Peroksiddannende kjemikalier

Peroksiddannende kjemikalier er potensielt eksplosive. De skal håndteres forsvarlig og etter spesifikke rutiner. 

Om peroksid og peroksiddannende kjemikalier #

Et peroksid er en kjemisk forbindelse som inneholder to sammenhengende oksygenatomer, det vil si en O-O-gruppe. Peroksiddannende kjemikalier er organiske og uorganiske forbindelser som kan reagere med oksygen i luft og danne potensielt eksplosive peroksid. De mest vanlige peroksiddannende forbindelsene er listet opp her: Kjemikalier som kan danne peroksider  

Mange andre forbindelser inneholder den karakteristiske peroksidbindingen. Hovedmengden av disse stoffene er brennbare væsker som skal håndteres med varsomhet, men de regnes ikke som peroksiddannende stoff.   

Substitusjon  #

I henhold til substitusjonsplikten skal man alltid forsøke å erstatte peroksiddannende kjemikalier med kjemikalier som innebærer mindre fare for helseskade og miljøforstyrrelse. Dersom det ikke er mulig å finne gode erstatninger skal de som bruker peroksiddannende kjemikalier lære å kjenne igjen disse kjemikaliene, og å håndtere dem forsvarlig. 

 Eksempel på systematikk med tanke på substitusjon og oversiktVed bestilling av kjemikalier sjekker fagbestillere CAS-nummer opp mot liste over peroksiddannende kjemikalier og gir beskjed til den som skal bruke kjemikaliet dersom stoffet er et kjent peroksiddannende kjemikalie. Deretter vurderes om kjemikaliet kan substitueres.   

Hvordan unngå peroksiddannelse? #

 • Unngå lagring av peroksiddannende kjemikalier. Kjøp inn akkurat den mengden som trengs, og sørg for rask avhending av eventuelle rester. Bruk «først inn, først ut»-prinsippet.  
 • Lagre peroksider og peroksiddannende kjemikalier mørkt, og ved riktig temperatur i henhold til informasjon i kjemikalienes sikkerhetsdatablad. Ved lagring i kjøleskap må skapet være egnet til formålet.  
  • Kjøleskap må være EX-sikkert 
  • Samlagring i kjøleskap: Må vurdere hva som kan samlagres 
  • Plassering av kjøleskap: Unngå støt og rystelser 
 • Sørg for riktig merking på beholdere med peroksiddannende stoff 
 • Foreta regelmessig kontroll (hver 3. måned) av alle peroksiddannende kjemikalier. Type kontroll skal være et resultat av en lokal risikovurdering. Test eventuelt for peroksid
 • Metallspatler skal ikke brukes til håndtering av peroksider. Redskaper av andre materialer kan også være uegnet, sjekk opplysninger i sikkerhetsdatablad.
 • Arbeid med peroksider skal foregå i avtrekksskap. 
 • Unngå tennkilder. 
 • Unngå å destillere kjemikalier som inneholder peroksid. Test alltid for peroksid før destillering eller inndamping av peroksiddannende løsemidler.  
 • Beholdere med peroksiddannende kjemikalier som har vært åpnet og lagret i mer enn et år bør avhendes som farlig avfall

 

Beholdere med peroksiddannende kjemikalier skal IKKE håndteres når:   #

 • Alderen på kjemikaliet er usikker 
 • Beholderen har vært åpnet, men ikke testet på to år 
 • Beholderen inneholder synlige krystaller eller bunnfall 
 • Kjemikaliet har dannet et viskøst oljelag 

 

Hva gjør du ved funn av beholder som kan inneholde eksplosive peroksider?  #

 • La beholderen stå i ro! 
 • Sperr av skapet/rommet/området der beholderen står, slik at ingen kan flytte på den 
 • Varsle HMS-koordinator/labansvarlig/romansvarlig 
 • Tilkall ekspertise som kan bistå i avhending/detonering av beholderen. Ta kontakt med HMS-seksjonen ved behov for henvisning til eksperter.

Merking av peroksiddannende kjemikalier  #

Beholdere med peroksiddannende kjemikalier skal ha egne merkelapper der følgende innhold: 

 • Merking med PEROKSIDDANNER 
 • Dato for mottatt vare 
 • Dato for første gangs åpning av beholderen 
 • Signatur fra den som åpnet beholderen første gang 
 • Dato/signatur for siste kontroll av kjemikaliet med tanke på peroksiddannelse 

 

Lagring og kontroll av peroksiddannende kjemikalier  #

Kategori A: kan danne peroksider uten oppkonsentrering  #

 • Uåpnet: kan lagres 1 år 
 • Åpnet: kan lagres i 3 måneder, sendes som farlig avfall innen 6 mnd 
 • Kontrolleres for dannelse av peroksid hver 3. måned (uåpnet) 

Kategori B: kan danne peroksider ved oppkonsentrering  #

 • Uåpnet: kan lagres 1,5 år 
 • Åpnet: kan lagres i 6 måneder, sendes som farlig avfall innen 12 mnd. 
 • Kontrolleres for dannelse av peroksid hver 3. måned 

Kategori C: kan danne peroksid ved polymerisering  #

 • Uåpnet: kan lagres 1,5 år 
 • Åpnet: kan lagres i 6 måneder, sendes som farlig avfall innen 12 mnd. 
 • Kontrolleres for dannelse av peroksid hver 3. måned 

Enkelte peroksiddannende kjemikalier skal som hovedregel oppbevares og brukes i inert atmosfære, se merking i kjemikaliets sikkerhetsdatablad, avsnitt 7. Tetrahydrofuran, dietyleter og 1,2-dimetoksyetan er eksempler på kjemikalier som bør oppbevares/håndteres under inert gass.    

Påvisning av peroksid  #

OBS: Test av peroksidinnhold skal kun utføres på stoffer hvor man kjenner til innhold, alder og åpningsdato. I tillegg skal det ikke finnes synlige krystaller, bunnfall, økt viskositet eller viskøst oljelag i beholderen.

Det finnes flere ulike testmetoder, og vanlige metoder kan brukes på de fleste organiske løsemidler. Det finnes ingen passende, enkel testprosedyre for å bestemme peroksid i kjemikalier som alkalimetall, alkalimetall alkoxid, amid eller organometaller.   

En enkel metode for testing er å bruke teststrimler, som er kommersielt tilgjengelige fra flere kjemikalieleverandører, for eksempel fra Sigma-Aldrich: Quantofix nr. Z249254 eller Quantofix nr. Z101680. Bruk strimlene i henhold til bruksanvisningen.  Dersom man finner peroksid må dette enten fjernes eller leveres som farlig avfall. Se avhending for å se hvilke konsentrasjoner som kan sendes som farlig avfall.    

Avhending av peroksiddannende kjemikalier  #

Test alle peroksiddannende kjemikalier før bruk og avhending. Hvis testen er positiv med hensyn til peroksiddannelse må konsentrasjonen fastslås før det avgjøres hvordan kjemikaliet skal avhendes:  

  

Holde oversikt peroksiddannende kjemikalier   #

Hjelp  #

Peroksiddannande kjemikaliar - Universitetet i Bergen

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen i Danmark

Lawrence Livermore Lab Guidance

RJ Kelly - Review of Safety Guidelines for Peroxidable Organic Chemicals, Chemical Health and Safety, Sept/Oct 1996, p. 28-36.

HL Jackson, WB McCormack, CS Rondestvedt, KC Smeltz, IE Viele - Control of peroxidizable compounds, March 1970.

NTNU-bestemmelser #

Avhende kjemikalieavfall

Kjemikalier og gasser

Stoffkartotek

Lovverk #

Kontakt #

Arve Johansen - HMS-rådgiver, HMS-seksjonen

Ann Kristin Sjaastad - sertifisert yrkeshygieniker, Bedriftshelsetjenesten, HMS-seksjonen

HMS-seksjonen

 

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 19. september 2019

0 Vedlegg
2378 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)