Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona - for studenter

Informasjon, spørsmål og svar om eksamen og korona - for studenter.

English version: Frequently asked questions about exam and corona - for students

Temaside om eksamen | Samleside med informasjon om korona

Ofte stilte spørsmål og svar #

Blir det eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020? #

Nei. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus, har NTNU vedtatt at eksamener med fysisk oppmøte på campus ikke vil bli gjennomført våren 2020. Bakgrunnen for vedtaket er at NTNU ønsker å bidra til begrensning av koronasmitte.

Betyr det at eksamen er avlyst? #

Nei, det betyr ikke at eksamen er avlyst. NTNU gjør nå alt vi kan for å sørge for at digital hjemmeeksamen og muntlig digital eksamen kan bli gjennomført for flest mulig. Vurdering om eventuell endring av eksamensform, for eksempel fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen eller fra muntlig eksamen til digital muntlig eksamen, gjøres nå for hvert enkelt emne. Eventuell endring av eksamensform vil bli gitt beskjed om i Blackboard eller via epost. Kunngjøringer om dette vil først komme tidlig i april.

Går hjemmeeksamen som normalt? #

Planlagte hjemmeeksamener våren 2020 vil gå som normalt.  

Endring av eksamensform  #

NTNU jobber for at alle eksamener skal kunne gjennomføres våren 2020 og vurderer om de eksamener som krever oppmøte på campus (skriftlig og muntlig), kan endres slik at også de kan avlegges hjemmefra. Beskjed om eventuelle endringer vil komme i emnerommet ditt i Blackboard eller i alternative kanaler som benyttes for emnet.  

Kan eksamensform endres tilbake?  #

Hvis eksamensformen endres til hjemmeeksamen, kan det endres tilbake til skriftlig skoleeksamen hvis det skulle vise seg at universitetet kan åpne før eksamensperioden? 

Eventuell endring av eksamensform er endelig og kan ikke omgjøres. Dette for å sikre forutberegnelighet både for studentene og de som skal legge til rette for avvikling av eksamen. 

Kan den tiden som opprinnelig var satt opp for eksamen endres? #

Nei. Det blir den samme tiden som allerede er kunngjort overfor studentene. Hvis skriftlig eksamen opprinnelig var satt opp med f.eks. fire timer, skal også hjemmeeksamen gjennomføres innen de samme fire timene. Svaret her gjelder både for spørsmål om å forlenge tiden eller forkorte den. 

Utsatt eksamen - hva gjelder av regler? #

Hvis eksamensformen endres, er det reglene for utsatt eksamen for den nye eksamensformen som gjelder. Dette betyr at det vil være de samme reglene som gjelder for utsatt eksamen for alle studenter som skal ha hjemmeeksamen, enten hjemmeeksamen opprinnelig var planlagt eller eksamen har blitt endret til hjemmeeksamen på grunn av koronavirus.  

Det er ulike regler for utsatt eksamen ved hjemmeeksamen og utsatt eksamen for skriftlig skoleeksamen som arrangeres på campus. Studenter som stryker på hjemmeeksamen har ikke rett til utsatt eksamen. For gyldig fravær er også retten mer begrenset.  

Dette betyr at studenter som stryker ikke vil ha rett til utsatt eksamen i august. Hvilke ordninger det blir for studenter med gyldig fravær er for tidlig å si.   

Hva skjer om eksamen blir utsatt, vil denne da bli gjennomført i august? #

Det er ennå ikke klart når en eksamen som må utsettes/avlyses vil være mulig å gjennomføre. 

Endring av karakterskala #

Dersom eksamensform i emnet endres, kan karakterskala i emnet endres fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått.

Etteroppmelding  #

For studenter som har måttet avbryte utvekslingsopphold og har spørsmål om etteroppmelding, ta kontakt med din studieveileder. 

Prioritere praksis eller innlevering av bachelor-/masteroppgave?  #

Er du i praksis eller bedt om å bistå med ekstra vakter i forbindelse med korona-situasjonen, må du selv vurdere om du trenger å be om forlenget frist for innlevering.  

Kan jeg få forlenget frist for innlevering?   #

Dersom du prioriterer å jobbe grunnet korona-situasjonen og ønsker å be om forlenget frist, er det det enkelte fakultet som avgjør hvilke rutiner som skal følges for forlenging av innleveringsfrister.  Vi oppfordrer til å følge med på den informasjonen som ditt fakultet legger ut. 

Hva om jeg blir syk på eksamen? #

Kan jeg bruke egenmelding for fravær på eksamen? #

Egenmelding godtas ved sykdom. Dersom du er syk eller av andre tvingende grunner er forhindret fra å delta ved eksamen, vil NTNU godta egenmelding som gyldig fravær ved eksamen våren 2020. Dette gjelder både fravær knyttet til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og fravær som skyldes sykdom av andre årsaker. Pålagt karantene, der du ellers er frisk, er ikke gyldig grunn for å ikke avlegge hjemmeeksamen. 

Du må fortsatt sende inn søknad for å få godkjent gyldig fravær, men du trenger ikke vedlegge dokumentasjon fra lege/helsepersonell.  

For søknadsskjema, se siden "Syk på eksamen".

Søknadsskjema og frist #

Fristen for å søke om gyldig forfall er senest én uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for.

For søknadsskjema, se siden "Syk på eksamen".

Syk under eksamen  #

Egenmeldingsskjemaet (se siden "Syk på eksamen") benyttes også dersom du blir syk underveis i eksamen. I slike tilfeller skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre en egenmelding levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

Hvilken karakter får jeg hvis jeg går opp for å forbedre karakteren når emnet har endret karakterskala?   #

Våren 2020 må du være forberedt på at en del emner går over til å bruke bestått / ikke bestått i stedet for bokstavkarakter.   
Hvis du går opp til eksamen for å forbedre karakteren, vil du få den karakterskalaen som gjelder for emnet når du tar eksamen på nytt.   
Hvis du på grunn av endret karakterskala ikke ønsker å gå opp på nytt, kan du trekke deg fra eksamen og heller vurdere å gå opp på nytt hvis emnet senere får bokstavkarakter. Trekkfristen er 14 dager før eksamensdato og kunngjøres i Studentweb.   
Hvis du har meldt deg opp til eksamen og fortsatt ønsker å gå opp til eksamen selv om karakterskalaen er endret til bestått / ikke bestått, opprettholder du den tidligere vurderingsmeldingen, dvs. du behøver ikke å foreta deg noe. Hvis du får ikke bestått, vil den bokstavkarakteren du hadde tidligere bli stående.
  

Sensurfrist  #

Sensurfristen er som vanlig 3 uker etter vurderingsdato, men NTNU kan utvide sensurfristen dersom det på grunn av forhold relatert til koronavirus ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen ordinær frist.  En eventuell utvidelse av sensurfristen skal ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist.   

Konsekvenser for videre opptak #

Hvilke konsekvenser for opptak til masterstudier blir det om man endrer mange emner i en bachelor til bestått/ikke bestått, istedenfor bokstavkarakter? 

NTNU er i ferd med å se på reglene for opptak og hvilke tilpasninger som bør gjøres på grunn av koronakrisen. Det er for tidlig å si noe om dette foreløpig. 

Hvor stor prosent av eksamen må være rett for å få karakter bestått? #

Om man endrer til bestått/ikke bestått, hvor stor prosent av eksamen må være rett for at studenten skal få karakter bestått? 

Hva som skal til for at en eksamen skal være bestått er en faglig vurdering. Dette vurderes av faglærer når eksamensoppgaven og sensorveiledningen utarbeides. 

Hjemmeeksamen i annen tidssone #

Hva vil skje om studenter som sitter fast i et annet land skal ta hjemmeeksamen – vil NTNU kunne sette opp eksamen for en student i en annen tidssone? 

NTNU vil ikke kunne planlegge eksamen ut fra andre tidssoner, og studentene dette gjelder vil måtte ta eksamen eksempelvis kl.02.00 om natten. 

Blir det mulig å bruke håndtegninger/beregninger på hjemmeeksamen? #

Det vil være mulig å gjennomføre hjemmeeksamener hvor studentene skal tegne eller gjøre beregninger for hånd. 

Løsningen innebærer at studenten selv digitaliserer skissen, f.eks. ved hjelp av mobilkamera, og leverer denne digitalt i Inspera. Informasjon om ulike løsninger og anbefalinger er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på Innsida så snart dette er klart. 

Se også: #

Studenter: Se tidligere melding om endringer vedrørende eksamensavvikling

Ansatte: Se tidligere melding til ansatte om endring av vurderingsform.

0 Vedlegg
6897 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)