Regnskap -...

Regnskap - Mva og EU-prosjekter

Merverdiavgift og EU-prosjekter.

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

VAT ikke godkjent kostnad #

Den Europeiske Kommisjon betaler ikke den inngående merverdiavgift (VAT) som påløper i de forsknings­prosjekter som kommisjonen finansierer. Dette jmf. artikkel 22, litra 3 i modell­kontrakten for EU-prosjekter , se også http://www.cordis.lu/fp5/mod-cont.htm. Dette punktet presiserer at inngående merverdiavgift ikke er en godkjent kostnad for prosjektene.

Prosjektdeltakere innenfor Den europeiske union har anledning til å søke refusjon for sine kostnader til inngående merverdiavgift, men dette gjelder ikke for medlemmene innenfor EØS-området. Dette medfører at norske prosjekt­deltakere ikke har adgang til å få refundert sine moms­utgifter innenfor prosjektet. Det eksisterer heller ingen slik refusjonsmulighet på nasjonalt hold pr i dag.

Egendekning av inngående mva #

Universitetet i Bergen har med støtte fra de andre universitetene fremmet saken via KUF og Finans­departementet, uten at dette har ført frem til en løsning for de norske deltakerne i EU-prosjekt. Slik saken står i dag, betyr dette at kostnadene til inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester ikke kan dekkes av bevilgningen fra kommisjonen, og det er heller ikke mulighet for å få fradrag for inngående merverdi­avgift i henhold til norsk lovgivning. Dette medfører at universitetet står overfor en egendekning av inngående merverdiavgift på EU-prosjektene.

"Additional cost" #

Innenfor EU-prosjektene skal universitetet benytte kalkulasjonsmetoden "additional cost". Denne kalkulasjonsmetoden innebærer bl.a. at overheadsatsen til dekning av indirekte kostnader som regel er 20 % på alle støtte­berettigede kostnader (lønn, reiser og utstyr). Det gjøres oppmerksom på at kontrakten i enkelte tilfeller kan regulere en lavere sats til overhead. Kostnader til konsulent- eller forskningstjenester fra under­leverandører, samt kostnader til inngående merverdiavgift, må holdes utenfor grunnlaget til beregning av overhead. Vi minner i den forbindelse om at randsone­institusjoner som f.eks. SINTEF, ALLFORSK eller St. Olavs Hospital anses som underleverandører.

For å kunne dokumentere kostnadene til merverdiavgift, og for å skille disse ut ved rapportering til kommisjonen og ved beregning av overhead, er art "7794 EU-prosjekter MVA" opprettet i artskodeplanen. Det er kun kostnader til inngående merverdiavgift på EU-prosjektene som skal belastes på denne arten.

NTNU har ingen planer om å etablere noen sentral refusjonsordning for kostnader til inngående merverdiavgift på EU-prosjekter. Det forutsettes derfor at kostnadene i samsvar med tidligere anbefalt praksis dekkes av beregnet overhead på prosjektene. Det henstilles til fakultetene om at det tas hensyn til disse spesielle forhold ved beregning av fakultetets andel av overhead for EU-prosjektene, slik at instituttene gis anledning til å dekke kostnader til inngående merverdi­avgift av overheaden.

Kontakt #

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
8347 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)