Råd og utvalg ved HF

Råd og utvalg ved Institutt for musikk

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg

Her finner du sammensetningen av Institutt for musikks utvidede ledergruppe, instituttets studieprogramråd og FoU-utvalg.

Gå direkte til utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk | programrådet for dansevitenskap | programrådet for musikkteknologi | programrådet for Music, Communication and Technology | programrådet for musikkvitenskap | programrådet for utøvende musikk | FoU-utvalg

Utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk

Institutt for musikk har valgt å ha utvidet ledergruppe som sitt høyeste organ. I perioden 2017-2021 er sammensetningen av denne som følger (studenter og midlertidige tilsatte velges på nytt hvert år).

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk
Instituttleder Nora Bilalovic Kulset Ledergruppe 01.04.2019-31.07.2021
Nestleder Michael Francis Duch Ledergruppe 01.04.2019-31.07.2021
Programrådsleder dansevitenskap Anne Fiskvik Ledergruppe 01.08.2017-31.07.2021
Programrådsleder musikkteknologi Andreas Bergsland Ledergruppe 01.08.2017-31.07.2021
Programrådsleder musikkvitenskap John Howland Ledergruppe 01.08.2017-31.07.2021
Programrådsleder utøvende musikk Ragnar Rasmussen Ledergruppe 01.08.2019-31.07.2021
Kontorsjef Dagny Margrete Causse Ledergruppe 01.08.2017-31.07.2021
Seniorrådgiver Erik Hagtun Ledergruppe 01.08.2019-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Ernst-Wiggo Sandbakk Valgt medlem 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Wenche Waagen Valgt medlem 01.08.2017-31.07.2021
Teknisk-administrativt ansatt Anders Kristiansen Valgt medlem 01.08.2017-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Siri Mæland Valgt medlem 01.08.2019-31.07.2020
Student Hanne Marit Mordal Iversen Valgt medlem 01.07.2019-31.12.2019
Student Teodor Kleive-Andersen Valgt medlem 01.02.2020-31.07.2020
Student Viktor Lunde Valgt medlem 01.07.2019-30.06.2020
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Vakant Vara 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Jon Skogstad Vara 01.08.2017-31.07.2021
Teknisk-administrativt ansatt Hanne Formo Vara 01.08.2017-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Lars Henrik Johansen Vara 01.08.2019-31.07.2020

Sammen utgjør ledergruppen og de valgte representantene Institutt for musikk sin utvidede ledergruppe.

Programråd ved Institutt for musikk

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådet for dansevitenskap
Programrådsleder dansevitenskap Anne Fiskvik IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Gediminas Karoblis IMU 01.08.2017-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Ronald Kibirige IMU 01.08.2017-31.07.2018
Fast representant fra Stiftinga for Folkemusikk og Folkedans Siri Mæland SFF 01.08.2017-31.07.2021
Student Viktor Lunde ITV 01.08.2019-31.12.2019
Ekstern representant Arnhild Staal Pettersen Inclusive Dance Company 01.08.2017-31.07.2021
Administrativ representant og sekretær Hanne Formo IMU 01.08.2018-31.07.2021

Programrådet består av programrådsleder, de faglige tilsatte ved dansevitenskap med FoU i stillingen, en representant for midlertidige ansatte og en studentrepresentanter. I tillegg har SFF en fast faglig representant og programrådet har et eksternt medlem. Studiekonsulent for dansevitenskap er sekretær.

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådet for musikkteknologi
Programrådsleder musikkteknologi Andreas Bergsland IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Trond Engum IMU 01.08.2017-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Mathieu Lacroix IMU 01.08.2018-31.07.2019
Fast representant fra IES Peter Svensson IES 01.08.2018-31.07.2021
Fast representant fra IDI Børge Haugset IDI 01.08.2018-31.07.2021
Student Anders Bru bachelor 01.01.2020-31.12.2020
Student Anders Surguy Paulsen master 01.01.2020-31.12.2020
Ekstern representant Tone Bjørnstad ISAK 01.08.2018-31.07.2021
Administrativ representant og sekretær Cecilie Dibbern Lydersen IMU 20.01.2020-31.12.2020

Programrådet består av programrådsleder for musikkteknologi, en faglig tilsatt fra programmet, en representant for de midlertidige tilsatte, to faglige representanter fra IES og IDI, to studentrepresentanter (en fra bachelor og en fra master) og en ekstern representant. Studiekonsulent for musikkteknologi er sekretær.

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådet for Music, Communication and Technology
Programrådsleder Music, Communication and Technology Stefano Fasciani IMU/NTNU 01.08.2018-31.07.2020
Studieprogramkoordinator studiested NTNU Andreas Bergsland IMV/UiO 01.08.2018-31.07.2020
Vitenskapelig tilsatt Øyvind Brandsegg IMU/NTNU 01.08.2018-31.07.2020
Vitenskapelig tilsatt Peter Edwards IMV/UiO 01.08.2018-31.07.2020
Ekstern representant Johan Ludvig Nielsen Cisco Systems 01.08.2018-31.07.2020
Ekstern representant Marte Bratseth Johansen NTNU 01.08.2018-31.07.2020
Student - første opptak Simon Røsnholm Sandvik NTNU 01.08.2019-31.07.2021
Student - første opptak Jackson Goode UiO 01.08.2019-31.07.2021
Student - andre opptak William Kempton Mandeville  NTNU 01.08.2020-31.07.2021
Student - andre opptak Leigh Daniel Murray  UiO 01.08.2020-31.07.2021
Administrativ representant May Vester Larsen IMU/NTNU 01.08.2020-31.07.2022
Administrativ representant og sekretær Ellen Filmberg IMV/UiO 20.01.2020-31.07.2020
Vara - vitenskapelig tilsatt Trond Engum IMU/NTNU 01.08.2018-31.07.2020
Vara - vitenskapelig tilsatt Alexander Refsum Jensenius IMV/UiO 01.08.2018-31.07.2020
Observatør/konsulent Robin Støckert NTNU 01.08.2018-31.07.2020

 

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådet for musikkvitenskap
Programrådsleder musikkvitenskap John Howland IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Melania Bucciarelli IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Tone Åse IMU 01.08.2017-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Karina Valnumsen Hansen IMU 01.04.2019-31.07.2020
Student Andreas Dundas Helgheim Master 01.08.2019-31.07.2020
Student Jakob Mæhle Skjøtskift Bachelor 01.08.2019-31.07.2020
Ekstern representant Martin Smidt Trondheim Katedralskole 01.10.2019-31.07.2021
Administrativ representant og sekretær Vegard Stolpnessæter IMU 01.08.2017-31.07.2021

Programrådet består av programrådsleder, to faglig tilsatte ved musikkvitenskap med FoU i stillingen, en midlertidig tilsatt med minst 50 % stilling, en ekstern representant og to studentrepresentanter (en fra bachelor og en fra master). Studiekonsulent for musikkvitenskap er sekretær.

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådet for utøvende musikk
Programrådsleder utøvende musikk Ragnar Rasmussen IMU 01.04.2018-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Odd Johan Overøye IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Erling Aksdal IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Wenche Waagen IMU 01.08.2017-31.07.2021
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Harald Rise IMU 01.10.2018-31.07.2021
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Njål Ølnes IMU 01.08.2017-31.07.2019
Student Hans-Kristian Karlsen Bachelor 01.08.2019-31.07.2020
Student På valg Master  
Ekstern representant Randi Dugstad Heimdal VGS 01.10.2018-31.07.2021
Administrativ representant og sekretær Karen Riis IMU 01.08.2017-31.07.2021

Programrådet består av programrådsleder for utøvende musikk, 3 faglige representanter, en representant for de midlertidige faglig tilsatte, to studentrepresentanter og en ekstern representant. Studiekonsulent for utøvende musikk er rådets sekretær.

Tittel Navn Funksjon Funksjonsperiode

FoU-utvalg

Førsteamanuensis Tone Åse Leder 01.01.2018-31.07.2021
Professor Øyvind Brandtsegg Medlem 01.01.2018-31.07.2021
Førsteamanuensis Thomas Richard Hilder Medlem 01.08.2019-31.07.2021
Universitetslektor Erling Aksdal Medlem 01.01.2018-31.07.2021
Universitetslektor Else Bø Medlem 01.08.2019-31.07.2021
Seniorrådgiver Erik Hagtun Sekretær 01.08.2019-31.07.2021

FoU-utvalget skal ha en rådgivende funksjon for instituttledelsen i saker som gjelder forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Medlemmene utpekes av instituttleder i samråd med ledergruppa. Utvalget skal ha 3–5 medlemmer. Både kunstnerisk og vitenskapelig ansatte samt stipendiater skal være representert. Utvalget oppnevnes for en fireårsperiode i samsvar med lederperiodene ved universitetet. Stipendiater utnevnes for ett år av gangen.

FoU-utvalget har to hovedoppgaver:

  • drøfte prinsipielle saker av betydning for FoU-virksomheten ved instituttet og gi innspill til instituttets FoU-strategi
  • gi råd om disponering av strategiske midler som instituttet setter av til FoU-formål, herunder reiser, seminarer og utstyr

Utvalget skal dele oppmerksomheten mellom saker som gjelder kunstnerisk virksomhet og saker som gjelder akademisk forskning. Utvalget skal fremme saker til behandling i ledergruppe, utvidet ledergruppe og personalmøte.

0 Vedlegg
7281 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)