Tilbake

Opprykk til professor

Førsteamanuenser i 50% stilling eller mer kan søke om personlig opprykk til professor etter kompetanse.

English version - Promotion to full professor

Samleside om ansettelsesforhold |Sider merket med ansettelse

Krav til søker #

Disse kravene styres av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

  • Søker må ha tiltrådt fast stilling som førsteamanuensis i minst 50 % stilling ved universitet eller høgskole under Kunnskapsdepartementet (§ 2-2 (1)).
  • Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt (§ 2-2 (2)).
  • Søker som ikke har være bedømt for professorkompetanse ved egen institusjon i løpet av de to siste år, har krav på å få sin kompetanse bedømt. To-årsregelen gjelder fra søknadsfristen for opprykk eller for utlyst stilling. Der hvor institusjonen ikke har fast satt søknadsfristen gjelder to-regelen fra søknad er mottatt (§2-2(6)).
  • Dersom det har vært utlyst professorstilling innen vedkommendes spesialitet ved egen institusjon i løpet av de siste to år, gjelder to-årsfristen fra søknadstidspunkt for denne stillingen (§2-2(6)).

Reglement #

Frist #

Fristen for å søke settes av hvert fakultet, eventuelt i samarbeid med søsterfakultet.

Skjemaer #

Fakultet for arkitektur og design #

Fakultet for medisin og helsevitenskap #

Det humanistiske fakultet #

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk #

Fakultet for ingeniørvitenskap #

  • Søknadsskjema for opprykk til professor
  • Søknader sendes pr. e-post til fakultetets kontaktperson. Vi gjør oppmerksom på at hvis søknaden ikke sendes internt i NTNUs epost-system (i Outlook/Exchange fra NTNU-adresse til NTNU-adresse), men sendes fra en ekstern epost (eksempelvis gmail, hotmail etc.), så gjøres dette på eget ansvar da NTNU ikke kan kontrollere og garantere for sikkerheten i slik oversendelse. Ved sending til NTNUs kontaktperson fra ekstern epost-adresse oppfordres søkere derfor å ikke oppgi personopplysninger i eposten, men legge ved relevante opplysninger som vedlegg i en passordbeskyttet fil, f.eks. pdf-fil eller zip-fil. Passord kommuniseres da på SMS til kontaktperson ved NTNU.
  • Prosedyrer for søknad finnes i «Samordning av prosessene for professoropprykk», se spesielt punkt 4 og 5.
  • Kontakt: Kari Salberg Vitsø

Fakultet for naturvitenskap #

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap #

Fakultet for økonomi #

NTNU Vitenskapsmuseet #

Søknaden med vedlegg skal sendes i 5 eksemplarer til Vitenskapsmuseets administrasjon. Det er ikke anledning til å sende inn eller anmeldte arbeider etter søknadsfristens utløp (annonseres på Innsida). For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider.

Vedlagt er Veiledning til bedømming av søkere til professorater og nasjonale professoropprykk for historisk-filosofiske fag og Samordning av prosessene for professoropprykk i MNT-fag. Søkerne bes spesielt merke seg retningslinjer for oppsett av søknad om opprykk, kap. 5 i MNT-retningslinjene.

Forøvrig vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kvalifiseringsstipend for kvinner #

Alle kvinner i fast stilling som førsteamanuensis kan søke om kvalifiseringsstipend.

Sist redigert 29.04.2019

35 Vedlegg
45112 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)