det vil normalt ikke være aktuelt å periodisere innen følgende artsgrupper:

  • Artsklasse 5 – Lønn. Lønn er i utgangspunktet riktig periodisert i det vesentligste.
  • Artsklasse 3 - Inntekter. Inntekter skal inntektsføres i takt med gjennomført aktivitet eller når bevilgning/tilskudd faktisk er mottatt.

Det er likevel ikke noe i veien for at lønn og inntekter kan periodiseres dersom det er behov for det.

Dokumentasjonskrav #

Periodiserte regnskapsposter må være tilstrekkelig dokumentert. Løpende gjennom året kan dokumentasjonen være arkivert på den enkelte enhet, men ved årets slutt må dokumentasjonen sendes inn til Regnskapsseksjonen. Generelt sett er det slik at en vare anses for å være påløpt som en kostnad for enheten når varen er ferdig levert.

Tilstrekkelig dokumentasjon kan være:

  • Dokumentasjon på at varen er levert ved pakkseddel eller liknende
  • Mottatt, ikke regnskapsført faktura
  • Kontrakt/avtale for leveranse av varer/tjenester

Kontakt #

Dersom det er spørsmål til periodiseringen send melding til : kontakt@okavd.ntnu.no 

0 Vedlegg
13339 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)