Digitaliseringspr...

Portefølje - digitaliseringsprogram

Listen over tiltak og prosjekter i digitaliseringsprogrammet oppdateres fortløpende. 

Ser du etter endringsforslag så er de samlet i en egen oversikt.

Pågående tiltak og prosjekter #

BOTT Mottaksprosjekt økonomi og lønn #

 • BOTT mottaksprosjekt for økonomi og lønn skal sørge for et godt mottak av DFØ sine løsninger inn mot organisasjonen. Prosjektet skal, gjennom konkrete aktiviteter lokalt, bidra til å sikre målet om at NTNU har effektive og moderne støttefunksjoner innenfor økonomi- og lønnsområdet. Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med institusjonene i BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU).
  Prosjektleder: Hans Martin Øverkil

BOTT Saksbehandling og arkiv #

 • BOTT mottaksprosjekt for saksbehandling og arkiv skal lage nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling mellom de ulike fagsystemer, samt bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Et av målene er å bruke Noark 5-standarden til å etablere en digitaliseringsplattform med et effektivt og hensiktsmessig grensesnitt mellom fagsystemer, generisk saksbehandlingssystem og arkivsystem
  Prosjektleder: Hege Knotten

Digitalt sikkerhetsdatablad for lab. og verksted #

 • Prosjektet skal gi enkel tilgang til digitaliserte sikkerhetsdatablad som alltid er oppdatert i henhold til lovkrav. På denne måten bedres labsikkerheten, samt at arbeidsprosesser forbedres og effektiviseres.
  Prosjektleder: Arnt Richard Rørvik

Digital vurdering #

 • Prosjektet skal digitalisere vurderingsprosessen ved NTNU slik at kvaliteten i vurdering og saksbehandling økes; prosesser og løsninger effektiviseres og standardiseres; vurdering ved NTNU moderniseres.
  Prosjektleder: Øyvind Hauge

Digital støtte til forbedring av Bevisst PBO #

 • Prosjektet skal gi bedre både ledelsesinformasjon, analyser og plan- og budsjettverktøy. Dette skal sikre at NTNU styres i henhold til gjeldende visjon og føringer.
  Egen delaktivitet i digitaliseringsprogrammet er opprettet i samarbeid med hovedprosjektet.
  Prosjektleder: Gry Jordet Kibsgaard

Digital støtte til rekruttering av vitenskapelig ansatt #

 • Prosjektet skal bidra til å redusere tiden fra vedtak til faktisk tilsetting av vitenskapelig ansatt. Målet er å standardisere, forenkle og profesjonalisere prosessen, utvikle de digitale prosesstøtteverktøyene og frigjøre administrative ressurser.
  Prosjektleder: Merethe Fjørtoft Åsenhus

Digital støtte til forbedring av studieplanprosessen #

 • Målet for prosjektet er å forenkle, standardisere og digitalisere studieplanleggingsprosessen med fokus på planlegging og utvikling av studieprogram og portefølje. Dette omfatter blant annet effektivisering av utviklingsprosessen, bedre studietilbud og én sentral datakilde.
  Prosjektets egne informasjonssider på Innsida.
  Prosjektleder: Øystein Vik

Fremtidsrettet samhandling #

 • Prosjektet skal se på videre utvikling av Office 365 som samhandlingsplattform ved NTNU. Vi skal få på plass funksjonalitet slik at vi også kan bearbeide og samhandle om fortrolig informasjon på en effektiv, brukervennlig og sikker måte. Vi skal studere mulighetene for å utvikle intranettfunksjonen på NTNU videre.
  Prosjektleder: Leif Morten Herskedal

Helhetlig internkontroll #

 • Prosjektet skal utarbeide et felles system og systematikk for internkontroll ved NTNU.
  Prosjektleder: Heidi Hugdal

Informasjonsskjermer og digital skilting #

 • NTNU har mange ulike systemer med flere hundre skjermer på alle nivå i organisasjonen både i Trondheim, Ålesund og Gjøvik som benyttes til mange ulike formål.  Det skal innføres en mer fleksibel og interaktiv plattform som dekker basisfunksjoner som veivisning, lokal og sentral informasjon, beredskap og kunne utvides iht. fremtidige teknologier og behov. 
  Prosjektleder: Odd Sørgård

Interaktive læringsareal i flercampusløsning #

 • Prosjektet skal koble sammen undervisningsrom og samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at samhandlingundervisning er uavhengig av campuslokasjon. 
  Prosjektleder: Fredrik Haugdal 

Kompetanseprofil for legemiddelhåndtering #

 • Prosjektet skal utvikle en digital løsning og involvere smartteknologi i 3-årig sykepleierutdanning ved NTNU slik at studentens progresjon og kompetanseutvikling følges. Løsningen skal hjelpe studenten til systematisk og målrettet læring innen legemiddelhåndtering i kliniske praksisstudier.
  Prosjektleder: Birgitta Hansen Lunde

Labstyring #

 • Forskningsmiljøene etterspør et felles laboratoriesystem for hele NTNU. Prosjektet skal bidra til å standardisere prosesser ved bruk av laboratorier, redusere lisenskostnader og fjerne dagens situasjon hvor det anvendes ulike systemer.
  Prosjektleder: Børge Godhavn

NTNU Servicesenter (NTNU Hjelp) #

 • Brukere av NTNUs tjenester skal ha ett sted å henvende seg for alle typer behov for støtte, enten det er for å melde feil, hjelp til bruk, bestille endringer, etc. Dette skal skje ved bruk av en selvhjelpsportal som benytter digitale mekanismer for analyse og dialog med brukeren.
  Prosjektleder: Tove Strømman Matera

Nettbutikk for NTNU #

Onboarding #

 • Prosjektet skal etablere en enhetlig prosess for mottak av nye medarbeidere, som kan benyttes av hele NTNU. I denne prosessen etterstrebes det å standardisere og systematisere onboardingprosessen og tilrettelegge for best mulig mottak av nye medarbeidere.
  Prosjektleder: Marit Martinsen

Prosess for timelønn og honorar #

 • Prosjektet skal utvikle en felles og heldigital arbeidsprosess for avtaleinngåelse. Prosessen skal standardiseres og forenkles og automatiseres i størst mulig grad. Oppdragstakere ved NTNU skal få rask betaling. Prosessen skal ha høy kvalitet og kreve minimalt med manuell saksbehandling
  Prosjektleder: Liv-Mari Granum

Robotteknologi og Maskinlæring #

 • Prosjektet jobber med automatisering av utvalgte prosesser ved dokumentsenteret og eventuelt andre avdelinger ved NTNU. Roboter tar over repeterende arbeidsoppgaver som har blitt løst manuelt og frigjør dermed ressurser som kan benyttes på andre kjerneoppgaver.
  Prosjektleder: Guro Berge Vistad

Økt digital kompetanse #

 • Prosjektet utvikler og gjennomfører kurs og opplæringsprogram som skal bidra til at ansatte går fra å være passive forbrukere av digitale tjenester til å kunne bidra inn i digitaliseringsarbeidet. 
  Prosjektleder: Noralf Husby
0 Vedlegg
6467 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)