Opphavsrett for forelesere

NTNU Universitetsbiblioteket gir deg veiledning og informasjon om hva du som foreleser må være oppmerksom på når det gjelder hva du har lov til, og hva du ikke har lov til, å presentere som del av forelesningene dine. På denne siden kan du lese om hvordan du som foreleser må forholde deg til opphavsretten til andres arbeider.

English version: Copyright for teachers


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Undervisningsopplegg og -materiale #

Eget materiale #

Du har rettigheter til undervisningsopplegg/-materiale som har et klart personlig preg. Dette er spesifisert i NTNUs politikk for immaterielle rettigheter og fysisk materiale, pkt 6 b (pdf)

Kompendier #

NTNUs policy er at kompendier skal tilbys studentene i digital form. Klareringspliktige kompendier defineres her som minst to bokkapitler til studentene innen samme emne og semester.

Digital løsning gjøres gjeldende fom høstsemesteret 2016.

NTNU vil da gjennom NTNU Grafisk senter rettighetsklarere innhold i gjennom tjenesten BOLK i henhold til Kopinoravtalen og produsere digitale kompendier i pdf-format som sendes faglærer for utlegging i riktig emnerom i e-læringssystemet (pt its learning).

NTNUs avtale med Akademika A/S om produksjon og salg av trykte kompendier gjelder ut vårsemesteret 2016 og fornyes ikke. De digitale filene gjøres gratis tilgjengelig for studentene på emnet.Studentene kan selv velge om de vil lese innholdet på skjerm eller skrive det ut. Denne løsninga gjelder foreløpig for de som var med i NTNU før fusjonen.

Forelesere ved NTNU i Ålesund #

I henhold til avtale mellom Kopinor og NTNU i Ålesund har alle ansatte/faglærere plikt til å registrere og klarere ethvert kompendium som er sammensatt av minst to bokutdrag eller mer enn 15% av en bok i Bolk. Biblioteket kan hjelpe dere med rettighetsklareringen, referanselisten og med forside til kompendiet. Her kan du bestille av time for klarering av kopisamling.

Har du spørsmål om NTNU i Ålesund Bolk kan du kontakte Monica Cecilia Marchant.

Tidligere HiST: hvordan registrere kompendier i Bolk #

Faglærere ved gamle HiST som har kompendier i papir må registrere disse i BOLK for klarering dersom det enkelte kompendium inneholder mer enn to bokutdrag fra samme bok eller to artikler fra samme utgivelse av et tidsskrift.

Tilgang til Bolk får du tildelt ved å sende en e-post til BOLKtilgang@hist.no. Etter tilgang er gitt logger du inn med Feide for å starte registreringen av ditt kompendium.

Når du skal registrere kompendium finner du innhold i Bolk gjennom å søke på tittel, forfatter eller ISBN-nummer blant de ca seks millioner titlene som finnes i basen. Ta utgangspunkt i kompendiet du bruker, eller planlegger å bruke, i undervisningen.

Når den ønskede tittelen er funnet, oppgis første og siste side i det ønskede utdraget.
Oppgi emne, kurs og semester. Oppgi også et anslag på antall studenter, men den endelige faktureringen vil basere seg på det faktiske antallet studenter som har fulgt kurset.

Emnekoder for vårens emner er oversendt til Kopinor.

Bruk av systemet til produksjon av kompendier avventes til fusjonen er gjennomført og det er avklart hvilke løsninger som velges i den sammenheng.

It’s Learning #

  • Artikler fra e-tidsskrifter biblioteket har abonnement på kan lenkes via It’s Learning
  • Andre/trykte artikler må scannes og lastes opp til It’s Learning.

Forelesninger #

Dersom du bruker andres materiale (bilder og/eller annet materiale) må du ha tillatelse fra den som har opphavsrettigheter før du legger dette ut på Internett. Opphavsmannen skal også navngis.

Du kan sitere, jfr. Åndsverkloven §22: «Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.»

Opptak av forelesninger #

Hvis studenter er med på opptaket må du innhente samtykke fra dem, jfr. personvernet.

Bruk av kunstverk og billedmateriale - BONO #

BONO og Universitets- og Høgskolerådet (UHR) har fremforhandlet en avtale som tilrettelegger for digital bruk av bilder i undervisningen.

Mønsteravtale om digital utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede kunstverk (pdf, 55 KB)

Bruk av film og kringkastingsprogrammer – NORWACO #

NTNU har inngått avtale med NORWACO om bruk av spillefilmer og radio- og TV-programmer i undervisning.

Informasjon om mønsteravtalen fra UHR (Universitets- og høgskolerådet)

Kopinor #

Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Gjennom Kopinor-avtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk og innen spesifiserte rammer som avtalen informerer om. Digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, men kan legges på interne sider, for eksempel til studentene i LMS-systemet.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Kontakt #

Brukerstøtte for Bolk: contact@kopinor.no eller tlf. 23 10 74 74 (09.00–15.00)

Anne L. Lorange - hvis du har endringsforslag til siden

Ditt lokale bibliotek- hvis du har andre spørsmål

Se også  #

Bolk.no

DelRett - veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.

Kopinor

0 Vedlegg
4335 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)