Tilbake

Minor i havbruk

Minor i havbruk er et tilbud til studenter ved 5-årig master i marin teknikk – marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk, marin kybernetikk, marin prosjektering, sikkerhet og driftsledelse, og marint maskineri. 

Fra høsten 2019 gjennomfører Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) et pilotprosjekt med etablering av en minor-ordning for 5-årig master i teknologi. Minor-ordningen skal gi en tilleggsfordypning i sivilingeniørutdanningen, og består av følgende emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi: 

 • Obligatorisk K-emne, 7. semester
 • Ingeniøremne fra annet studieprogram, 8. semester
 • Eksperter i Team, 8. semester
 • Obligatorisk K-emne, 9. semester

En av pilotene med oppstart fra høsten 2019 er en minor i havbruk, som gjennomføres i samarbeid med Fakultet for naturvitenskap (NV), Institutt for biologi. 

I tillegg til de fire emnene nevnt ovenfor, vil det for minor i havbruk i regi av prosjektet Brohode havbruk 2050 arrangeres fire fellessamlinger. Samlingene skal bidra til å knytte kontakt med studenter som tar Minor i havbruk og havbruksnæringa. Fellessamlingene har spesifikke tema, og vil være basert på kunnskap hentet fra praksis, forskning og samfunnsmessige tema og problemstillinger innen havbruk. Havbruksnæringa vil være representert med representanter fra oppdrettere, teknologi og serviceselskap, samt fra forskning og rådgivning. Fellessamlingene vil ha varighet fra en halv til en hel dag, og noen kan arrangeres samlokalisert med havbruksnæringa utenfor NTNU. Fellessamlingene vil organiseres av koordinator for Minor havbruk, Bjørn Egil Asbjørnslett og prosjektleder for Brohode havbruk 2050, Alexandra Neyts.

Minor i havbruk - bakgrunn #

Havbruk er de siste årene utviklet til å bli en vekstnæring i Norge. Havbruk av marine ressurser er og forventes å bli et sterkt bidrag til å imøtekomme verdens stadig økende behov for tilgang til mat, tilveiebragt på en bærekraftig måte. Minor HAVBRUK er utviklet som del av kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 som er et kunnskapssamarbeid mellom forskningsmiljøene i Trondheim og havbruksnæringa i Midt-Norge. Ett av målene for Brohode Havbruk 2050 er å stimulere til en tettere, sterkere og mer profesjonalisert samhandling mellom utdanning, forskning og næring innenfor havbruk, derigjennom å styrke utdanningstilbudet på universitetsnivå rettet mot havbruksnæringa.

Endringene i havbruksnæringa som følge av tildeling av utviklingstillatelser, økende grad av digitalisering og nye krav i forhold til miljøpåvirkning, fiskevelferd og HMS, krever økt teknologiforståelse opp imot biologiske, økologiske og fiskevelferdsbetingelser. Norsk havbruksnæring er gjennom Brohode Havbruk 2050 en pådriver for utviklingen av Minor HAVBRUK ved NTNU, med tanke på å legge til rette for fremtidige industrielle arbeidsplasser som sikrer effektiviteten i morgendagens sjømatnæring. Kompetansekravene endrer seg kontinuerlig, og behovet for en grundig forståelse av sammenhengene mellom biologi, teknologi, samfunn og miljø øker.

Således forventes det at leveranser av kunnskap og teknologi innen havbruk kan bidra til like stor verdiskapning i Norge som eksport av biomasse fra havbruk. NTNU har og bør ha en viktig rolle i utviklingen av dette, og innsikt i denne muligheten skal tilgjengeliggjøres for flere studieprogram ved NTNU.

Formål #

Med minor havbruk ønsker NTNU å styrke fokus og synlighet mot en næring med økt teknologifokus og behov for en bredde av ingeniørdisipliner og teknologikompetanse.

Kunnskap #

Minor i havbruk gir ingeniørstudenter et kunnskapsgrunnlag om teknologi på biologiens premisser, innen en ramme for bærekraftig utvikling.

Ferdigheter  #

Kandidatene skal kjenne til viktige aspekter knyttet til god fiskevelferd og fiskehelse, og hvordan havbruksinfrastruktur, -systemer og -teknologi er avgjørende for å oppnå dette. Kandidatene skal ha dannet seg et grunnlag for å anvende egen ingeniør- eller teknologikompetanse for å utvikle teknologi og løsninger på biologiens premisser, som møter NTNUs strategi om økt bærekraftig verdiskapning.

Oppbygning av minor i havbruk #

Følgende emner vil inngå i minor i havbruk for studenter som begynner på denne høsten 2019:

7. semester (høst 2019):

 • Komplementært emne (7,5 stp): Studenten må velge BI2065 Akvakultur (7,5 stp) - dette er et ordinært emne som kun godkjennes som K-emne for piloten Minor i havbruk
 • Fellessamlinger (0 stp): Gjennom 7.-9. semester er det fire fellessamlinger i minor havbruk. Studentene må delta på ¾ av disse for å få godkjent minor havbruk. Første fellessamling er: «Havbruk som system og teknologi»: Hvordan er verdikjeden innen havbruk og biomassens utvikling fra yngel til konsument preget av teknologi og ingeniørskapte system?

8. semester (vår 2020):

 • Ingeniøremne annet studieprogram (7,5 stp): Studenten må velge enten TBA4270 Kystsoneteknikk eller BT3210 Resirkulerende akvakultursystem RAS.
 • Eksperter i team (7,5 stp): Studentene må prioritere fem landsbyer i ønsket rekkefølge:
  • TMR4853 Havbruk - teknologi på biologiens premisser
  • TMR4850 Havromsteknologi
  • BI2097 Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon
  • BI2098 Saving the world isn't rocket science - creating structures for conserving biodiversity and ecosystem services
  • TBT4850 Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter
 • Fellessamlinger (0 stp)
  • "Teknologiutvikling på biologiens premisser": Hvorfor er innsikt i biologi viktig for å skape gode systemer og teknologiløsninger innen havbruk?
  • "Fiskevelferd": Hvordan defineres fiskevelferd? Kan fiskevelferd måles? Hvordan påvirkes fiskevelferd av teknologi og systemløsninger?

9. semester (høst 2020):

 • Komplementært emne (7,5 stp): Studenten må velge TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Dette er et obligatorisk K-emne for studenter som ønsker Minor i havbruk.
 • Fellessamling (0 stp): "Et bærekraftig havbruk": Hvordan kan havbruk utvikles slik at det møter miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål?

Hvem kan søke? #

Minor i havbruk vil høsten 2019 være et tilbud til studenter i kull 2016 ved 5-årig master i marin teknikk.

Fra og med høsten 2020 vil tilbudet også gis til studenter fra et utvalg øvrige 5-årige studieprogram.

Hvordan kan jeg søke? #

Studenter som er interessert i Minor havbruk må sende søknad via e-post til IV-fakultetets studieveileder for Marin teknikk Anniken Langøigjelten, anniken.langoigjelten@ntnu.no, innen 01.09.2019.

Det settes en øvre ramme på 12 studenter for opptak til Minor havbruk. Karakterer til og med tredje årskurs benyttes som rangering for opptak ved flere søkere enn plasser.

Hvordan dokumenteres fullført Minor i havbruk? #

Studentene som fyller kravene til minor i havbruk som beskrevet ovenfor, får en merknad på vitnemålet sitt om at de har fullført minor havbruk.

Kontaktpersoner #

Studieveileder, Fakultet for ingeniørvitenskap: Anniken Langøigjelten, anniken.langoigjelten@ntnu.no.

Faglig kontaktperson, Fakultet for ingeniørvitenskap: Bjørn Egil Asbjørnslett, bjorn.e.asbjornslett@ntnu.no.

0 Vedlegg
1058 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)