Digitaliseringspr...

Portefølje - digitaliseringsprogram

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (4.7), Gå til siste versjon.)

Listen over tiltak og prosjekter i digitaliseringsprogrammet oppdateres fortløpende. 

Ser du etter endringsforslag så er de samlet i en egen oversikt.

Pågående tiltak og prosjekter #

BOTT Mottaksprosjekt økonomi og lønn #

 • BOTT mottaksprosjekt for økonomi og lønn skal sørge for et godt mottak av DFØ sine løsninger inn mot organisasjonen. Prosjektet skal, gjennom konkrete aktiviteter lokalt, bidra til å sikre målet om at NTNU har effektive og moderne støttefunksjoner innenfor økonomi- og lønnsområdet. Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med institusjonene i BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU).
  Prosjektleder: Hans Martin Øverkil

BOTT Saksbehandling og arkiv #

 • BOTT mottaksprosjekt for saksbehandling og arkiv skal lage nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling mellom de ulike fagsystemer, samt bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Et av målene er å bruke Noark 5-standarden til å etablere en digitaliseringsplattform med et effektivt og hensiktsmessig grensesnitt mellom fagsystemer, generisk saksbehandlingssystem og arkivsystem
  Prosjektleder: Hege Knotten

Digitalt sikkerhetsdatablad for lab. og verksted #

 • Enkel tilgang til digitaliserte sikkerhetsdatablad som alltid er oppdatert iht. lovkrav, slik at sikkerheten på lab'en bedres og at berørte arbeidsprosesser forbedres og effektiviseres.
  Prosjektleder: Arnt Richard Rørvik

Digital vurdering #

 • Prosjektet skal digitalisere vurderingsprosessen ved NTNU slik at kvaliteten i vurdering og saksbehandling økes; prosesser og løsninger effektiviseres og standardiseres; vurdering ved NTNU moderniseres.
  Prosjektleder: Øyvind Hauge

Digital støtte til forbedring av Bevisst PBO #

 • Prosjektet skal gi bedre både ledelsesinformasjon, analyser og plan- og budsjettverktøy. Dette skal sikre at virksomheten styres i henhold til gjeldende visjon og føringer for NTNU. 
  Egen delaktivitet i digitaliseringsprogrammet er opprettet i samarbeid med hovedprosjektet.
  Prosjektleder: Gry Jordet Kibsgaard

Digital støtte til rekruttering av vitenskapelig ansatt #

 • Redusere tiden fra vedtak til faktisk tilsetting av vitenskapelig ansatt. Målet er å standardisere, forenkle og profesjonalisere prosessen, utvikle de digitale prosesstøtteverktøyene og frigjøre administrative ressurser.
  Prosjektleder: Merethe Fjørtoft Åsenhus

Digital støtte til forbedring av studieplanprosessen #

 • Målet for prosjektet er å forenkle, standardisere og digitalisere studieplanleggingsprosessen med fokus på planlegging og utvikling av studieprogram og portefølje. Dette omfatter blant annet effektivisering av utviklingsprosessen, bedre studietilbud og én sentral datakilde.
  Prosjektets egne informasjonssider på Innsida.
  Prosjektleder: Øystein Vik

Fremtidsrettet samhandling #

 • Videre utvikling av Office 365 som samhandlingsplattform ved NTNU blir sentralt for prosjektet. Ved å flytte infrastrukturen for ansattes e-post og konsolidere SharePoint i skyen, vil vi få bedre integrerte funksjoner i Office 365. Samhandling i Teams er enkelt, effektivt og sikkert. Vi skal få på plass funksjonalitet slik at vi også kan bearbeide og samhandle om fortrolig informasjon på en effektiv, brukervennlig og sikker måte. På sikt kan Teams bli et nav for samhandling på NTNU. Vi skal studere mulighetene for å utvikle intranettfunksjonen på NTNU videre.
  Prosjektleder: Leif Morten Herskedal

Forbedring av læringsportalen #

 • Prosjektet skal gi en samlet oversikt over internopplæringstilbudet ved NTNU. Læringsportalen skal videreutvikles slik at den kan brukes som et verktøy for HMS-opplæring og tilgang til lab, gjøres mer universelt utformet, mer brukervennlig, mer tilgjengelig for mobile løsninger, og i henhold til GDPR-krav 
  Prosjektleder: Tore Hugubakken

Helhetlig internkontroll #

 • Utarbeide felles system og systematikk for internkontroll ved NTNU.
  Prosjektleder: Heidi Hugdal

Informasjonsskjermer og digital skilting #

 • NTNU har mange ulike systemer med flere hundre skjermer på alle nivå i organisasjonen både i Trondheim, Ålesund og Gjøvik som benyttes til mange ulike formål.  Det skal innføres en mer fleksibel og interaktiv plattform som dekker basisfunksjoner som veivisning, lokal og sentral informasjon, beredskap og kunne utvides iht. fremtidige teknologier og behov. 
  Prosjektleder: Odd Sørgård

Interaktive læringsareal i flercampusløsning #

 • Koble sammen undervisningsrom og samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at samhandlingundervisning er uavhengig av campus-lokasjon. 
  Prosjektleder: Fredrik Haugdal 

Kompetanseprofil for legemiddelhåndtering #

 • Utvikle digital løsning og involvere smartteknologi i 3-årig sykepleierutdanning ved NTNU slik at studentens progresjon og kompetanseutvikling følges. Løsningen skal hjelpe studenten til systematisk og målrettet læring innen legemiddelhåndtering i kliniske praksisstudier.
  Prosjektleder: Birgitta Hansen Lunde

Labstyring #

 • Forskningsmiljøene etterspør et felles laboratoriesystem for hele NTNU. Dette skal bidra til å standardisere prosesser ved bruk av laboratorier, redusere lisenskostnader og fjerne dagens situasjon hvor det anvendes ulike systemer.
  Prosjektleder: Børge Godhavn

NTNU Servicesenter #

 • Brukere av NTNUs tjenester skal ha ett sted å henvende seg for alle typer behov for støtte, enten det er for å melde feil, hjelp til bruk, bestille endringer, etc. Dette skal skje ved bruk av en selvhjelpsportal som benytter digitale mekanismer for analyse og dialog med brukeren.
  Prosjektet er i planleggingsfasen.
  Prosjektleder: Tove Strømman Matera

Nettbutikk for NTNU #

Onboarding #

 • Etablere en enhetlig prosess for mottak av nye medarbeidere, som kan benyttes av hele NTNU. I denne prosessen etterstrebes det å standardisere og systematisere onboardingprosessen og tilrettelegge for best mulig mottak av nye medarbeidere
  Prosjektleder: Marit Martinsen

Prosess for timelønn og honorar #

 • Vi skal utvikle en felles og heldigital arbeidsprosess for avtaleinngåelse. Prosessen skal standardiseres og forenkles og automatiseres i størst mulig grad. Oppdragstakere ved NTNU skal få rask betaling. Prosessen skal ha høy kvalitet og kreve minimalt med manuell saksbehandling
  Prosjektleder: Liv-Mari Granum

Robotteknologi og Maskinlæring #

 • Automatisering av utvalgte prosesser ved dokumentsenteret og eventuelt andre avdelinger ved NTNU. Roboter tar over repeterende arbeidsoppgaver som har blitt løst manuelt og frigjør dermed ressurser som kan benyttes på andre kjerneoppgaver.
  Prosjektleder: Guro Berge Vistad

Økt digital kompetanse #

 • Utvikling og gjennomføring av kurs og opplæringsprogram skal bidra til at ansatte går fra å være passive forbrukere av digitale tjenester til å kunne bidra inn i digitaliseringsarbeidet. 
  Prosjektleder: Noralf Husby
0 Vedlegg
5607 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)