Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere

Oppdragstakeravtalen skal brukes ved NTNU for utbetaling av godtgjørelse/honorar til eksterne oppdragstakere (bl.a. gjesteforelesere, sensorer, utenlandske oppdragstakere osv.). Avtalen gjelder for alle typer oppdrag som utføres av personer som ikke er ansatt ved NTNU.

Oppdragstakeravtalen er både avtaleverket og lønnsbilaget for oppdraget.

Veileder for oppdragstakeravtale #

Veileder for oppdragstakeravtaler

Oppdragsavtaleskjemaer #

For å åpne skjemaet, må du laste ned filen til din enhet. Vi anbefaler at du alltid henter ned nytt skjema fra denne siden ved ny utfyllelse, da dokumentet kan være oppdatert.

  1. Last ned Oppdragsavtale NTNU (PDF, Norsk) | Assignment Agreement NTNU (PDF, English).
  2. Etter å ha klikket på linken, vil et nytt vindu med "Please wait". Bruk da hurtigkommandoen CTRL + S for å lagre skjemaet til din enhet. 
  3. Velg ønsket mappe for lagring og klikk "lagre/save". 
  4. Gå til valgt mappe og åpne filen i Adobe Acrobat. 

Alternativ løsning, bruk Oppdragsavtalen i SharePoint. Trykk på "new document". Ta kontakt med Bjarne Lein hvis tekniske spørsmål om dette skjemaet.  

Utfylling #

Feltene (og tilhørende valg/alternativer under feltene) i oppdragsavtalen som heter "Type oppdrag", "avtalt oppdrag" , "avtalt godtgjørelse" og "kontaktperson ved enhet" fylles ut av ansvarlige ved aktuelt fakultet/institutt/enhet.

Person- og bankopplysninger, samt informasjon om skatt og hvilket land arbeidet er utført i, fyller oppdragstakeren ut selv. Skjemaet må derfor fortrinnsvis sendes elektronisk til oppdragstakeren, slik at s. 2 automatisk kommer opp i tilfeller hvor oppdragstakeren har krysset ut for utenlandsk bank-konto. Retur av skjema til enhet bør deretter foregå pr. post, ikke epost, da skjema vil inneholde sensitive opplysninger som personnummer og kontonummer (ref. GDPR).

Tips for utsending: Oppdragsavtalen inneholder skjemafelt og script som det lønner seg å fjerne før utsending til oppdragstaker. Dette gjøres enklest ved å skrive ut oppdragsavtalen med skriveren "Microsoft print til PDF". Da blir det, ikke en papirutskrift, men en ny PDF uten skjemafelt og som kan åpnes i alle nettlesere og blir mye enklere å bruke for oppdragstaker som skal signere.

Signatur/attestering #

Det er for de fleste mest hensiktsmessig at aktuelle signaturer fra arbeidsgiver og attestering foregår etter at skjemaet er kommet signert i retur fra oppdragstakeren, men dette kan det være ulik praksis for ved hver enkelt enhet.

Signatur fra oppdragstaker og oppdragsgiver (leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)) må være på plass før skjemaet sendes for attestering og utbetaling. Siden skjemaet både er avtalen og lønnsbilaget, skal oppdraget være utført før signert skjema sendes inn til utbetaling.

Send inn skjema til Økonomiavdelingen #

Velg én innsendingsmetode, ikke send dobbelt:

Bakgrunn for satser #

Oppdragstakere er ikke omfattet av hovedtariffavtalen.  Oppdragsgiver står fritt til å avtale med oppdragstakeren sats eller honorar/godtgjøring for et oppdrag (uavhengig av statens lønnsplanhefte). Det gis ikke føringer sentralt for satser for eksterne oppdragstakere.

Anbefalingen er at når man vurderer/fastsetter en timesats eller en bestemt sum for godtgjøring, så kan man ta høyde for de ekstra kostnader som oppdragstakere må utbetale /legge av til selv. Slike kostnader er typisk:

  • Feriepenger (12 %)
  • Pensjon (4 % til innskuddspensjon)
  • Frivillig yrkesskadetrygd (I flg. NAV: Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste.)
  • Sykepenger (fakultetets/instituttets fraværsprosent ved korttidsfravær kan for eksempel legges til grunn)

Oppdragstakere omfattes ikke av ferieloven, og har i motsetning til arbeidstakere ikke krav på feriepenger. Feriepenger utbetales derfor ikke i tillegg til, eller sammen med, godtgjøringen/honoraret, og avsettes heller ikke til neste år.  

Feriepenger er nå en de av kostnadene som oppdragstakeren må dekke selv/legge av til selv, noe som oppdragsgivere altså kan velge å ta høyde for ved beregning av selve timesatsen eller beregning av en sum (jf. oversikten og anbefalingen over).

Man er som oppdragsgiver altså ikke forpliktet til å inkludere noen av de ekstra kostnader i satsene for eksterne oppdragstakere, og enhetene bestemmer egne satser for ulike typer eksterne oppdrag eller med aktuelle oppdragstaker, også hva beløpet skal inkludere.

Utvalgsgodtgjøring #

Leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg godtgjøres for møteforberedelser, arbeid i møter osv., slik det er fastsatt i administrative bestemmelser i Statens personalhåndbok.

NTNU følger de veiledende satsene som er fastsatt av departementet i de administrative bestemmelsene.

Prosesskjema #

Prosessbeskrivelse for både norske og utenlandske arbeidstakere

Inngå og registrere oppdragsavtale.pdf

Kontakt #

Spørsmål om utfylling av skjema rettes til: Seksjon for økonomitjenester, epost kontakt@okavd.ntnu.no 

Spørsmål angående veileder for oppdragstakeravtaler rettes til HR/HMS-avdelingen ved jurist Didrik Tårnesvik

4 Vedlegg
60307 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)