Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning
Tagger: pedup

Våren 2019 startet vi piloteringen av vårt nye tilbud innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse. Til høsten starter runde to av piloten og i den sammenheng vil tidligere Pedup fases ut. 

Det vil komme komme endringer i søknadsprosedyrer, men ikke alt er ferdig utformet og vi har derfor ikke lagt ut ny informasjon ennå. Vi anbefaler at dere i mellomtiden abonnerer på  Uniped-kanalen hvor vi kommer til å legge ut oppdatert info i løpet av våren.

Om Pedup #

Pedup er NTNUs pedagogiske utviklingsprogram for fast vitenskapelige nyansatte uten dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Nyansatte blir pålagt å dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse innen to år fra tilsetting.

Uniped tilbyr det pedagogiske utviklingsprogrammet Pedup som har et innhold og omfang som tilfredsstiller kravene til "universitetspedagogisk basiskompetanse" i tråd med kravene ved tilsetting i vitenskapelige stillinger. Undervisningen strekker seg over to semester og det er opptak vår og høst.

   

Pedup våren 2019 #

 Samlinger 2019 og oppmøte

1. samling: 31. januar, 1. og 4. februar NB! Obligatorisk oppmøte alle tre dager
2. samling: 4. og 5. mars
3. samling: 25. og 26. april
4. samling: 16. og 17. september
5. samling: 14. november

De to første dagene på 1. samling foregår på Bårdshaug herregård på Orkanger. Alle andre dager vil undervisningen foregå på en av campusene i Trondheim.

   

Beskrivelse #

Hensikten med Pedup er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til ny innsikt i hva læring er og hvordan denne kan fremmes i egen undervisning.

Betydelig vekt blir lagt på å fremme deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.

   

Læringsmål #

Etter å ha gjennomført Pedup skal du kunne:

 • planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters læring – individuelt og i samarbeid med andre.
 • anvende begreper, modeller og teori som har relevans for læring i høyere utdanning.
 • begrunne eget lærings- og kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori.
 • velge og begrunne hensiktsmessige læringsaktiviteter, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, undervisnings- og vurderingsmetode i forhold faglige mål og utdanningsprogram.
 • vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning.
 • bruke tilbakemelding fra studenter og kolleger til å utvikle egen undervisning og studenters læring.
 • analysere og videreutvikle emne- og programplaner.
 • kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning og reflektere over egen rolle som universitetslærer i lys av universitetets samfunnsmandat.
      

Omfang kurs og samlinger #

Pedup har et estimert omfang på rundt 100 arbeidstimer. Det strekker seg over to semester fordelt på fem samlinger på totalt 10 dager. I tillegg til samlingene skal deltakerne levere flere skriftlige arbeidskrav og gjennomføre en kollegabasert veiledning. Programmet avsluttes med presentasjon av et utviklingsarbeid som har vært en integrert del av Pedup.
       

Kollegabasert veiledning

Vi danner grupper på 4-5 deltakere som besøker hverandres undervisning sammen med en veileder fra Seksjon for universitetspedagogikk. Innad i gruppene avtales tid for før- og ettersamtaler i forbindelse med undervisningen til hver enkelt. Har du ikke undervisning på egnet tidspunkt har du mulighet til å velge et arbeidsdesign som alternativ.
   

Arbeidskrav – skriftlige innleveringer og presentasjoner

Deltakerne skal gjennomføre flere obligatoriske arbeidskrav i løpet av utviklingsprogrammet, både skriftlige og i form av presentasjoner. Flere av oppgavene skal løses individuelt mens noen er gruppebaserte. Vi bruker Blackboard for innlevering av besvarelser og som informasjonskanal til deltakerne.
   

Oppmøte

De som starter på PEDUP må ha undervisning eller emneansvar i minst ett av de to semestrene programmet strekker seg over. Vi gjør i tillegg oppmerksom på at alle som får plass

 • være tilstede på første samling fordi den legger grunnlaget for resten av arbeidet i PEDUP
 • gi prioritet til samlingene foran egen undervisning og andre avtaler
 • innfri kravet om 80 % oppmøte på samlingene 

Det er generelt viktig at deltakerne følger progresjonen i utviklingsprogrammet, siden det er en indre sammenheng mellom flere av arbeidskravene.

      

Pensumlitteratur og kursmateriell #

Tilgjengelig i Blackboard etter programstart.

   

Kontaktinformasjon #

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

0 Vedlegg
9166 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)