Kvalitetssystem...

Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning

Her finner du beskrivelser av NTNUs råd og utvalg sine roller i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningen.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Råd og utvalg ved NTNU
In English: Tasks for council and committee in the quality assurance of education programme


»Se NTNUs ledelseslinje med råd og utvalg og sammenhengen mellom disse i kvalitetssikringsarbeidet.

Læringsmiljøutvalget  #

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. LMU skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

LMU rapporterer til styret i form av en årlig rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø, med råd til rektor om tiltak og oppfølging. Rapporten behandles også av rektor i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen.

Forvaltningsutvalgene #

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) og Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) er organisert under rektor.

FUS, FUL og FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av sivilingeniørutdanningen og lektorutdanningen  og utvikle felles kvalitetskrav for programmene. 

FUS og FUL vedtar studieplaner og læringsmål. Utvalgene skal i henhold til sine mandater påse at kvalitetsarbeidet blir fulgt opp og utarbeide en årlig rapport med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak. Rapportene behandles av rektor i kvalitetsmeldingsprosessen. 

Forskningsutvalget  #

Forskningsutvalget (FU) er et strategisk rådgivende organ for rektor og skal blant annet utvikle forskerutdanningen og ivareta forskningsetikk. 

Utdanningsutvalget #

Utdanningsutvalget (UU) er et rådgivende utvalg for rektor innenfor utdanningsområdet,og skal gi råd til rektor om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og den årlige kvalitetsmeldingen.

0 Vedlegg
25933 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)