Tilbake

Utdanningsfaglig basiskompetanse

(Videresendt fra Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram)

Nytt program innen utdanningsfaglig basiskompetanse erstatter PEDUP

Information in English

Våren 2019 startet Uniped pilotering av NTNUs nye tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse og til våren gjennomføres runde tre av piloten (Pilot V20). Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) er nå faset ut. 

Det nye tilbudet utvikles for å møte regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trer i kraft fra 1. september 2019 (se pressemelding).

Søknad

Søknadsfrist:  1. desember 2019

Søknadsfristen er utløpt og vi har ikke mulighet til å ta inn flere søkere til våren 2020.

Søknad om plass registreres via Læringsportalen. Ny lenke kommer for søknad til høsten 2020. 

Målgruppe og kriterier for deltakelse

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det forutsettes at søkere er ansatt ved NTNU under hele sin deltakelse (to semester) og har nødvendige tilganger til Blackboard.

Tilbudet vil være tilgjengelig for Campus Ålesund høsten 2020 og for Campus Gjøvik våren 2021.  
  

Språk

Tirsdag og fredag:  Engelsk
Torsdag:  Norsk/skandinavisk (inkluderer både nynorsk og svensk)

   

Informasjon om Pilot V20 #

Samlingsdatoer introdel våren 2020 #

                   Tirsdag (engelsk)     Torsdag (norsk)     Fredag (engelsk)
Samling 1 - heldag     28. januar30. januar
Samling 211. februar13. februar14. februar
Samling 33. mars5. mars6. mars
Samling 417. mars19. mars20. mars
Samling 531. mars2. april3. april
Samling 621. april23. april 24. april
Samling 7 - heldag12. mai14. mai    


Samling 1 og 7 er heldagssamlinger (kl. 08:30-15:45) og tilbys kun tirsdag og torsdag.  

Samling 2-6 er halvdagssamlinger (kl. 09:00-12:00). Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av disse samlingene.

Alle skal delta en dag per samling (to heldager og fem halvdager). Deltakere vil ved påmelding i Læringsportalen få fire valg:

Gruppe 1:  Kun tirsdager (engelsk) 
Gruppe 2:  Heldagssamlinger tirsdager og halvdagssamlinger fredager (engelsk)
Gruppe 3:  Kun torsdager (norsk)
Gruppe 4:  Heldagssamlinger torsdager og halvdagssamlinger fredager (norsk/engelsk)
  

Moduler høsten 2020 #

Modulene for høsten annonseres i løpet av vårsemesteret. Oversikt over pågående moduler ligger i Læringsportalen. Søk på UB Modul i kurskatalogen.

 

Omfang og skisse over programmet #

Skisse over inroduksjonsdelen med samlingsdatoer

Piloten har et omfang på totalt 200 timer fordelt på to semester. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstendig læring mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgfrie moduler, eventuell videreføring av prosjekt, og en felles avslutning av programmet.

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

   

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse #

LUBer

Visjon #

Kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV)

 

Tankemåte og motivasjon #

Gjennom programmet har vi som intensjon å stimulere og støtte deltakerne til å utvikle:

 • Et ønske og selvtillit til å prøve og utforske muligheter innenfor UVLV
 • En vilje og evne til å støtte studenter og kolleger innom UVLV
 • En nysgjerrighet til å se og lære mer om UVLV fra ulike perspektiver
    

Kjerneverdier #

Programmet er utformet rundt og skal fremme følgende fire kjerneverdier: kollegialt, bevisst, variert og helhetlig

 

Ferdigheter og kompetanse #

Etter programmet skal deltakerne ha utviklet følgende ferdigheter og kompetanse:

Skape inkluderende læringsmiljøer som fremme læring for alle gjennom å://

 • anvende og utvikle varierte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder, samt kritisk vurdere bruk av digitale tjenester og verktøy i den forbindelse
 • tenke kreativt rundt bruk og integrering av ulike arenaer og aktører i egen UVLV praksis
 • tilpasse UVLV til individuelle studenter og grupper for å støtte/legge til rette for deres læring og utvikling
 • etablere og være i dialog med studentene, samt drive faglig utvikling gjennom et student-lærer partnerskap

Drive utvikling som inntar en kritisk reflekterende tilnærming til egen UVLV gjennom å: 

 • beskrive, samtale om og begrunne egne valg knyttet til UVLV
 • kritisk reflektere ved bruk av fire forskjellige linser: litteratur, kolleger, studenter og egen erfaring:
  • forstå og verdsette ulike forskningsmetoder innom UVLV forskning, samt koble mellom egen praksis og erfaring til litteraturen
  • gi og ta tilbakemelding fra kollegaer basert på observasjoner av UVLV aktiviteter 
  • involvere studenter og deres stemmer i tilpasning og videre utvikling av UVLV
  • Kunne dokumentere og evaluere personlig pedagogisk utvikling
 • Diskutere og problematisere UVLV basert på disse refleksjonene
 • vurdere og bruke eget handlingsrom innenfor regler og forskrifter til å skape meningsfylte læringserfaringer

Se egen UVLV praksis fra et helhetlig perspektiv gjennom å://

 • analysere, designe og videreutvikle læringssekvenser og emner
 • sikre sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurdering og læringsutbyttebeskrivelser 
 • situere eget emne i en programkontekst samt utvikle læringsutbyttebeskrivelse på emnenivå som tar hensyn til programnivå
 • formulere egen undervisnings,- og læringsfilosofi

Samhandle og bidra til nettverk som tar sikte på å fremme UVLV gjennom å://

 • bidra til å skape en kultur på instituttnivå som verdsetter og fremmer UVLV
 • arbeide sammen med kolleger og lærerassistenter i design, etablering og evaluering av UVLV aktiviteter 
 • dele funn og innsikter i UVLV med kolleger, studenter og UH sektoren
 • kritisk drøfte høyere utdannings rolle i samfunnet

  

Kunnskaper #

Etter programmet skal deltakerne ha kunnskap om, samt evnen til å bruke, forholde seg til og diskutere: 

 • grunnleggende didaktiske og pedagogiske begreper, modeller og teori knyttet til UVLV
 • betydning av kognitive funksjoner for utforming av UVLV, samt effekter av presentasjonsteknikker, framføring og læringssekvens design
 • støtteprogram for forsknings- og utviklingsprosjekt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 • kvalitetssystem ved NTNU som dekker referansegruppe, emne og program evaluering
 • muligheter og regler knyttet til bruk av læringsassistenter i UVLV
 • styringsdokument, lover og retningslinjer knyttet til UVLV på institutt, fakultet, NTNU og nasjonalt nivå
 • læringsfremmende bruk av sentrale støttefunksjoner og digitale tjenester ved NTNU
 • ulike samtidsrelevante undervisnings- og veiledningstilnærminger, samt former for formativ og summativ vurdering

  

Krav til godkjenning #

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger i introdelen og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Semesteret etter gjennomføres valgfrie moduler og avslutning.

  

Pensumlitteratur og kursmateriell #

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

       

Kontaktinformasjon #

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal

3 Vedlegg
16642 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)