Regnskap

Regnskap - Merverdiavgift

Sider merket regnskap

Om merverdiavgift, offentlig virksomhet, generelle og spesielle mva-regler.

Hva er merverdiavgift? #

Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester.

Merverdiavgift skal beregnes og betales ved omsetning av alle varer og tjenester, med mindre omsetningen er særskilt unntatt. Omsetningen må likevel være av en viss størrelse for å være avgiftspliktig. For offentlig virksomhet gjelder det særskilte regler. Avgiften skal som hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden, også på innførsel av varer og visse tjenester fra utlandet.

Uttrykkene utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift er sentrale i merverdiavgiftssystemet.

Utgående merverdiavgift #

Utgående merverdiavgifter den merverdiavgiften som skal beregnes og kreves opp ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom registrerte næringsdrivende, skal merverdiavgiften spesifiseres i et salgsdokument. Andre enn registrerte næringsdrivende har ikke adgang til å beregne eller angi merverdiavgift i salgsdokument.

Det skal også beregnes utgående merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut en vare fra sin virksomhet til bruk privat eller til andre formål utenfor det avgiftspliktige området. Plikten til å beregne utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester er begrenset til uttak til privat bruk eller til formål utenfor den samlede virksomhet. Se under avsnittet Uttak av varer og tjenester.

Inngående merverdiavgift #

Inngående merverdiavgifter den merverdiavgiften som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. Det merverdiavgiftsbeløpet som da skal betales inn til avgiftsmyndighetene, er differansen mellom utgående og inngående merverdiavgift i avregningsperioden. Om omfanget av fradragsretten og de vilkår som må være oppfylt for at et avgiftsbeløp kan føres til fradrag, se under avsnittet Fradrag for inngående merverdiavgift.

Selv om alle leddene i omsetningskjeden frem til forbruker skal beregne merverdiavgift, betyr ikke dette at avgiften blir en omkostning på det enkelte omsetningsledd. Fordi det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift, blir avgiften på det enkelte ledd forskjellen mellom avgift på salg (utgående merverdiavgift) og avgift på kjøp (inngående merverdiavgift) hos den enkelte næringsdrivende. Utgående og inngående merverdiavgift er én og samme avgift, men betegnelsen beror på om avgiften ses fra selgerens eller kjøperens synsvinkel.

Den alminnelige avgiftssatsen er 25 prosent. Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved innførsel av varens tollverdi. Avgiftsbeløpet skal beregnes med 25 prosent av netto vederlag og skal derfor ikke tas med i grunnlaget for beregningen. Av brutto vederlag inklusive avgift utgjør merverdiavgiften 25/125.

Eksempel 1 - merverdiavgift

Salgspris uten avgift  - 100

+25 % avgift - 25

Salgspris med avgift - 125

Eksempel 2 - merverdiavgift

Salgspris med avgift - 125

+25 % avgift - 25

Salgspris uten avgift - 100

Omsetning av næringsmidler, utleie og tjenester #

Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med 15 prosent. Som næringsmidler regnes enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Unntak her er legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Ved romutleie mv. i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendommer mv., formidling av slike tjenester, omsetning og formidling av persontransporttjenester og ved innenlands ferging av kjøretøyer, skal avgift beregnes med 8 prosent. Også kringkastingsavgiften og kinobilletter skal avgiftsberegnes med 8 prosent.

Ved omsetning av råfisk til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven, skal det benyttes en særskilt avgiftssats på 11,11 prosent. Dette tilsvarer 10 prosent av brutto omsetning inklusive avgift.

Hvem er merverdiavgiftspliktig? #

Avgiftsplikten omfatter alle som i næring omsetter varer og tjenester, uansett om virksomheten drives av en enkelt person, to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap), aksjeselskap eller kommandittselskap. Som regel er avgiftsplikten ikke knyttet til hvem som driver virksomheten, men til hva som omsettes.

Krav til omsetning #

Det følger av bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a at med omsetning menes levering av varer og tjenester mot vederlag.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-1 skal det beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Den grunnleggende aktivitet som utløser avgiftsplikt er med andre ord omsetningen. At bestemmelsen bruker betegnelsen «levering» både om varer og tjenester innebærer kun en språklig forenkling. For at det skal kunne sies å skje en omsetning må varen/tjenesten leveres mot vederlag. Det må med andre ord foreligge en gjensidig bebyrdende avtale mellom to (eller flere) parter, dvs. ytelse mot motytelse. Som vederlag regnes ikke bare vanlige betalingsmidler, men enhver godtgjørelse av økonomisk verdi, f.eks. varer eller tjenester. Det regnes med andre ord som omsetning også når det leveres en vare eller en tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatt vare eller tjeneste. Dette betyr at bytte avgiftsmessig anses som to salg eller to leveranser, idet begge parter leverer en vare eller tjeneste og mottar vederlag for leveringen.

Det samme gjelder når det bare er tale om delvis bytte, dvs. at den ene parten må betale et mellomlegg i form av vanlig betalingsmiddel. Begge parter i en byttehandel er m.a.o. selgere og kjøpere av hver sine varer/tjenester. Formålet med § 1-3 er å definere hva som faller innenfor loven, ikke å gi en generell definisjon av begrepet omsetning.

Kostnadsdekning og lønnsrefusjon #

Både kostnadsdekning og refusjon av lønnskostnader kan i denne forbindelse bli å anse som omsetning og derfor merverdiavgiftspliktig.

Et eksempel fra praksis var en sak som gjaldt ansatte som arbeidet i flere virksomheter, men den ene virksomheten har det totale arbeidsgiveransvar. Lønnskostnader, inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift ble fordelt forholdsmessig mellom de aktuelle virksomhetene. Det skjedde en ren kostnadsfordeling uten fortjeneste for den virksomheten som hadde arbeidsgiveransvaret. Skattedirektoratet uttalte  i brev av 27. november 2001 til et fylkesskattekontor  at det i det foreliggende tilfelle skjer en «ytelse av tjeneste mot vederlag». Direktoratet kom for øvrig til at virksomheten var egnet til å gå med overskudd og at det forelå avgiftspliktig utleie av arbeidskraft.

Stat og kommune #

Stat, fylkeskommuner, kommuner og institusjoner som eies eller drives av det offentlige, er avgiftspliktige når de omsetter varer og tjenester. Et unntak gjelder for statlige enheter som omsetter tjenester bare til andre statlige enheter. Det offentlige blir merverdiavgiftspliktig selv om omsetningen ikke drives som næring.

Noen offentlige institusjoner driver virksomhet som bare eller hovedsakelig (80 prosent) har til formål å tilgodese egne behov. Slike institusjoner er avgiftspliktige bare for sin omsetning til andre, men har på den annen side bare rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes til andre.

Instrukser, hjelpemidler og henvisninger #

Kontakt #

Regnskapstjenesten

2 Vedlegg
30467 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)