HR ved IE

Midlertidig ansettelse ved IE

På denne siden finner du beskrivelse av rutiner for utvelgelse og innstilling ved ansettelser i midlertidige vitenskapelige stillinger ved IE-Fakultetet.

English: Employment in temporary academic positions – IE

HURTIGLENKER:

Utlysningsmal - finnes alltid oppdatert i Jobbnorge, klikk på link for word-maler: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Maler+og+veiledninger+for+bruk+av+Jobbnorge

Evalueringsrapport

Eksempler på intervjuguide for rekruttering av ph.d.-kandidater: (A); (B); (C)

Arbeidsprosess

Ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og ansettes etter alminnelig konkurranse ut fra kvalifikasjonsprinippet, noen unntak gjelder.
Se punkt i personalreglementet punkt 3. for mer informasjon om dette: 

 i  NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger - norsk
 i  NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger - engelsk (ikke oversatt)

Ved tilsetting av utdanningsstillinger på eksternfinansierte prosjekt (BOA-stillinger), har en mulighet for å foreta forenklet prosedyre i tilsettingsprosessen.

Stipendiater på egne midler gis tilgangsavtale og ikke ansettelse ved NTNU, og skal ha en minimum brutto inntekt på kr 17 000,- pr. mnd.
 i  Retningslinjer for stipendiater på egne midler.

Stipendiater skal være kvalifisert for opptak til et av våre ph.d.-programmer, og søke opptak innen 3 måneder.
 i  Ph.d.-forskriften for NTNU med IEs utfyllende adminstrative bestemmelser (2018).

Rekruttering av PhD og Postdoktor:

 1. Forberede utlysning
 2. Utlysning
 3. Faglig vurdering, utvelgelse og innstilling
 4. Etter vedtak fra ansettelsesutvalget (AU)

Detaljert arbeidsflyt for hvert steg finner du beskrevet under, høyreklikk på bilde for fullskala bilde.

1. Forberede utlysning

1.1 Kartlegging av behov og planlegging

Forespørre potensielle medlemmer til vurderingskomitéen (rådgivende gruppe) HUSK: minst ett kvinnelig medlem.
Utarbeide tidsplan som skal inneholde viktige milepæler i prosessen og konkrete datoer for utførelse av disse, e.g. intervjutidspunkt
Forelegge utkast til prosjektbeskrivelse og instruere vurderingskomitéen (rådgivende gruppe)

 

 • Fastsette vurderingskriterier:
  Dette er grunnlaget for utvelgelse av de best kvalifiserte søkerene. Innstillingen og sluttvurderingen skal gjenspeile krav satt utlysningsteksten. Utlysningsteksten er juridisk bindende, så det er ikke lov å vurdere andre kriterier enn de som allerede er satt.

   
 • Formelle krav: 5-årig høyere utdanning (Bsc og Msc grad) eller likeverdig utdanning (300 ECTS),
  • Dersom det åpnes for at masterstudenter fra våre masterprogrammer skal kunne følge et integrert ph.d.-løp skal dette framkomme i utlysningsteksten.
  • Karakterkravet er B eller bedre (etter NTNUs karakterskala), excel mal med utregningsmetode av 3+2 utdanning ved NTNU, kan modifiseres etter behov.
  • Utdanning skal dokumenteres med diploma supplement (engelsk og med beskrivelse av utdanningssystemet) eller tilsvarende skal vedlegges søknad. Internasjonal seksjon krever at kinesisk vitnemål verifiseres, CHSI benyttes.
    
 • Språkkrav
   i  Krav til språk kan fremmes i utlysningsteksten, normalt ber denne om at språkferdigheter dokumenteres, eksempel på ordlyd:

  Applicants who do not master a Scandinavian language must provide evidence of good English language skills, written and spoken. The following tests can be used as such documentation: TOEFL, IELTS or Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) or Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum scores are: TOEFL: 600 (paper-based test), 92 (Internet-based test); IELTS: 6.5, with no section lower than 5.5 (only Academic IELTS test accepted); CAE/CPE: grade B or A. (In extraordinary circumstances, formal documentation of language skills can be relinquished. In such cases, the candidate’s language skills will be assessed in a personal interview).

   
 • Regelverket om kunnskapsoverføring forutsetter at utdanningsinstitusjonene foretar en særskilt vurdering av doktorgradskandidater (ph.d.), post.doc.-er og midlertidige forskere innenfor flere av våre fagområder. Ved tilsetting eller opptak til studier innenfor sensitive områder, skal det gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk av de aktuelle kandidatene som kommer fra land det er knyttet bekymring til. Stillingens fagområde skal vurderes opp mot dette regelverket før hver enkelt utlysning.

 i  Eksportkontroll; Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring;
 i  For spørsmål knyttet til definerte sensitive områder ved IE og utvidet bakgrunnssjekk (føringer), kontakt HR på fakultetet.

I aktivitet hvor ITAR/EAR (International Traffic in Arms Regulations / Export Administration Regulations) gjør seg gjeldende, vil et strammere regime på kunnskapsoverføring tre i kraft, som er tilfellet for enkelte områder ved IE. Eksempel på avsnitt benyttet i utlysninger er:

The research of this project has civilian objectives. However, equipment restricted by export licenses and ITAR (International Traffic in Arms Regulations) is being used in this research area. Applicants that are citizens of Norway, NATO countries, Australia, Japan, New Zealand, or Sweden are eligible. Other applicants should provide evidence of eligibility to use such equipment for their application to be considered.

1.2. Klargjøre utlysning

 i  Viktig informasjon for alle som jobber med stillingsannonsering i Jobbnorge

 

2. Utlysning

2.1 Registrere og publisere stilling i JobbNorge

              Forslag til utlysningstekst sendes fakultetet via ephorte - HR på fakultet oppretter og publiserer annonsen i henhold til mal i jobbnorge.
                De som er involvert i prosessen vil få innsyn i stillingen og vurdere søkere.

Fagmiljøene oppfordres til å videreformidle stillinger i sine faglige nettverk, e.g. LinkedIn, ResearchGate etc.

2.2 Ved søknadsfristens utløp

 • Når søknadsfristen er gått ut, kan HR på forespørsel sende ut offentlig søkerliste til søkerne via jobbnorge, fortrinnsvis med en tidsplan for rekrutteringsløpet.

Medlemmene av vurderingskomitéen (rådgivende gruppe) må foreta en habilitetsvurdering for å medvirke i saksbehandlingen: Habilitetserklæring - norsk / Habilitetserklæring - engelsk

 

3. Faglig vurdering, utvelgelse og innstilling

3.1 Faglig vurdering

 • Alle kriterier som skal vurderes skal det ha blitt opplyst om i utlysningsteksten.

3.2 Forbererde intervju

Eksempler på intervjuguider for rekruttering av ph.d.-kandidater: (A); (B); (C)

3.3 Utarbeide innstilling basert på vurderingsrapport, intervju og referansesjekk

Formelle kvalifikasjoner skal være skriftlig vurdert av NTNUs internasjonal seksjon eller vitenskapelig ansatt ved NTNU med meget god kjennskap til utdanningssystemet og utdanningsinstitusjonen til søkeren. Skriftlig dokumentert vurdering skal foreligge. Kontakter ved internasjonal seksjon er:
Stein Runar Olsen eller Rita Kumar.

Særskilt vurdering av likeverdig utdanning gis ved skriftlig vurdering fra instituttet (instituttleder/programrådsleder) til fakultetet ved prodekan for forskning.

Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli tatt opp til doktorgradsstudiet dersom det dokumenteres at kandidaten har relevant arbeidserfaring og/eller publiserbare vitenskapelige arbeider (fagfellevurdert). Instituttet (instituttleder/programrådsleder) skal dokumentere at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning, og fakultetet (prodekan for forskning/utvalg for forskning og forskerutdanning) fatter vedtak.

Vurderingsrapport

3.4 Ferdig innstilling

4. Etter vedtak fra dekan

13 Vedlegg
7749 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)