Interne priser...

Prisen for utdanningskvalitet

Prisen for utdanningskvalitet hører til strategiområdet utdanning og læringsmiljø.

Interne priser til ansatte

Fem menn på rekke ser i kamera og holder opp diplomet og en grafikk: fra venstre Gunnar Bovim, Lars Lundheim, Torstein Bolstad, Nils Torbjørn Ekman og Bjørn B. Larsen. foto

I 2018 fikk en gruppe ved Institutt for elektroniske systemer prisen for utdanningskvalitet. Rektor Gunnar Bovim overrakte prisen til disse på vegne av gruppen: Lars Lundheim, Torstein Bolstad, Nils Torbjørn Ekman og Bjørn B. Larsen. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Formålet med prisen #

Prisen for utdanningskvalitet gis for fremragende arbeid med å utvikle og tilby utdanning som bygger opp under NTNUs visjon og som er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Formålet er å stimulere til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene og å belønne utvikling som fremmer læring. 

Kriterier for å få prisen #

Prisen tildeles for utviklingsarbeid som fremmer læring og hever utdanningskvaliteten. Utviklingsarbeidet skal gi varige endringer.

Prisen tildeles et fagmiljø eller flere fagmiljø som samarbeider om utviklingstiltaket.

Fremme forslag til prismottaker #

Fakultetene og Studenttinget nominerer kandidater til prisen.

Forslaget skal

  • inneholde en beskrivelse og vurdering av utviklingsarbeidet
  • dokumentere hvordan studenter, fagpersonale og andre aktuelle aktører samarbeider både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen
  • dokumentere at utviklingsarbeidet er nært knyttet til utdanningsteori og – praksis.
  • dokumentere hvordan utviklingsarbeidet bygger på relevant kunnskap, ferdigheter og kompetanse på det aktuelle fagområdet
  • inneholde en beskrivelse av planer for videreføring og erfaringsspredning
  • dokumentere positive resultat

Det skal framgå av forslaget hvordan utviklingsarbeidet er forankret i studieprogram, institutt og fakultet. 

Slik velges mottakerne ut #

Prorektor for utdanning oppnevner en utvelgelses­komite bestående av tre medlemmer. De vurderer forslagene etter følgjende kriterier:

  • Utviklingsarbeidet må bidra vesentlig til utvikling og varig forbedring av utdanningskvaliteten.
  • Dokumentert effekt av utviklingsarbeidet på læring og utdanningskvalitet.

Sekretariat: Avdeling for utdanningskvalitet

Tidligere mottakere av prisen #

  • 2018: Den elektroniske ingeniørstigen ved Institutt for elektroniske systemer, IE-fakultetet
  • 2015: NTNU Live Studio

Kontakt #

Kirsti Rye Ramberg, saksbehandler, Avdeling for utdanningskvalitet

1 Vedlegg
6773 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)