Portering - mobilabonnement

Oppdatering om bytte av mobilabonnement  #

(For information in English, scroll down to the bottom of the page) 

Alle NTNUs mobilabonnement skal overføres fra Telenor til Telia i løpet av april/mai 2019. Her er alt du trenger å vite om flyttingen.

For kort tid siden ble det sendt ut informasjon til kontaktpersoner ved institutter og avdelinger om endring av mobilabonnement, og de siste ukene har vi gjennomført en kartlegging av mobilabonnement og jobbet med forberedelser til overføringen. 

Ikke alle abonnenter ved NTNU vil bli overført samtidig. Det er planlagt at de første enhetene starter overføringen i uke 14, eller ca 1 april 

Hvordan vet jeg når nummeret mitt blir overført?  #

En uke før nummeret ditt overføres, vil du motta en SMS som forteller deg tidspunktet for byttet av SIM-kort og hvordan du skal forholde deg. Dagen før portering vil du motta en ny påminnelse på SMS fra Telia. 

Alle på samme institutt/avdeling vil bli overført samtidig 

Hvordan mottar jeg nytt SIM-kort? #

SIM-kort vil bli sendt ut til en kontaktperson ved hvert institutt/avdeling. Du vil motta SIM-kortet fra denne kontaktpersonen. 

Hva med TvillingSIM/DataSIM?  #

Du mottar disse sammen med ditt hoved SIM-kort 

Hvem er kontaktperson for mitt institutt/avdeling? #

Kontakt Orakeltjenesten. De vil til enhver tid sitte på den best oppdaterte informasjonen.  

Må jeg bytte på det angitt tidspunkt? #

Ja, det må du! I det øyeblikket Telia tar over slutter SIM-kortet fra Telenor å virke. Dette gjelder også for Tvilling- og DataSIM. Portering skjer på et bestemt klokkeslett – dette vil du få tydelig beskjed om. 

Hva skal jeg gjøre dersom jeg er på lengre reise og ikke får byttet SIM-kort til angitt tid?  #

Dette skal være innmeldt av kontaktperson for din enhet. Kontakt Orakeltjenesten dersom du er usikker. 

Hvilken størrelse på SIM-kortet skal jeg velge? #

Telia leverer Multi-SIM til alle brukere. Det vil si Nano, Micro og vanlig i ett og samme kort. Når du skifter SIM-kort ser du hvilken størrelse du har i dag – brekk ut samme størrelse. 

Hvordan bytter jeg SIM-kort?   #

Slå av telefonen. I de fleste telefoner finner du SIM-skuffen på siden eller toppen av telefonen. På noen ligger SIM-kortet bak batteriet. Bruk et passende verktøy, nål eller utbrettet binders for å åpne SIM-skuffen. Bytt SIM-kort. 

Beholder jeg mobilnummeret mitt? #

Ja, det gjør du. Det er kun abonnementet hos Telenor som opphører i det øyeblikk Telia tar over. Du trenger ikke gjøre noe med tanke på opphør av abonnement hos Telenor.

Hvilket abonnement får jeg? #

Målet er at du skal få et abonnement som passer behovet ditt, slik at du får utført jobben din på best mulig måte. Ditt abonnement blir derfor tilpasset ditt forbruk. Tilpasningen tar utgangspunkt i forbruket ditt for 2018.

For å se hvilke abonnement som er tilgjengelig fra Telia se temasidene for mobil https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Mobiltelefon

For at porteringen skal gå mest mulig effektivt og problemfritt, ber vi om at de som ønsker et annet abonnement en det de får portering, venter med å bestille endring av dette til etter porteringen er gjennomført

Hva med BankID på mobil? #

For noen vil BankID på mobil oppdatere seg automatisk ved bytte av SIM-kort mens andre kan bli nødt til å sette opp tjenesten på nytt. Mer informasjon om dette får du hos din bank.

Hva med produkter som Fri Familie og Min Sky  #

Nummeret som flyttes til Telia vil ikke lenger være en del av Fri Familie hos Telenor. For andre spørsmål rundt Fri Familie henviser vi til Telenors kundeservice. Innhold som musikk, bilder og lignende blir ikke berørt når du bytter SIM-kort. 

Har du skylagring via Telenor Min Sky kan du lese hva du trenger å gjøre her 
Kontakt Orakeltjenesten på e-post orakel@ntnu.no eller telefon 73 59 15 00.


Information in English #

Update on change of mobile subscription #

All NTNU's mobile subscriptions will be transferred from Telenor to Telia during April / May 2019. Here is everything you need to know about the move.

Recently, information was sent to contact persons at units and departments about changing mobile subscriptions, and in the last couple of weeks we have carried out a mapping of mobile subscriptions and worked on preparations for the transfer.

Not all subscribers at NTNU will be transferred simultaneously. It is planned that the first units will start the transfer in week 14, or about April 1st.

How will I know when my phone number will we transferred? #

A week before the transfer, you will receive an SMS with information about when to change SIM cards. The day before the transfer, you will receive a new reminder by SMS.
Everyone at the same institute/unit will be transferred simultaneously.  

How will I receive my new SIM card? #

SIM cards will be distributed to specific contact persons at the different institutes/units. You will receive you SIM card from this contact person. 

What about Dual SIM/Data SIM? #

You will receive these together with the main SIM card. 

Who is my contact person? #

Get in touch with Orakeltjenesten. They will have correct and updated information available. 

Do I have to change SIM at the specified time? #

Yes, you do. The moment Telia takes over, the Telenor SIM will stop working. This is also the case for Dual SIM and Data SIM.

What should I do if I am travelling and unable to change the SIM card? #

This must be registered by the contact person for your unit/institute. Get in touch with Orakeltjenesten if you are unsure.

Do I keep my mobile number?  #

Yes you do. It is only the subscription at Telenor that ceases at the moment Telia takes over. You do not need to do anything with regard to termination of the subscription with Telenor.

What subscription do I get?  #

The goal is for everyone to get a subscription that fills the need you have to do your job. Your subscription will therefore be adapted to your consumption. This is based on your consumption for 2018.

To see which subscriptions are available from Telia, see Innsida: https://innsida.ntnu.no/en/telefon

In order for the transfer to go as efficiently and smoothly as possible, we ask that those who want a different subscription than what they receive when porting to change after the transfer has been completed. 

How about BankID on mobile?  #

For some, BankID on mobile will automatically update itself when changing SIM cards while others may have to re-install the service. More information about this can be obtained from your bank.

What about products like Fri Familie and Min Sky? #

The number that is moved to Telia will no longer be part of Fri Familie at Telenor. For other questions about Fri Familie, we ask you to get in touch with Telenor's customer service. Content such as music, pictures and the like will not be affected when you change SIM cards.

If you have cloud storage via Telenor, you can read about what you have to do to do here:

Contact Orakeltjenesten by e-mail orakel@ntnu.no or telephone +45 73 59 15 00.

What size of SIM card should I choose? #

Telia delivers Multi SIM to all users, i.e. Nano, Micro and plain in one card. When you change the SIM card, you see the size you have today - break out the same size.

How do I change SIM cards? #

Turn off the phone. In most phones you will find the SIM tray on the side or on the top of the phone. On some phones, the SIM card is located behind the battery. Use a suitable tool, needle or a fold-out paper clip to open the SIM tray.

0 Vedlegg
4665 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)