Overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere HiST

Målgruppe: Studenter Tema: Studier

Denne siden inneholder en veiledning angående de nye bestemmelsene som "gamle"-HiST-studenter skal være ekstra oppmerksomme på, jf. ny studieforskrift § 8-2 for studenter tatt opp ved tidligere HiST.

Sist oppdatert 04.10.16.

Veiledningen er utarbeidet av seniorrådgiver Kjersti Møller og seniorrådgiver Olve Hølaas.

Har du noen spørsmål til innholdet på denne siden kan du ta kontakt med en studieveileder eller kontaktpersonene som er oppført nederst.

Kapittel 1 #

Spørsmål: Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting om ny eksamen i studieforskriften.
Svar: Begrepet ny eksamen og utsatt eksamen er slått sammen til «utsatt eksamen» som betyr eksamen for studenter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen eller som strøk ved siste ordinære eksamen.

Kapittel 2 #

Spørsmål: Kan jeg få en «fri bachelorgrad» ved NTNU?
Svar: Jf. § 2-3 litra c kan du søke om å få innvilget bachelorgrad ved NTNU hvis du har 80 studiepoeng i fordypning samt at studieplanen definerer denne fordypningen. Du kan også få krav om fellesemner. Du må samtidig ha minst 60 studiepoeng avlagt ved NTNU.

Spørsmål: Regnes studiepoeng ved de gamle høyskolene Gjøvik, Ålesund og HiST som avlagt ved NTNU når jeg skal få utstedt vitnemål for grad jf. § 2-9 første ledd?
Svar: Ja.

Kapittel 3 #

Spørsmål: Jeg har fullført en grad ved HiST før 01.01.2016, kan jeg melde meg til enkeltemner ved NTNU, jf. 3-1 første ledd?
Svar: Ja, alle studenter som har bestått en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. ved NTNU, HiST, HiG eller Hials kan få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Søk om emnestudierett via Søknadsweb innen 1. september for høstsemesteret eller 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål: Jeg er lyst til å ta emner i tillegg til de som inngår i studieprogrammet mitt. Er det mulig?
Svar:
Ja, NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Du må tilfredsstille forkunnskapskravene, og forholde deg til ulike søknadsprosedyrer og frister alt etter som emnet er adgangsbegrenset eller åpent. Se http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. Når et emne har studierettskrav betyr det at emnet kun er tilgjengelig for studenter tatt opp på bestemte studieprogram.


Spørsmål: Jeg er tatt opp på et tre-årig bachelorprogram og er ett år forsinket, mister jeg retten til å studere ved NTNU nå?
Svar: Ingen studenter mister uten videre retten til å studere ved NTNU. En student kan miste studieretten dersom hun ikke har fullført på normert tid med tillegg av 50 % dvs. 1 ½ år utover normert studietid for et bachelorprogram. Dersom du har hatt permisjon i løpet av denne tiden regnes dette ikke inn, og det kan også avtales individuell utdanningsplan ut over dette. Dersom du er forsinket i studiet ditt anbefaler vi at du tar kontakt med en studieveileder som kan hjelpe deg å sette opp en god utdanningsplan.


Spørsmål: Får jeg automatisk permisjon fra studiet etter å ha avlagt 30 studiepoeng?
Svar:
Ved NTNU vil en student som hovedregel få permisjon hvis hun har avlagt 30 sp uten å grunngi søknaden, men dersom du går på et studieprogram med mye praksis er det ikke sikkert det er anledning til å gi permisjon uten at det foreligger en god grunn. Ta kontakt med studieveileder dersom du er i tvil om dette gjelder studieprogrammet du er tatt opp til.

Kapittel 4 #

Spørsmål: Hvis jeg tas opp til et emne på under 60 studiepoeng, skal jeg da ha utdanningsplan?
Svar:
Nei.

Spørsmål: Hvorfor skal jeg ha utdanningsplan?
Svar:
Denne viser hvilke formelle rettigheter du har, slik som f.eks. forlenget studietid ut over normert tid.

Spørsmål: Hvis jeg har teknisk fagskole, kan jeg få fritak for emner i ingeniørutdanningen?
Svar:
Dette kan du søke om. Med en godt begrunnet søknad må du legge ved god dokumentasjon om innholdet i fagene fra teknisk fagskole som du vil ha godskrevet.

Spørsmål: Hva betyr dette med fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve?
Svar:
Dette betyr at du kan søke om å få fritak for deler av utdanningen hvis du har dokumenterbar kunnskap, ferdigheter eller annen kompetanse som er tilsvarende den du ville oppnådd her ved NTNU. Husk at dette skal være med læringsutbytte på universitetsnivå.

Spørsmål: Hvis jeg har et økonomiemne fra HiST fra i fjor og så tar jeg et økonomiemne på NTNU, får jeg da reduksjon i studiepoeng?
Svar:
Nei. Reduksjon kommer bare hvis det nye emnet er svært likt ditt gamle emne. Vanligvis viser det seg at emner bygger på hverandre, og da beholder du alle de nye studiepoengene også.

Kapittel 5 #

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis det ikke står noe i emnebeskrivelsen om hvordan deleksamenene vektes?
Svar:
Da tar du kontakt med servicesenteret / studentservice eller eksamenskontoret og spør. Det kan være at delene er brukt i mappevurdering, da vil ikke vekting kunne oppgis.


Spørsmål: Hva betyr det når det står at dato for eksamen skal kunngjøres i god tid før eksamen.
Svar:
Dette er en frist som skal gjøre det mulig for deg å planlegge din eksamensperiode. Dato kan oppgis ved semesterstart, men den vil uansett oppgis så tidlig at du rekker å melde deg av andre eksamener om det er kollisjon mellom eksamensdager. Når du velger ekstra emner i studiet ditt fra utenfor studieprogrammet eller de vi anbefaler som del av studieprogrammet (valgbare emner etc.) kan dette skje, og det er ditt ansvar å passe på om eksamener kolliderer.

 Hva betyr det med «rimelig tid»?
Svar:
Rimelig tid betyr at det skal være mulig å klage på underkjente arbeidskrav før eksamen.

Spørsmål: Hva skjer hvis faglærer er for sein til å informere om obligatoriske arbeidskrav er godkjent, får jeg likevel gå opp til eksamen?
Svar:
Ja du får gå opp til eksamen, men oppgaven din sensureres ikke før NTNU vet om du faktisk hadde rett til å gå opp.

Til punkt 3: Hvis jeg trekker meg fra eksamen, har jeg da brukt ett forsøk?
Svar:
Nei, så fremt du har trukket deg innen fristen.

Spørsmål: Hvis jeg blir syk under eksamen og må gå, har jeg da brukt ett forsøk?
Svar:
Hvis du får legeattest og søker om å få omgjort forsøket, så kan du unngå å få dette registrert som et forsøk på å avlegge eksamen.

Spørsmål: Jeg startet ingeniørstudier høsten 2015. Hva skjer fra og med høsten 2016 hvis jeg bruker opp alle fem forsøkene i et emne?
Svar:
Da mister du anledningen din til å gå opp flere ganger til eksamen i det emnet.

Spørsmål: Hvis jeg brukte tre forsøk på eksamen før 31.12.2015 og fikk avslag på søknad om fjerdegangs forsøk fra eksamenskontoret på HiST, kan jeg søke på ny under NTNU?
Svar:
Ja.

Spørsmål: Jeg vil gjerne forbedre karakteren jeg fikk på en eksamen. Når er det mulig?
Svar:
Tidligere fikk HiST-studenter som ønsket å forbedre karakter anledning til å gjøre dette dersom det likevel ble arrangert ny eller utsatt eksamen. Se itslearning for informasjon om oppmelding til eksamen august 2016. Fra og med høsten 2016 må tidligere HiST-studenter vente til tidspunkt for ordinær vurdering.

Spørsmål: Emnet jeg tar består av flere delvurderinger. Jeg er misfornøyd med karakteren i en av delvurderingene, må jeg ta opp alle delvurderingene?
Svar:
Tidligere var det slik at forbedring av en del av sammensatt vurdering ikke medførte at de andre delene måtte tas på nytt. Dette er nå endret. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må du ta opp alle delvurderingene fra høsten 2016. I emnebeskrivelsen vil det stå om det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

Spørsmål: Emnet jeg tar består av flere delvurderinger. Jeg er strøk i en av delvurderingene, må jeg ta opp alle delvurderingene?
Svar:
Det er viktig at du leser emnebeskrivelsen nøye. Her vil det fremgå hvilke vurderinger du må ta på nytt hvis du ikke har bestått.

Spørsmål: Jeg møtte ikke til ordinær eksamen, og har ikke gyldig fravær. Kan jeg avlegge utsatt eksamen siden denne likevel arrangeres?
Svar:
Nei, studenter som ikke møtte ved ordinær eksamen, uten gyldig grunn til fravær, har kun adgang til neste ordinære eksamen.


Re. nr. 2: Hvordan kan jeg få eksamensoppgave i den målformen jeg ønsker?
Svar:
du registrerer «din» målform på studweb, derifra får eksamenskontoret melding. Hvis alle ønsker samme målform, lages ikke oppgave på både bokmål og nynorsk.

Spørsmål: Kan jeg skrive eksamensbesvarelse og bacheloroppgaven på engelsk?
Svar:
Ja.

Spørsmål: Selv om forelesningene er på engelsk og oppgaven gis på engelsk, kan jeg skrive besvarelsen på norsk?
Svar:
Ja.


Spørsmål: Hva mener NTNU med at masteroppgaven kan leveres inn «omarbeidet»?
Svar:
Dette er en vurdering som din veileder gjør. Diskuter med henne/ham og følg rådene du får. Det er praktisk å få dette skriftlig, så er det enklere å følge rådene.


Spørsmål: Skal ikke lenger veileder gi meg tilbakemelding under praksisperioden, slik som det stod før at veileder skulle?
Svar:
Jo, det skal veileder eller faglærer ved NTNU gjøre. Denne regelen er ikke lenger i forskrift, men står for de aller fleste utdanninger i praksisreglementet.

Kapittel 6 #

Spørsmål: Jeg vil klage på karakteren som ble gitt på en gruppeeksamen, men de andre i gruppen min er fornøyde og ønsker ikke klage på karakteren. Kan jeg likevel klage?
Svar:
Nei, ved klage på en felles besvarelse der det gis én felles karakter godtas ikke individuelle klager fra høsten 2016. Samtlige studenter må samtykke og undertegne klagen.

Spørsmål: Emnet mitt består av flere delvurderinger, og jeg ønsker å klage på karakteren på den ene delvurderingen. Når skal jeg klage?
Svar:
Tidligere var det slik at studenter klaget fortløpende på delvurderinger etter hvert som karakteren ble kunngjort. Dette blir fra høsten 2016 endret til at studenter kan først klage når karakter for hele emnet er kunngjort. Emnebeskrivelsen kan fastsette at klageprosedyre kan finne sted allerede etter separat delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i semesteret.

Kapittel 7 #

Spørsmål: Jeg ønsker å reservere meg mot utstedelse av vitnemål. Er det mulig?
Svar: Du kan kun reservere deg i inntil to semestre mot å få vitnemål for bachelorgraden utstedt for å kunne forbedre karakteren i emner som inngår som del av graden.

Kontakt #

Har du spørsmål til innholdet på denne siden kan du ta kontakt med seniorrådgiver Kjersti Møller, tlf. 73 55 91 53 eller seniorrådgiver Olve Hølaas, tlf. 73 41 25 62.

0 Vedlegg
4321 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)