Ansatte i offentlige verv

(Videresendt fra Offentlige verv)

På denne siden finner du informasjon om hvilke verv som gir rett til permisjon, med eller uten lønn.

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon

Offentlig verv med lovbestemt møteplikt #

Hvis du sitter i offentlige verv med lovbestemt møteplikt har du rett på lønnet permisjon fra jobb. Normalt gjelder regelen for alle representanter og vararepresentanter i statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd og nemnder som er opprettet i henhold til lov.

En arbeidstaker har etter denne bestemmelsen en ubetinget rett til permisjon fra arbeidet i det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Hensynet bak regelen er at arbeidstakere skal gis mulighet til å skjøtte et offentlig verv også når vervet fører til fravær fra arbeidet.  

Politiske verv #

Hvis du sitter i politiske eller humanitære verv gis det normalt permisjon uten lønn, med mindre det fører til praktiske problemer for NTNU.

Unntak fra humanitære verv hvor det likevel kan gis permisjon med lønn:

I SPHB kapittel 10.8 er følgende definert som unntak fra offentlig oppnevnt organ hvor det kan gis permisjon med lønn:

  • Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner
  • Deltaking i Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet og tilsvarende hjelpeorganisasjoner

Verv i interesseforbund #

Valgte verv i ulike interesseforbund, eksempelvis idrettsforbund, er ikke et offentlig verv. Slike forbund er heller ikke et organ opprettet ved lov. 

Søknad om permisjon #

Søknad om permisjon gjøres i HR-portalen. Er du usikker på hvilket skjema som blir riktig for deg i din situasjon, snakk med din nærmeste leder eller HR-konsulent.

Dersom den ansatte har offentlige verv som medfører noe fravær fra jobb, bør den enkelte informere sin arbeidsgiver som da vurderer om det skal registreres skriftlig og legges i vedkommendes personalmappe etter godkjenning.

 Se opplæringsvideo om "Hvordan søke permisjon i HR-portalen" (2:04)

Kilder og lovverk #

Permisjon med lønn gis i henhold til Hovedavtalen § 40

Statens personalhåndbok; Kommunale verv samt offentlig oppnevnte styrer mv.

Arbeidsmiljøloven § 12-13

Kontakt #

HR-medarbeider

0 Vedlegg
16430 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)