Praksis i helse-...

Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM

(Videresendt fra Praksis for sykepleiestudenter i Trondheim)

Ser du etter noe annet? Temaside for studieinformasjon for studenter på Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Sykepleieutøvelse krever kunnskaper, ferdigheter og holdninger som tilegnes gjennom kombinasjon av praktiske og teoretiske studier. Jfr. Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 25. januar 2008.

Praksisstudiene utgjør totalt 90 studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er praksis ved NTNU. I løpet av utdanningen gjennomfører studenten fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsaklig i Trøndelagsfylkene.

Nærværsplikt #

Det vises til Retningslinjer for vurdering og gjennomføring av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og til studieplan for bachelor i sykepleie.

Turnus #

Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Skifte av vakt uten godkjenning fra praksisveileder eller lærer regnes som fravær. Turnus gjøres tilgjengelig på praksisstedet slik at alle på praksisstedet kan være orientert om når studenten er tilstede.

Praksisavtale #

Student, praksisveileder og lærer gjennomfører i løpet av de to første ukene en samtale og inngår en praksisavtale. Studenten legger frem en beskrivelse av hvordan målene for praksisstudiet kan nås.

Det er en forutsetning at studenten har medansvar for pasienter i praksisstudiet. Det innebærer at studenten planlegger og gjennomfører sykepleie i samråd med praksisveilederen. Videre innebærer det at studenten går inn i pasientnære mellommenneskelige situasjoner under praksisveilederens veiledning.

Det tilbys gruppeveiledning med lærer i alle praksisperiodene.

Vurdering i praksisstudier #

For hver veiledet periode skal det foretas midt- og sluttvurdering i forhold til læringsutbyttene for praksisperioden. I vurderingssamtalene benyttes vurderingsdokument for praksis. Se også veileder med læringsutbyttebeskrivelser for utfylling av vurderingsdokument. Studenten utarbeider plan for oppnåelse av forventet læringsutbytte til  praksisavtalen, samt utarbeidelse av skriftlig selvevaluering til midt- og sluttvurdering

For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier og til studieplan for bachelorstudiet i sykepleie, som angir bestemmelser knyttet til vurdering av veiledet praksis. Siste frist for godkjenning av praksisstudiet er tre uker etter praksisstudieperiodens slutt.

Retningslinjer og skjemaer #

Studieplaner #

Emnebeskrivelser for emner som går studieåret 2017/2018 er oppdatert. Se https://www.ntnu.no/studier/spbsp/oppbygning. Gjelder alle kull.

Bachelor i sykepleie kull 2017H

Bachelor i sykepleie kull 2016H

Bachelor i sykepleie kull 2015H

Bachelor i sykepleie kull 2014H

Kontakt #

Studieveiledere #

Astrid Kiil Hansen (1.studieår), Heidi Krutvik (2.studieår) og Torhild Dragsten (3.studieår).

Praksisansvarlige lærere #

Vesna Forbergsskog, psykisk helsearbeid, Margret Gyda Wangen, kirurgisk område, Heidi Killingberg, medisinsk område, Hanne Torbergsen kommunehelsetjenesten - Institusjon og  Inger Joanne S. Sandberg, Kommunehelsetjenesten - Hjemmebasert omsorg.

19 Vedlegg
15465 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)