Klagenemnda

Oversende sak til klagenemnda

Denne siden er en veileder for hvordan du skal oversende sak til NTNUs sentrale klagenemd.

Ser du etter noe annet? Klagenemda | Mer om begrunnelse og klage

Klagenemnda minner om viktigheten av at saker som oversendes til klagenemnda er tilstrekkelig opplyst. Dersom en sak ikke er tilstrekkelig opplyst, vil saken sendes tilbake til den enheten som oversendte saken til klagenemnda. For å forhindre dette har klagenemndas sekretariat utarbeidet en veileder for oversendelse av sak til klagenemnda. Her finner du også mal for oppsett av oversendelsesbrev fra førsteinstansen til klagenemnda.

Vedtak, underretning og informasjon #

Den enheten som på vegne av NTNU (institutt, fakultet eller administrativ avdeling) treffer et enkeltvedtak, skal sørge for at den eller de vedtaket gjelder underrettes om vedtaket så snart som mulig. Sammen med underretningen om vedtaket skal det informeres om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. 

Klage, behandling av klage og oversendelse til klagenemnda #

Studentens klage skal sendes til den enheten som har fattet vedtaket (førsteinstansen), som for studenter normalt vil være institutt, fakultet eller avdeling. Dersom førsteinstansen (institutt/fakultet/avdeling) ikke finner grunnlag for å endre tidligere vedtak/gi klager medhold, og studenten opprettholder klagen ved ikke å trekke den, skal saken oversendes til NTNUs klagenemnd for endelig avgjørelse. Dette skal skje uten ugrunnet opphold. Har avgjørelsen i utgangspunktet blitt truffet på instituttnivå (etter delegasjon fra fakultetet), leveres normalt klagen til instituttet som videresender den til fakultetet for fornyet vurdering, før den eventuelt oversendes til klagenemnda.

Oversendelsesbrev til klagenemnda #

Når klagen er behandlet av oversendelsesinstansen, skal det lages et oversendelsesbrev til NTNUs klagenemnd, se vedlagt mal for innhold og oppsett.

Oversendelsesinstansen skal sende en kopi av oversendelsesbrevet til klager. Dersom oversendelsesinstansen mottar ytterligere uttalelse fra klager etter oversendelsen, skal dette legges direkte inn i saken i ePhorte. I så tilfelle må klagenemndas sekretær informeres om at det er lagt inn ny informasjon i saken.

Dokumenter i saken #

Det er viktig at samtlige dokumenter i saken legges ved som vedlegg til oversendelsesbrevet. NTNUs klagenemnd kan etter forvaltningsloven prøve alle sider av saken. Det er derfor viktig at oversendelsen medfølger dokumenter som viser at saksbehandlingsregler er fulgt i tråd med forvaltningsloven og universitets- og høyskoleloven. Hvilke dokumenter som skal vedlegges vil variere ut ifra de ulike sakstypene.

Eksempel på essensielle dokumenter:

  • Førsteinstansens vedtak
  • Evt. forhåndsvarsel
  • Studentens klage
  • Vurderinger som er gjort i forbindelse med klagen
  • Eventuelle møtereferat
  • E-post korrespondanse

NB! Listen er ikke uttømmende.

Oversendelse av saken #

  • Saken skal oversendes til klagenemndas sekretær via ePhorte.
  • Sekretær for NTNUs sentrale klagenemnd er Sofie Holten. Kortnavn i ePhorte: sofiho

Sist redigert 25.08.2020

1 Vedlegg
979 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)