Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM

(Videresendt fra Organisasjonskart ISM)

Denne siden er for ansatte, studenter og andre som er interessert i hvordan Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er organisert og ledes.

Organisasjonskart og ledelsesmodell #

Organiseringen i fagenheter tar utgangspunkt i instituttets undervisningsoppgaver og -ansvar. De ansatte er i hovedsak fordelt i fagenhetene basert på tilhørighet i undervisningsenheter, studieprogram og undervisningsoppgaver. 

Organisasjonskart for ISM

Pdf av organisasjonskartet

Instituttets forskningsgrupper går på tvers av fagenhetene. 

Ledelsen ved ISM #

Her finner du en oversikt over ledelsen ved ISM.

Ledelsen ved ISM består av: 

 • Instituttleder
 • Nestleder for forskning
 • Nestleder for undervisning i sykepleie
 • Nestleder for undervisning i medisin og andre masterprogram
 • Kontorsjef
 • 6 Fagenhetsledere

Nestlederrollene er besatt av en person som også er fagenhetsleder. 

Nestleder forsknings oppgaver og fullmakter:  #

 • Fakultetskontakt for forskningsspørsmål 
 • Deltar i årlige møter med prorektor forskning 
 • Er mottaker og har ansvaret for å følge opp henvendelser fra fakultetet 
 • Koordinerer arbeidet mellom forskningsgruppene 
 • Arrangere 1-2 møter for forskningsgruppene pr semester 
 • Forberede saker knyttet til prioritering av søknader for ledergruppa 
 • Ansvaret for oppfølging av forskningsstrategi 
 • Forbereder saker vedr. forskning for ledergruppen og utvidet ledergruppe 
 • Samordne og avgi høringer innen forskningsområdene
 • Forberede forskning som tema ved de årlige allmøtene 
 • Ta initiativ til andre tiltak/arrangement med relevans for forskning 
 • Ansvaret for PhD utdanningen ved instituttet (leder instituttets opptaksråd PhD) 

Nestleder undervisnings oppgaver og fullmakter:  #

For de to nestlederne undervisning gjelder fagspesifikke ansvarsområder.

 • Fakultetskontakt for undervisningsspørsmål innen respektive ansvarsområder
 • Deltar i årlige møter med prorektor undervisning 
 • Er mottaker og har ansvaret for å følge opp henvendelser fra fakultetet innen respektive ansvarsområder 
 • Koordinerer arbeidet mellom undervisningsgruppene 
 • Arrangere 1-2 møter for undervisningsgruppeledere, programrådsledere og semesterkoordinatorer pr semester 
 • Koordinere og ferdigstille den årlige rapporteringen av undervisningskvalitet fra instituttet 
 • Ansvar for oppfølging av undervisningsstrategi. 
 • Forbereder saker vedr. undervisning/utdanning for ledergruppen og utvidet ledergruppe 
 • Samordne og avgi høringer innen utdanningsområdet
 • Forberede undervisning som tema ved de årlige allmøtene 
 • Ta initiativ til andre tiltak/arrangement med relevans for undervisning 
 • Oversikt over og sikre utvikling av EVU-virksomhet

Fagenhetsleders oppgaver:  #

 • Inngå i instituttets ledergruppe
 • Inngå i instituttets utvidete ledergruppe
 • Delta i instituttets strategiske arbeid
 • Tett kommunikasjon med instituttleder
 • Ha god kunnskap og oversikt over fagenhetens oppgaver og aktivitet
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet og innenfor fagenheten

Fagenhetsleders myndighet og fullmakter:  #

 • Nærmeste leder for fagenhetens medlemmer
 • Personalansvar for alle fagenhetens ansatte med mindre noe annet er besluttet
 • Gjennomfører regelmessige medarbeidersamtaler med fagenhetens medlemmer
 • Vurdere og evt. anbefale søknader om sidegjøremål fra fagenhetens medlemmer i hht. NTNUs regelverk
 • Representere arbeidsgiver ved behov for oppfølging ved sykefravær i samarbeid med HR på fakultet og institutt. 
 • Ansvar for å følge opp henvendelser fra fakultet
 • Holde god kontakt med studieprogramledere og andre studieansvarlige innenfor fagenhetens undervisningsoppgaver og ved behov for justering og endring av ansattes arbeidsoppgaver
 • Forvalte fagenhetens budsjett til strategisk og faglig bruk i enheten og for kompetanseutvikling

Ledergruppen #

Ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, fagenhetslederne (der noen også har en nestlederrolle) og kontorsjef. Ledergruppa har møter hver 14. dag. Tema for møtene er: 

 • Driftsspørsmål hvor det er behov for avklaring i fellesskap
 • Informasjon fra og innspill til fakultetsledermøter
 • Spørsmål rundt virksomhetsstyring (strategi, budsjett, bemanning osv)
 • Råd til instituttleder knyttet til forskning og undervisning

Utvidet ledergruppe #

Utvidet ledergruppe består av ledelsen, fagenhetsledere og innvalgte representanter: 3 representanter for fast vitenskapelige ansatte (velges for 4 år), 1 representant for stipendiater (velges for 1 år), 1 representant for øvrige midlertidig tilsatte (velges for 1 år), 1 representant for administrativt ansatte (velges for 4 år), 1 representant for teknisk ansatte (velges for 4 år), 1 medisinerstudent (velges for 1 år), 1 sykepleierstudent (velges for 1 år) og 2 eksterne representanter (oppnevnes). 

Utvidet ledergruppe møtes fire ganger i året. 

Her finner du referat fra møtene i utvidet ledermøte

2 Vedlegg
12820 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)