Organisering av HMS i Campusservice

Organisering av HMS i Campusservice

Generelt #

Campusservices systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet er bygget opp i samsvar  med NTNUs HMS-politikk. Bestemmelsene for HMS-arbeidet omfatter alle medarbeidere i Campusservice, herunder også innleid personell fra eksterne firma.
Spørsmål og problemstillinger relatert til HMS skal løses på lavest mulig nivå.

Alle medarbeidere #

Alle medarbeidere skal gjennomføre pålagt HMS-opplæring. De skal planlegge å utføre eget arbeid slik at fare unngås, og melde fra til nærmeste leder om forhold de vurderer som farlige. Skader, uhell og nestenulykker skal rapporteres via HMS avvikssystemet. Arbeidstakers oppgaver og plikter innen HMS er også beskrevet i Arbeidsmiljølovens kapittel 2.

Linjeledere i Campusservice #

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget arbeidsområde og ansvaret til linjeleder er beskrevet i NTNUs HMS-politikk. I campusservice er linjelederne driftssjef, seksjonssjefer, fag- og områdeledere, se organisasjonskart.

Teamledere og arbeidsledere #

Seksjon for bygningsdrift og Seksjon for teknisk drift har etablert rollene team- og arbeidsledere. Team- og arbeidslederne har et selvstendig HMS-ansvar når de skal lede eller kontrollere andre arbeidstakere og skal:

Instruktører i sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr #

Campusservice har lokale instruktører i sikkerhetsopplæring i bruk av farlig [1] arbeidsutstyr. Instruktørene som skal

 • gi medarbeidere sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr
 • utarbeide skjemaer for nytt arbeidsutstyr som etter risikovurdering krever sikkerhetsopplæring
 • oppdatere skjemaer for sikkerhetsopplæring

HMS-koordinatorer #

HMS-koordinatorer har delegerte arbeidsoppgaver fra linjeleder.

Driftssjefen har tildelt oppgaver til HMS-koordinator for Campusservice, som har følgende arbeidsoppgaver

 • utvikling av HMS-internkontrollsystemet i Campusservice  
 • dokumentansvarlig for styrende HMS-dokumentasjon i Campusservice
 • koordinator ved større oppdateringer av retningslinjer, risikovurderinger og handlingsplaner i Campusservice
 • deltakelse i Sentralt HMS-forum

Seksjonssjefene i Seksjon for bygningsdrift og Seksjon for teknisk drift har tildelt oppgaver til lokale HMS-koordinatorer, som har følgende oppgaver:

 • lederstøtte ved fortløpende oppdatering av risikovurderinger
 • lederstøtte ved videreutvikling av HMS-retningslinjer
 • organisering og deltakelse i HMS-runder
 • saksbehandlere i HMS-avvikssystemet
 • deltakelse i HMS-forum i Campusservice

Områdeansvarlige i Campusservice sine lokaler #

Linjeleder i Campusservice skal utpeke to personer som skal fungere som områdeansvarlige ved brann- og katastrofesituasjoner i bygg der Campusservice er eneste leietaker. I øvrige bygg skal linjeleder samordne med andre leietakere.

Stoffkartotekkoordinator i Campusservice #

En stor del av NTNUs virksomhet medfører bruk av ulike kjemikalier og gasser. De brukes på laboratorier, ved renhold og i verkstedarbeid. NTNU har etablert elektronisk stoffkartotek over alle HMS-datablad (HMSD) i Eco-online. Stoffkartoteket skal være oppdatert og tilgjengelig for alle brukere. Campusservice har egen stoffkartotekkoordinator. 

Verneombud og verneområder #

Campusservice har 9 verneområder, og for hvert av områdene skal det velges et verneombud med vararepresentant. Funksjonstiden er to år. Blant og av verneombudene skal det velges lokalt hovedverneombud med vararepresentant. Les mer om verneombudets rolle og valg av verneombud på Innsida.

HMS-forum for Campusservice #

HMS-forum for Campusservice er et samarbeidsforum og skal blant annet bidra aktivt til det systematiske HMS-arbeidet og andre aktuelle tema.

HMS-forumet har følgende sammensetning:

 • Ledergruppe Campusservice
 • HMS-koordinatorer i Campusservice
 • Verneombud og deres vara i Campusservice

Detaljer om dokumentet #

Godkjent av driftssjefen
Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 29.10.18
Godkjent av: Jørn-Wiggo Bergquist
Dokumentansvarlig: HMS-koordinator i Campusservice
Erstatter: 25.06.2014


[1] Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

0 Vedlegg
1220 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)