Overtid og avspasering

Regler for overtid og avspasering for ansatte ved NTNU.

English version - Overtime

Arbeidsmiljøloven begrenser hvor mye overtid du kan jobbe. All overtid skal være pålagt og godkjent av din leder. 

Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart, og kan bare pålegges ved ekstraordinære og tidsbegrensede behov. Arbeid ut over avtalt arbeidstid kan ikke gjennomføres som en permanent ordning.

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Alt om registrering av arbeidstid og overtid

Grenser for overtid #

Overtidsarbeid skal ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 200 timer i året. Grensene kan eventuelt utvides etter avtale med tjenestemannsorganisasjonene, eller etter godkjenning fra Arbeidstilsynet, innenfor rammer angitt i arbeidsmiljølovens § 10-6. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den samlede arbeidstiden etter §10-5 andre ledd og §10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.

Overtidsarbeid i arbeidsmiljølovens forstand er arbeid utover alminnelig arbeidstid på 40 timer pr uke, mens hovedtariffavtalen i staten opererer med normalarbeidstid på 37,5 timer pr uke. Arbeidstakere med 37,5 timers uke kan derfor pålegges overtid i tillegg til det som utgjør forskjellen mellom 37,5 og 40 timers arbeidsuke

Dette innebærer likevel ikke en generell utvidet ramme pr år. I statens personalhåndbok er det tatt forbehold om at: “Er det uker hvor arbeidstakeren ikke arbeider mer enn ordinær arbeidstid (37,5 timer), så vil vedkommende ikke ”spare opp” eller ”ha til gode” 2,5 timer pr uke for disse uker.

Det antall timer på årsbasis som disse 2,5 timene utgjør, vil derfor være avhengig av hvor mange uker det arbeides overtid”. Differansen mellom 40 og 37,5 timer kan dermed eventuelt bare utnyttes på ukebasis, og må dessuten avregnes etter praktisering av sommer/vintertid.

Ledende og særlig uavhengig stilling #

Som hovedregel har ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling ikke krav på overtid.

Hvilepause før overtidsarbeid #

Hvis du blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet direkte etter at den ordinære arbeidstid er avviklet, skal det først gis en pause på en halv time som skal regnes med i arbeidstiden.

Mertid og overtid for deltidsansatte #

Ansatte i deltidsstillinger kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid pr dag og overtidsarbeidet er pålagt. For arbeid på dager som etter avtale er fridager, kan det bare gis overtidsbetaling for timer utover normalarbeidsdagen.

Overtid for timelønnede #

Ansatte i timelønnsavtaler kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid pr dag og overtidsarbeidet er pålagt.

Avspasering av overtid #

Har du opparbeidet pålagt overtid, kan denne avspaseres time for time. Du kan velge om du vil avspasere opparbeidet overtid eller om du vil ha dette utbetalt som lønn. Overtidstillegg vil uansett utbetales.

Utbetaling av overtid #

Se satser for overtidsgodtgjørelse

Krav til dokumentasjon og kontroll av overtid #

Se vedlagte notat om Krav til tilfredsstillende dokumentasjon og kontroll av overtid (PDF)

Kilder og lovverk #

Overtid reguleres av Arbeidsmiljøloven 10-6 og Hovedtariffavtalene § 13

Kontakt #

Kontakt HR-medarbeider for din enhet eller nærmeste leder for spørsmål.

Sist redigert 17.04.18

1 Vedlegg
3798 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)