Praksis i grunnskolelærerutdanningene

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/office+365+-+teams

Praksishåndbok studieåret 2020-2021 #

I praksishåndboken finner du relevant informasjon om blant annet organisering, veiledning, vurdering og dine oppgaver som student, rektor, praksislærer og oppfølgingslærer.

Prosedyrer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier

Generell informasjon #

Praksisopplæringa #

Praksisopplæringa skal være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal være relevant for og integrert i fagene, og er en likeverdig læringsarena på samme måte som undervisningen ved institusjonen. Studenten skal få undervise i sine studieemner, men praksisen kan også foregå innenfor den totale fagkretsen.

Emnebeskrivelsene angir emneinnhold i praksisperiodene.

Organisering #

Praksisopplæringa organiseres slik at hele praksisskolen blir praksisarena:

 • Rektor har det overordnede ansvaret for å organisere praksisopplæringa.
 • Daglig veiledning ivaretas av skolens praksislærere.

Praksis gjennomføres vanligvis i grupper på 4 studenter. Studentene forbereder praksis i samarbeid med praksislærer og oppfølgingslærer.

Praksis legges til årsplanlagte perioder/uker i studieåret.

Institutt for lærerutdanning har praksisplasser fra Innlandet til Nordland fylke. Studentene må derfor påregne å ha praksis i andre kommuner utenfor Trondheim og omegn. Utlegg til reise og eventuelt bosted i praksisperioden refunderes i etterkant. Det refunderes reiseutgifter utover kostnad til busskort i Stor-Trondheim.

Regler for refusjon for studenter #

Regler for refusjon av reiseutgifter til studenter ved Institutt for lærerutdanning

Refusjonsskjema finner du her.

Du må oppgi K-sted 678005. For grunnskolelærerstudenter er prosjektnummeret 68040170. For PPU, FPPU, lektor og yrkesfaglærerutdanning er prosjektnummeret 70311100.

Mulige overnattingsplasser for studenter #

Her er en oversikt over mulige overnattingsplasser dersom praksisen er utenfor Trondheim (PDF).

Omfang av praksis #

5-årig MGLU #

Omfanget av praksisopplæringen er på 115 dager fordelt over alle studieår. Forberedelser og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i disse dagene.

Studieår 1

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 4.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–7. trinn

Studieår 2

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–2. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 3

 • Vår: 25 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 3.–4. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 8.–10. trinn

Studieår 4

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 5

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Praksisopplæringa skal ha et omfang på ca. 20 timer undervisning og i gjennomsnitt 10–12 timer veiledning per uke per praksisgruppe. Antall undervisningstimer tilpasses læringsutbytteformuleringene. Noe av veiledninga kan gjennomføres i uker før eller etter selve praksisuka. Veiledninga kan foregå på ulike måter. Observasjon inngår i timetallet.

Normal arbeidstid for studentene på skolen vil være fra kl. 08.00 til 16.00. Studentene må være forberedt på å ha veiledning og felles planleggingstid i gruppa også ut over dette. Pluss delta på møter på ettermiddag/kveld. Individuell forberedelse kommer i tillegg. 

5-årig GLU #

Omfanget av praksis er på 115 dager fordelt over fem år for MGLU, ved NTNU. Forberedelser og etterarbeid til praksis kommer i tillegg.

Utveksling #

3. studieår:

I 3. studieår er det mulig å søke om utenlandspraksis i fem uker på våren. Studentene søker om dette i vårsemesteret 2. studieår.

Fravær #

All praksis er obligatorisk. Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

 • Gyldig fravær krever skriftlig egenmelding (maks 3 dager) for eksempel sms eller epost, sykemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksisadministrasjonen. Gyldig fravær ut over 15 prosent skal kompenseres med ekstradager i praksis.
 • Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært. Studenten blir forsinket i studieløpet.

Permisjon kan innvilges i særskilte tilfeller, som for eksempel deltakelse i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Studenttillitsvalgte kan ved studentpolitisk arbeid nasjonalt eller regionalt etter søknad være fraværende inntil to dager per studieår. Søknad om slik særskilt permisjon, vedlagt dokumentasjon, sendes til praksisadministrasjonen i god tid før praksisperioden starter.

Hvis studenten har godkjent fravær ut over 15 prosent kreves det ekstradager i praksis. I den grad dette er mulig skal disse gjennomføres slik at studenten får godkjent praksis før første praksisperiode neste studieår. Ekstradagene legges normalt til studentens praksisskole og til samme praksislærer. Studenten søker til praksisadministrasjonen som avgjør saken i samråd med praksislærer.

Fravær i observasjonspraksis i 1. studieår telles inn i det totale fraværet på 15 prosent.

Fravær under utenlandspraksis har samme regler som innenlandspraksis. Eventuell restpraksis må tas i Norge. 

Særplass i praksis #

Praksisplass tildelt ut fra særlige behov innebærer at studenten prioriteres til et bestemt praksissted/kommune. Forutsetningen er at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune. Tilgangen på praksisplasser kan være ulik fra studieprogram til studieprogram, eller fra praksisperiode til praksisperiode, og vil dermed påvirke muligheten for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. Rett til praksisplass ut fra særlige behov gir derfor ingen garanti for særplass. Søknad med dokumentasjon må fremsettes innen den fastsatte dato ved det enkelte studieprogram. Studenter kan ikke ordne egen praksisplass, da NTNU bruker skoler de har avtale med.

Kriterier for særplass.

Søknad om praksisplass ut fra særlige behov sendes elektronisk, se lenke under: “Elektronisk skjema”.

Dokumentasjon leveres i ekspedisjon i Akrinn, 1. etasje, hver dag mellom kl. 9–14. Husk at dokumentasjon må inneholde ditt navn. Søknadsfrist: 15. april (2. og 4. studieår) og 20. august (1. og 3. studieår).

Elektronisk skjema

Taushetsplikt for studenter #

Studenter som har praksis i grunnskolen, er underlagt taushetsplikt på lik linje med ansatte i skolen. Taushetsplikten er omtalt i Forvaltningslovens § 13 og Opplæringslovens § 15-3. Studentene har plikt til å behandle opplysninger om enkeltelever konfidensielt. I tvilstilfeller må studentene konferere med praksislæreren. Studentene skal skrive under taushetserklæring på praksisskolen hvert år.

Planlegging og forarbeid #

Praksisadministrasjonen setter sammen praksisgrupper. Studentene tar i fellesskap kontakt med praksislærer for å avtale møte senest uken før praksis for å drøfte forventninger, skrive praksiskontrakt, planlegge undervisning, utveksle informasjon o.l. Informasjonen vil som regel dreie seg om praksisforberedelser i lærerutdanningens studiefag og orientering om elever, læringsmiljø, fag- og timefordeling, årsplan, ukeplaner, lærebøker og muligheter for bruk av læremidler.

Praksiskontrakt #

Deltakernes forventninger til praksis skal formuleres i en praksiskontrakt (docx-fil) som underskrives av de berørte parter før praksisperioden starter. Både praksislærer og studenter må til første møte ha med seg forslag til momenter i praksiskontrakten.           

Praksiskontrakten skal være gjenstand for drøfting og evaluering underveis i praksisperioden. Praksiskontrakten er bindende og skal gi rammer for bruk av tid til før- og etterveiledning.

Rollebeskrivelse #

Student #

Som grunnskolelærerstudent har du ansvar for aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i praksis.

I forbindelse med praksis må du blant annet:

Før første praksisperiode

 • Delta i møter på campus som handler om praksis
 • Ta gruppevis kontakt med praksislærer og oppfølgingslærer med en gang du får vite navnet på disse før første praksisperiode
 • Levere kopi av forrige års sluttvurdering til praksislærer og oppfølgingslærer
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid i praksisgruppa, med praksislærer og oppfølgingslærer, blant annet gjennom å utarbeide et forslag til praksiskontrakt, opprette en plattform/ et grupperom i Teams og invitere inn praksislærer, oppfølgingslærer og skolens praksiskoordinator så tidlig som mulig før første praksisperiode

Under praksisperiodene

 • Utarbeide skriftlig planleggingsdokument til praksislærer i forkant av undervisningsøktene
 • Sørge for at oppfølgingslærer får planleggingsdokument for undervisningen du skal gjennomføre i tråd med praksiskontrakten, før denne kommer på praksisoppfølging
 • Levere skriftlig egenmelding (sms eller epost) til praksislærer ved første fraværsdag, og eventuell sykemelding innen 14 dager. Levere bekreftelse på innvilget permisjon til praksislærer.
 • Skrive logg hver dag, som gjøres tilgjengelig for praksislærer og oppfølgingslærer samme dag
 • Skal kun unntaksvis ha betalt arbeid på praksisskolen under praksisperioden. Dette regnes ikke som veiledet praksis.
 • Bidra til å knytte teori som du har lært på Institutt for lærerutdanning med det du lærer i praksis gjennom samtaler, logg og veiledningsgrunnlag/planleggingsdokument
 • Søke om ekstradager ved for mye fravær: praksis@ilu.ntnu.no

Etter siste praksisperiode

 • Levere skjema for refusjon av eventuelle reise- og boutgifter så snart praksisperioden er ferdig høst og vår
 • Søke om ekstradager ved for mye fravær: praksis@ilu.ntnu.no

Praksislærer #

Som praksislærer ved GLU har du hovedansvar for planlegging og gjennomføring av praksisopplæring for din studentgruppe etter gjeldende avtaleverk og universitetets vedtatte planer.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Sette seg inn i emnebeskrivelsene for praksis
 • Delta på praksismøter
 • Ta imot tidligere sluttvurderinger til studentene ved oppstart
 • Møte studentene, der praksislærer har hovedansvar for utarbeidelse av praksiskontrakt i samarbeid med studentene
 • Gi aktuell informasjon om skolen til studentene

Under praksisperiodene

 • Legge opp praksis slik at studentene har mulighet til å nå målene for emnebeskrivelsen
 • Foreta før- og etterveiledning, basert på et skriftlig veiledningsgrunnlag og undervisning
 • Være i tett dialog med studentene gjennom hele praksisperioden
 • Gjennomføre midtveis- og sluttsamtale med den enkelte student
 • Ved fare for at studenten ikke består praksis skal oppfølgingslærer delta på samtalen, referat skrives og sendes til praksisadministrasjonen
 • Sammen med oppfølgingslærer og koordinator ta kontakt om tvil om godkjent praksis til praksisadministrasjonen
 • Vurdere skikkethet, og melde fra til skikkethetsansvarlig og praksisadministrasjonen hvis det er tvil om dette
 • Gi studentene relevante loggskrivingsoppdrag ukentlig, og gi respons minst en gang i uken
 • Bidra til å integrere studentene i arbeidsmiljøet, både i læringsfellesskapet med elevene og praksisskolen som helhet
 • Legge til rette slik at alle studentene har undervisning når oppfølgingslærer kommer på praksisoppfølging
 • Melde fra om studentfravær over 15 % til praksisadministrasjon, oppfølgingslærer og koordinator; avtale ekstradager i samarbeid med praksisadministrasjonen
 • Gjøre seg kjent med gjeldende fraværsreglement, og bistå slik at studenten vet hvor han/hun melder fravær. Ikke meldt fravær er ugyldig fravær.

Etter siste praksisperiode

 • Skrive individuell sluttvurdering, gi til student siste dag i praksis
 • Sende inn sluttvurderingene til praksisadministrasjonen innen 14 dager etter endt praksis
 • Evaluere praksis, både på egen skole sammen med koordinator og rektor, i partnerskapet og ved felles evalueringsskjema på Institutt for lærerutdanning.

Koordinator #

Som GLU-koordinator ved din praksisskole er du koordinerende instans mellom ILU, praksisskolen og studentene.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Delta på møter på ILU og i partnerskapet
 • Sette deg inn i emneplanene for de ulike praksisstudiene
 • Lage årshjul for hva som skal skje på skolen med tanke på praksis og innhold på møter
 • Legge til rette slik at praktiske ting som blant annet nøkler, datatilgang, refleksvester, PC, garderobe og arbeidsplass er klart når studentene kommer
 • Ha tilgang til Teams til alle praksisgrupper ved skolen
 • Hjelpe studentene å finne overnattingsplasser dersom det er behov for dette

Under praksisperiodene

 • Gjøre studentene kjent med taushetsplikt og informere om fraværsregler på første møte
 • Ha jevnlige møter med studentene under praksisperiodene, og bidra til at studentene får innsikt i skolens egenart, ledelse og organisasjon
 • Bistå praksislærer med å legge til rette for at studentene kan ha praksis i fordypningsfagene sine
 • Følge opp at den enkelte student får opplæring i forhold til emnebeskrivelsene
 • Støttefunksjon ved vurdering av studenten og bistå ved saksgang
 • Ansvar sammen med rektor for at studentene får veiledet praksis ved praksislæreres fravær
 • Delta på møter med NTNU
 • Tett samarbeid med rektor
 • Jevnlige møter med praksislærere på egen skole

Etter siste praksisperiode

 • Bidra til å rekruttere nye praksislærere for neste skoleår
 • Gjennomføre evaluering med studenter og praksislærere på egen skole
 • Delta på evalueringsmøter i partnerskapet ved Institutt for lærerutdanning

Rektor #

Rektor er leder for sin praksisskole og dermed ansvarlig for at hele skolen inkluderes i å ta imot studenter i praksis.

Dette innebærer blant annet å:

Før første praksisperiode

 • Velge ut lærere med praksislærerfunksjon sammen med koordinator ved skolen
 • Ansvar for at informasjon om praksislærere (navn, fag, trinn, antall grupper, eventuell veiledningspedagogikk, ny som praksislærer) sendes til praksisadministrasjonen innen tidsfrist

Under praksisperiodene

 • Ha egne møter med studentene, med utgangspunkt i emnebeskrivelsene
 • Sørge for at hele skolen blir praksisarena og har overordnet ansvar slik at studentene blir delaktige i skolens fellesoppgaver
 • Bringe inn overordnete perspektiv på aktuelle pedagogiske tema
 • Ha hovedansvar for å skaffe kvalifisert vikar ved eventuell sykdom hos praksislærer, og ved langtidsfravær varsle praksisadministrasjonen og oppfølgingslærer ved Institutt for lærerutdanning om dette
 • Påse at studentene kun unntaksvis har betalt arbeid på skolen under praksisperioden
 • Delta på møter med Institutt for lærerutdanning
 • Ansvarlig for å rekruttere nye praksislærere for neste skoleår
 • Sende inn refusjon høst og vår til kommunen

Oppfølgingslærer #

Oppfølgingslærer har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden. Som oppfølgingslærer er hovedoppgaven å samarbeide med praksislærer og studentene for å sikre gode praksisstudier.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Sette seg inn i emnebeskrivelsen for gjeldende studieår
 • Møte studentene før praksis begynner
 • Ta kontakt med praksislærer og avtale tidspunkt for oppfølging av studentene
 • Delta på praksismøtene ved Institutt for lærerutdanning og i partnerskapet
 • Lese studentenes tidligere praksisrapporter
 • Lese og bidra med innspill til praksiskontrakten 

Under praksis

 • Bruke Microsoft Teams i samarbeidet mellom studentene, praksislærer og oppfølgingslærer
 • Følge opp studentgruppa ute på praksisskolen en hel dag per semester
 • Sammen med studentene og praksislærer sette praksisopplæringen i sammenheng med teori
 • Delta på samtaler ved tvil om bestått praksis
 • Være ressursperson for studentene i samarbeidsspørsmål internt i gruppa og overfor praksisskolen
 • Melde til praksisadministrasjonen eventuelle behov for videre oppfølging av ulike forhold knyttet til den enkelte students/studentgruppas praksisopplæring
 • Samarbeide med praksislærer i vurderings- og veiledningsarbeid av hele gruppen og hver enkelt student
 • Lese loggene til studentene som grunnlag for samtale i praksis
 • Støtte til studentgruppa dersom det er utfordringer på praksisskolen
 • Under dagene du er på praksisoppfølging skal du:
  • observere undervisning til alle studentene, og delta på før- og etterveiledning
  • ha eget møte med studentene 
  • ha eget møte med praksislærer
  • møte rektor/koordinator

Etter siste praksisperiode

 • Signere praksisrapporten dersom ikke godkjent praksis
 • Delta på evalueringsmøtet på Institutt for lærerutdanning

Ved bortreise under praksisoppfølging:

Du vurderer selv når det er behov for overnatting. Vanlig retningslinjer for tjenestereiser ved NTNU gjelder også ved oppfølging i praksis.

Oppgi K-sted 678005 og prosjektnummer: 68040170. For utenlandspraksis gjelder prosjektnummer: 68040164

Ved spørsmål ta kontakt med HR.

Faglig leder NTNU #

Faglig leder fra NTNU leder det løpende arbeidet med et partnerskap og er bindeleddet mellom praksiskoordinatorene i partnerskapet og GLU. Det gjelder flere områder:

Før, under og etter praksisperiodene

 • Bidra i møter og arrangement under oppstart av studieåret
 • Lede partnerskaps- og koordinatormøter og sende innkalling med saksliste til møtene. Sende referat fra møtene til deltakerne, praksisadministrasjonen og leder for partnerskapene
 • Delta i møter med de øvrige faglige lederne for partnerskap
 • Melde til praksisadministrasjonen ved tvilstilfeller om bestått praksis
 • Se til at studentsaker i partnerskapet som avviker fra normal progresjon, blir fulgt opp
 • Oppfordre skolene i partnerskapet til FoU-virksomhet og bidra til at studentenes FoU-prosjekter blir gjennomført
 • Besvare løpende henvendelser fra koordinatorene
 • Skape faglig refleksjon over innholdet i praksisstudiene

Praksisadministrasjon #

Praksisadministrasjonen har det administrative ansvaret for praksis og koordinerer dette arbeidet sammen med emneansvarlig for praksis og faglige ledere for partnerskapene.

Praksisadministrasjonen har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Fordele studenter i praksis
 • Samarbeide med fagseksjonslederne og emneansvarlig for praksis om å fordele oppfølgingslærere
 • Innhente informasjon fra rektor, og registrere praksislærere med fag, trinn og øvrig kompetanse
 • Økonomi – refusjon
 • Ha tett kontakt med faglige ledere for partnerskap
 • Delta på møte hvert semester med koordinatorer sammen med faglige ledere for partnerskap
 • Administrere praksisweb og sørge for at nødvendig informasjon blir publisert og gi tilgang til aktuelle brukere
 • Svare på epost fra studenter, rektorer, oppfølgingslærere og andre samarbeidspartnere
 • Informere om og delta på praksismøter
 • Lage forslag til årsplan for praksis

Veiledning i praksis #

Utforming av planleggings- og veiledningsdokument #

Praksisopplæringen ved Institutt for lærerutdanning vektlegger bruk av planleggings- og veiledningsdokument (docx-fil). Studentenes skriftlige plan for en undervisningsøkt eller en periode brukes som grunnlag for veiledning og refleksjon før og etter gjennomføring.

Et slikt dokument gjør det nødvendig for studentene å tenke grundig gjennom forhold ved undervisningen. 

Loggskriving #

Å skrive logg muliggjør refleksjon over praksis og bidrar til å ta vare på praksiserfaringene for senere bruk. En fordel med logg er at man kan velge fokus og at en kan knytte både tanker og følelser til det en har erfart. Loggskriving er også viktig ved bruk av praksis som læringsarena, der loggen kan synliggjøre studentenes læringsutbytte.

Studentene skal skrive logg hver dag. Praksislærer skal gi respons på praksisloggene minst én gang i uka, dels muntlig i veiledningsmøter og dels skriftlig. Erfaringsmessig er slik respons vesentlig for å bevare motivasjon for å skrive logg som ledd i arbeidet med å utvikle den praktiske yrkesteorien. Respons vil bidra til videre refleksjon og forsterke læringsutbyttet.

Loggskrivingen kan foregå med utgangspunkt i refleksjonsoppgaver (eksempler finnes på praksisweb).

FoU-oppgaven i praksis #

I løpet av 3. studieår skal studentene skrive en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Ansvaret for dette ligger hos faglærere på campus. Praksislærer har ikke ansvar for å følge opp dette arbeidet, men bør legge til rette for refleksjon rundt relevansen av studentenes FoU-arbeid med utgangspunkt i erfaringer i skolen, jfr. emnebeskrivelsen. 

Om FoU-oppgaven #

 • FoU-oppgaven skrives innenfor et undervisningsfag, i kombinasjon med pedagogikk og erfaringer fra praksisfeltet.
 • FoU-oppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgaven er å gi en sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvelsen.

Studentens og FoU-veilederens ansvarsområder #

 • Studenten skal gjøre praksislæreren kjent med FoU-oppgaven og eventuelle behov for datainnsamling.
 • Studenten plikter å gjøre seg kjent med retningslinjer for forskningsetikk og personvern.
 • FoU-veileder skal sørge for at studenten kan gjøre seg kjent med, og følger retningslinjer for forskningsetikk og personvern.

Praksisskolens ansvarsområder #

 • Å legge til rette for studentens eventuelle innsamling av data i praksisfeltet.
 • Praksislærer har ansvar for å informere relevante personer i skolen om sine studenters FoU-prosjekter.

Forskningsetikk og personvern #

 • Se til emnets retningslinjer for FoU-oppgaven. 

Vi gjør oppmerksom på at praksisgruppene ikke organiseres med utgangspunktet i FoU-oppgaven. 

Vurdering og praksisrapportering #

Praksislærer er en lærer ansatt ved praksisskolen som veileder og vurderer studenten. Oppfølgingslærer er en representant for Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden.

Praksislærer og oppfølgingslærer samarbeider om sluttvurderingen av studenten. Ved uenighet mellom partene har NTNU myndighet til å avgjøre den endelige vurderingen.

Studentene skal vurderes i to separate vurderinger om de:

 1. består/ikke består praksisstudiet
 2. om de er skikket for yrket

Praksisstudiet

Studentene skal vurderes ut fra emnebeskrivelsene for praksisemnet. Etter avsluttet praksis skal studentens kompetanse vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Midtveisvurdering: #

Praksislærer 

Ordinær vurdering:

 • Gjennomgå midtveisvurdering med studenten
 • Individuell samtale

Ved tvil:

 • Ha samtale med studenten sammen med oppfølgingslærer
 • I midtveisvurderingen skal det stå hvilke krav studenten må oppfylle for å vurderes til bestått etter endt praksis. Studenten mottar dette skriftlig i tillegg til samtalen.
 • Sende midtveisvurderingen (rapporten) til praksisseksjonen: Praksisseksjon Institutt for lærerutdanning, NTNU, 7491 Trondheim
 • Sørge for underskrift fra studenten på midtveisvurderingen (at denne har lest og mottatt rapporten). Studenten kan legge til informasjon hvis ønskelig.
 • Til midtveisvurderingen brukes Institutt for lærerutdannings skjema for midtveisvurdering. Skjema ligger i Praksisweb under Vurdering.

Oppfølgingslærer

Ordinær vurdering:

 • Individuell veiledning til studenten under praksisoppfølging

Ved tvil:

 • Levere skriftlig notat fra møte med studenten til praksisadministrasjonen
 • Delta i samtale med praksisseksjonen og studenten på campus ved behov.
 • I midtveisvurderingen skal det stå hvilke krav studenten må oppfylle for å vurderes til bestått etter endt praksis
 • Til midtveisvurderingen brukes Institutt for lærerutdannings skjema for midtveisvurdering. Skjema ligger i Praksisweb under Vurdering.

Varsling senere enn midtveis i praksisperioden: Uavhengig av midtvurderingen er siste frist for å gi studenten skriftlig melding om fare for ikke å bestå praksisstudiet senest én uke før praksisstudiet avsluttes.

Dersom det oppstår særskilte forhold, eller praksisperioden er kort, kan fristen fravikes.

Sluttvurdering: #

Studenten skal ha kjennskap til praksislærers vurdering på forhånd. Studenten får med seg signert praksisrapport fra praksislærer siste praksisdag.

Praksislærer

Ordinær vurdering:

 • Skrive individuell sluttvurdering som anbefaler bestått eller ikke bestått praksis. Denne sendes til praksisadministrasjonen innen 14 dager etter endt praksis. Denne fristen må overholdes da NTNU skal registrere karakteren i studentens vitnemål
 • Individuell samtale

Ved tvil:

 • Tar kontakt med oppfølgingslærer og praksisadministrasjonen så tidlig som mulig. Epost til praksis: praksis@ilu.ntnu.no
 • Se under 

Oppfølgingslærer

Ordinær vurdering:

 • Fastsetter karakter – bestått/ikke bestått

Ved tvil:

 • Tar kontakt med praksisseksjonen så tidlig som mulig. praksis@ilu.ntnu.no

Ikke bestått praksis

Dersom praksislærer innstiller til Ikke bestått, skal praksislærer innkalle til et sluttvurderingsmøte. Studenten skal ha muntlig og skriftlig kjennskap til innstillingen på forhånd, så tidlig som mulig. På møtet deltar praksislærer, studenten og representant for universitetet. Det skal skrives referat fra møtet. Protokollen skal opplyse om hvem som deltok på møtet, grunnlaget for innstillingen og momenter som kom fram under møtet. Protokollen underskrives av samtlige møtedeltakere. Studenten har anledning til å legge ved eventuelle skriftlige merknader, som legges ved protokollen.

Konsekvenser av vurdering Ikke bestått

Dersom praksisstudiet er vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på en ny skole neste gang praksisen gjennomføres ordinært. Får en student vurdert den nye praksisperioden til Ikke bestått, må utdanningen avbrytes, jf. Forskrift om Studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I særskilte tilfeller kan det søkes om et tredje forsøk.

Praksisseksjonens rolle ved vurdering

Bidrar til tettere oppfølging av studenten i praksis ved usikkerhet eller uenighet mellom praksislærer og oppfølgingslærer.

Kaller inn studenten til samtale på campus dersom studenten ikke får godkjent praksis.

Dersom studenten vurderes til ikke bestått, får han/hun ett nytt forsøk på å gjennomføre praksis. Denne må gjennomføres på ordinær måte neste studieår.

Vurdering av skikkethet #

Praksislærer og oppfølgingslærer:

 • Løpende skikkethetsvurdering - Bistå institusjonen i den løpende skikkethetsvurderingen av studenten
 • Særskilt skikkethetsvurdering - Levere tvilsmelding dersom det er tvil om studenten er skikket for yrket

Praksisseksjonen:

 • Løpende skikkethetsvurdering - Samarbeider med institusjonsansvarlig for skikkethet om den løpende skikkethetsvurderingen
 • Særskilt skikkethetsvurdering - Bidrar i arbeidet sammen med institusjonsansvarlig for skikkethet med skikkethetsvurdering av studenten

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Alle som er i kontakt med studenten; kan levere inn tvilsmelding.

Ta kontakt med oppfølgingslærer eller skikkethetsansvarlig om du ønsker å ha en samtalepartner om skikkethet før eventuell tvilsmelding sendes til skikkethetsansvarlig.

Politiattest #

Politiattest leveres i hvit postkasse ved ekspedisjon i 1. etasje på Akrinn, Kalvskinnet, senest ved studiestart for 1. årsstudentene. Hvis den ikke leveres, kan ikke studenten gå ut i praksis. Politiattesten gjelder for hele studieløpet, med mindre studenten bytter studieprogram eller studiested.

Evaluering av praksis #

Universitetet arbeider kontinuerlig med å heve kvaliteten i praksisopplæringen. Resultatet av evalueringen skal oppsummeres og drøftes mellom samarbeidspartnerne slik at tiltak kan iverksettes.

Universitetets læringsplattform #

Vi benytter infokanalen Praksisweb for å gi informasjon til studenter, oppfølgingslærere og praksislærere. Her ligger det bl.a. oversikter over praksislærere, praksisgrupper, praksisskoler, viktige lover og regler og diverse skjema:

 • Praksiskontrakt
 • Tvilsmelding om skikkethet
 • Praksisrapporter (også midtveisrapport)
 • Planleggingsdokument
 • Møteplan og praksisperioder
 • Praksisgrupper

Gruppefunksjonen Teams skal brukes for å samarbeide mellom studenter, praksislærere og oppfølgingslærere. Den enkelte praksisgruppe oppretter et prosjektrom hvor praksislærer og oppfølgingslærer inviteres inn. Dette rommet kan både brukes til faglig samarbeid og som kommunikasjonskanal mellom studentgruppe, praksislærer og oppfølgingslærere. Både studenter, praksislærere og oppfølgingslærere må sjekke både Praksisweb og Teams med jevne mellomrom.

Emnebeskrivelser #

Du finner emnebeskrivelser for praksis for 5-årig GLU 1.–7. trinn

Du finner emnebeskrivelser for praksis for 5-årig GLU 5.–10. trinn

7 Vedlegg
33567 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)