Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene

Som lærerstudent kan du søke om å få gjennomføre praksis i utlandet. Utenlandspraksisen er lagt til vårsemesteret i 3. studieår og har en varighet på fem uker. Du søker om praksis i utlandet i vårsemesteret i 2. studieår.

 • Praksisperioden i studieåret 2019–2020 er mellom uke 6 og uke 11.
 • Praksisperioden i studieåret 2020–2021 blir mellom uke 6 og uke 11.

Praksis i utlandet er en del av samlet praksis i studieløpet ditt. Det vil si at tredjeårsstudenter som har fått innvilget praksisopphold i utlandet gjennomfører praksisen i vårsemesteret istedenfor høstsemesteret.

Slik søker du #

 • Søknadsfrist for å søke om praksis i utlandet våren 2021 er 17. april 2020.

 Søk om praksisopphold i utlandet. NB! Lenken virker foreløpig bare i IE7+ og Edge 

I søknadsskjemaet skal du laste opp CV-en din som vedlegg. NB! Husk å lagre det du har lagt inn i malen før du laster den opp.

Ny informasjon (30. mars 2020) #

Informasjonsmøte om praksis i utlandet #

Informasjonsmøtet som skulle gå mandag 23. mars 2020 er avlyst.

Kriterier for tildeling av praksisplass i utlandet 2020–2021 #

Studenter som skal gjennomføre praksis i utlandet, må fylle visse kriterier. Utvelgelse skjer etter fastlagte prosedyrer. Du må:

 • sende søknad med CV vedlagt innen fastsatt frist.
 • argumentere hvorfor en ønsker utenlandspraksis gjennom søknad og intervju.
 • på søknadstidspunktet ha gjennomført og bestått alle forutgående eksamener.
 • ha fullført og bestått alle praksisperioder for de to første studieårene ved lærerutdanningen.
 • ha relevante og tilstrekkelige språkkunnskaper.
 • kunne representere utdanningen og NTNU Institutt for lærerutdanning på en tillitvekkende måte (subjektiv vurdering).

Søknadene blir deretter rangert etter følgende kriterier:

 • karakterer (kun GLU-emner som er gjennomført og bestått innen søknadsfristen)
 • søknad
 • intervju
 • praksisrapporter (kan være en del av helhetsvurdering)

Behandling av søknaden #

Aktuelle søkere som oppfyller kriteriene innkalles til intervju. Etter intervjuet rangeres søkerne etter helhetlig vurdering av alle kriteriene. Ved valg av kandidater kan avdelingen ta hensyn til studentenes studiefag og program slik at praksisplassene blir fylt opp i henhold til gjeldende avtaler på praksisstedene. Dersom instituttet ut fra kriteriene og hensynene nevnt ovenfor ikke klarer å skille kandidater, vil det bli foretatt loddtrekning. 

Praksissteder #

Når du har praksis i utlandet, vil du vanligvis komme til praksissteder som

 • kan tilby praksis i samme omfang som ved praksis i Norge
 • kan tilby pedagogisk veiledning av god kvalitet
 • ikke har norsk som førstespråk
 • er behjelpelig med praktisk tilrettelegging for studentene
 • kan ta imot minst fire studenter fra NTNUs lærerutdanninger

Australia – Newcastle #

Canada – Toronto #

Island – Reykjavik #

 • Laugalækjarskóli: inntil 6 plasser, tilgjengelig for GLU 5–10
 • Laugarnesskóli: inntil 4 plasser, tilgjengelig for GLU 1–7 (gjelder kun studenter med kunst og håndverk)

Spania #

Zambia #

I Livingstone tilbyr vi til sammen 16 plasser:

 • Linda West Combined Secondary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
 • Nalituwe Comprehensive School. 1.–12. trinn, fortrinnsvis for GLU 5–10
 • Zambezi Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
 • Libala Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet

I Mongu tilbyr vi til sammen 8 plasser:

 • Malengwa Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
 • Holy Cross Girls Secondary School. 8.–12. trinn, praksis på ungdomstrinnet, bare for GLU 5–10

Mål for praksis i utlandet #

Gjelder for du som er student ved NTNU, Institutt for lærerutdanning, 3. studieår og som gjennomfører praksis i utlandet. Når du gjennomfører praksis i utlandet vil du

 • få erfaring i å arbeide som lærer i en flerkulturell skole og med tilpasset opplæring, og kunne beskrive hva det vil si å arbeide som lærer for elever med ulik bakgrunn.
 • få kunnskap og erfaring om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold.
 • få erfaring med/innsikt i ulike læreplaner og hvilke konsekvenser lærerplanen får for undervisningen i klasserommet og kunne analysere praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for skolen og egne erfaringer med elever. (Den norske skole Costa Blanca bruker norsk læreplan og dette punktet vil dermed ikke gjelde for deg som tar praksis i Spania).

Retningslinjer for praksis i utlandet #

Det er en viktig målsetting at du får innblikk i skole, skolesystem og skolesituasjon i land utenfor Norge. Derfor gis det adgang til at du kan ta deler av din praksis i utlandet. Dette gjelder vårsemesteret i 3. studieår.

 • Søknad om praksis i utlandet sendes til praksiskontoret som avgjør søknaden i samråd med leder for utenlandspraksis. Prinsipielle saker og tvilssaker avgjøres i samråd med leder for Institutt for lærerutdanning.
 • Du har selv ansvaret for alt praktisk arbeid med å organisere og forberede utenlandspraksisen.
 • Etter at du har kommet tilbake fra praksis i utlandet, plikter du å lage en evalueringsrapport der du også reflekterer over dine praksiserfaringer og vurderer praksisen i utlandet opp mot din praksis fra Norge. Du plikter å delta på informasjonsmøte for 2. års studenter med en presentasjon, som holdes sammen med dine medstudenter, om landet du har vært i praksis.

Kontakt oss #

Hvis du har spørsmål om praksis i utlandet, kan du kontakte Margret.Hovland@ntnu.no.

5 Vedlegg
14129 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)