Praksis i grunnskolelærerutdanningene

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/office+365+-+teams

Praksishåndbok studieåret 2020-2021 #

I praksishåndboken finner du relevant informasjon om blant annet organisering, veiledning, vurdering og dine oppgaver som student, rektor, praksislærer og oppfølgingslærer.

Nettsidene til praksis for grunnskolelærerutdanningene

Les mer om #


Generell informasjon #

Emnebeskrivelser #


Prosedyrer for gjennomføring og vurdering #

Prosedyrer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier


Praksisopplæringa #

Praksisopplæringa skal være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal være relevant for og integrert i fagene, og er en likeverdig læringsarena på samme måte som undervisningen ved institusjonen. Studenten skal få undervise i sine studieemner, men praksisen kan også foregå innenfor den totale fagkretsen.

Emnebeskrivelsene angir emneinnhold i praksisperiodene.


Organisering #

Praksisopplæringa organiseres slik at hele praksisskolen blir praksisarena:

 • Rektor har det overordnede ansvaret for å organisere praksisopplæringa.
 • Daglig veiledning ivaretas av skolens praksislærere.

Praksis gjennomføres vanligvis i grupper på 4 studenter. Studentene forbereder praksis i samarbeid med praksislærer og oppfølgingslærer.

Praksis legges til årsplanlagte perioder/uker i studieåret.

Institutt for lærerutdanning har praksisplasser fra Innlandet til Nordland fylke. Studentene må derfor påregne å ha praksis i andre kommuner utenfor Trondheim og omegn. Utlegg til reise og eventuelt bosted i praksisperioden refunderes i etterkant. Det refunderes reiseutgifter utover kostnad til busskort i Stor-Trondheim.


Regler for refusjon for studenter #

Regler for refusjon av reiseutgifter til studenter ved Institutt for lærerutdanning

Refusjonsskjema finner du her.

Du må oppgi K-sted 678005. For grunnskolelærerstudenter er prosjektnummeret 68040170. For PPU, FPPU, lektor og yrkesfaglærerutdanning er prosjektnummeret 70311100.


Mulige overnattingsplasser for studenter #

Her er en oversikt over mulige overnattingsplasser dersom praksisen er utenfor Trondheim (PDF).


Omfang av praksis #

5-årig MGLU #

Omfanget av praksisopplæringen er på 115 dager fordelt over alle studieår. Forberedelser og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i disse dagene.

Studieår 1

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 4.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–7. trinn

Studieår 2

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–2. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 3

 • Vår: 25 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 3.–4. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 8.–10. trinn

Studieår 4

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 5

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Praksisopplæringa skal ha et omfang på ca. 20 timer undervisning og i gjennomsnitt 10–12 timer veiledning per uke per praksisgruppe. Antall undervisningstimer tilpasses læringsutbytteformuleringene. Noe av veiledninga kan gjennomføres i uker før eller etter selve praksisuka. Veiledninga kan foregå på ulike måter. Observasjon inngår i timetallet.

Normal arbeidstid for studentene på skolen vil være fra kl. 08.00 til 16.00. Studentene må være forberedt på å ha veiledning og felles planleggingstid i gruppa også ut over dette. Pluss delta på møter på ettermiddag/kveld. Individuell forberedelse kommer i tillegg. 

Utveksling #

3. studieår:

I 3. studieår er det mulig å søke om utenlandspraksis i fem uker på våren. Studentene søker om dette i vårsemesteret 2. studieår.


Fravær #

All praksis er obligatorisk. Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

 • Gyldig fravær krever skriftlig egenmelding (maks 3 dager) for eksempel sms eller epost, sykemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksisadministrasjonen. Gyldig fravær ut over 15 prosent skal kompenseres med ekstradager i praksis.
 • Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært. Studenten blir forsinket i studieløpet.

Permisjon kan innvilges i særskilte tilfeller, som for eksempel deltakelse i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Studenttillitsvalgte kan ved studentpolitisk arbeid nasjonalt eller regionalt etter søknad være fraværende inntil to dager per studieår. Søknad om slik særskilt permisjon, vedlagt dokumentasjon, sendes til praksisadministrasjonen i god tid før praksisperioden starter.

Hvis studenten har godkjent fravær ut over 15 prosent kreves det ekstradager i praksis. I den grad dette er mulig skal disse gjennomføres slik at studenten får godkjent praksis før første praksisperiode neste studieår. Ekstradagene legges normalt til studentens praksisskole og til samme praksislærer. Studenten søker til praksisadministrasjonen som avgjør saken i samråd med praksislærer.

Fravær i observasjonspraksis i 1. studieår telles inn i det totale fraværet på 15 prosent.

Fravær under utenlandspraksis har samme regler som innenlandspraksis. Eventuell restpraksis må tas i Norge.


Særplass i praksis #

Praksisplass tildelt ut fra særlige behov innebærer at studenten prioriteres til et bestemt praksissted/kommune. Forutsetningen er at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune. Tilgangen på praksisplasser kan være ulik fra studieprogram til studieprogram, eller fra praksisperiode til praksisperiode, og vil dermed påvirke muligheten for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. Rett til praksisplass ut fra særlige behov gir derfor ingen garanti for særplass. Søknad med dokumentasjon må fremsettes innen den fastsatte dato ved det enkelte studieprogram. Studenter kan ikke ordne egen praksisplass, da NTNU bruker skoler de har avtale med.

Kriterier for særplass.

Søknad om praksisplass ut fra særlige behov sendes elektronisk, se lenke under: “Elektronisk skjema”.

Dokumentasjon leveres i ekspedisjon i Akrinn, 1. etasje, hver dag mellom kl. 9–14. Husk at dokumentasjon må inneholde ditt navn. Søknadsfrist: 15. april (2. og 4. studieår) og 20. august (1. og 3. studieår).

Elektronisk skjema


Taushetsplikt for studenter #

Studenter som har praksis i grunnskolen, er underlagt taushetsplikt på lik linje med ansatte i skolen. Taushetsplikten er omtalt i Forvaltningslovens § 13 og Opplæringslovens § 15-3. Studentene har plikt til å behandle opplysninger om enkeltelever konfidensielt. I tvilstilfeller må studentene konferere med praksislæreren. Studentene skal skrive under taushetserklæring på praksisskolen hvert år.


Planlegging og forarbeid #

Praksisadministrasjonen setter sammen praksisgrupper. Studentene tar i fellesskap kontakt med praksislærer for å avtale møte senest uken før praksis for å drøfte forventninger, skrive praksiskontrakt, planlegge undervisning, utveksle informasjon o.l. Informasjonen vil som regel dreie seg om praksisforberedelser i lærerutdanningens studiefag og orientering om elever, læringsmiljø, fag- og timefordeling, årsplan, ukeplaner, lærebøker og muligheter for bruk av læremidler.


Praksiskontrakt #

Deltakernes forventninger til praksis skal formuleres i en praksiskontrakt (docx-fil) som underskrives av de berørte parter før praksisperioden starter. Både praksislærer og studenter må til første møte ha med seg forslag til momenter i praksiskontrakten.           

Praksiskontrakten skal være gjenstand for drøfting og evaluering underveis i praksisperioden. Praksiskontrakten er bindende og skal gi rammer for bruk av tid til før- og etterveiledning.

7 Vedlegg
35906 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)