Sjekkliste ved...

Merkantile forhold

NTNU har spedisjonsavtale med et fast spedisjonsfirma som tar hånd om all fortolling ved inn- og utførsel fra landet. De kan også hjelpe til med utfylling av nødvendige skjemaer med mer.

Ser du etter noe annet? Temaside bestilling | Sider merket bestille

Leveringsbetingelser #

For NTNU er det vanlig å forlange følgende leveringsbetingelser:

Ved levering når NTNU er importør:

DDU (Incoterms 2000) - losset på leveringsadressen v/NTNU (delivery duty unpaid).

DDP (Incoterms 2000) - losset på leveringsadressen v/NTNU (delivery duty paid).

Leveringsbetingelsene skal NTNU forlange ved forespørsel/anbud til leverandører. Dette betyr at selger har risiko-/forsikringsansvar og dekker fraktkostnader frem til leveringsadressen.

Emballasje #

Er emballasje inkludert i prisen?

Hvis emballasje ikke er inkludert i prisen, og prisen er vesentlig, er det returrett?

Hvem skal dekke fraktutgifter ved eventuell retur?

Assuranse #

Ifølge gjeldende bestemmelser er det normalt ikke lov å tegne forsikring for Statens transportrisiko (selvassurandørprinsipp). NTNU skal derfor forlange klausulen DDP eller DDU (Incoterms 2000) - leveringsadresse v/NTNU i sine bestillinger og forespørsler/anbud. Dette betyr at selger bærer risikoen og har forsikringsansvar frem til avtalt leveringssted.

Leveringstidspunkt #

Det kan være av vesentlig betydning at både avtalt tidspunkt for levering, og hva som skal være oppfylt for at levering skal anses for å ha skjedd, er klart definert. Det er for eksempel liten vits i dellevering hvis bruk av utstyret er avhengig av det som ikke er levert. Hvis leverandøren skal montere og prøvekjøre kan det være naturlig å definere akseptansetest som leveringstidspunkt. Leveringstidspunkt vil ha betydning blant annet for betalingsfrist, eventuell konvensjonalbot og vanligvis også for risikoovergang, garantitid med mer.

Konvensjonalbot #

I den utstrekning det er av vesentlig betydning for kjøperen at leveringstiden blir overholdt, er det aktuelt å fremsette krav om konvensjonalbotklausul i kjøpeavtalen. Klausulen må være klart definert med prosentsats eller beløp pr. oversittet tidsenhet, samt et tak som ikke må være større enn 10 prosent av kontraktsum. Ved utløp av dagbotperioden bør en seriøst vurdere å heve kontrakten.

Force Majeure klausuler #

Force Majure er en betegnelse på hendelser som ikke kan forutses (eks. naturkatastrofer). Slike klausuler må aksepteres, men bør være rimelig utformet, eventuelt også kombinert med annullasjonsrett (vanligvis uten erstatningsplikt).

Pris #

Såvidt mulig må prisen være entydig definert (fast priskontrakt) eller basert på en pris med reguleringsbestemmelser. Eventuelle reguleringsbestemmelser bør være knyttet til offentlige indekser, (inkludert valutakurser). Det bør også vurderes om noen del av kontraktsummen (for eksempel fortjeneste) skal holdes utenfor reguleringen. Det må uttrykkelig spesifiseres om prisen er med eller uten merverdiavgift, og om tollfrihetserklæring er aktuelt.

Betalingsbetingelser #

Betaling skal i Staten normalt skje kontant, det vil si i praksis pr. 30 dager. Andre former er:

  • forskuddsbetaling som normalt kun skal gis som en del av fremdriftsbetaling, begrenset til 1/3 av kontraktsbeløp. Forskudd skal kun gis mot sikkerhet i form av bankgaranti, alternativt at betalt beløp settes inn på sperret konto. Renter tilfaller normalt kjøper.
  • remburs kan åpnes ved kjøp som direkte import
  • ved mindre kjøp fra utlandet kan det anvises "kontantforskudd". Anvisende myndighet for de budsjettmidler som finansierer kjøpet må vurdere leverandøren.

Kostnader forbundet med bankgaranti bæres normalt av selger. Ved remburs påløper kostnadene kjøpers bank og kjøper bærer normalt kostnaden.

Seksjon for økonomirådgivning/Innkjøp anbefaler at det ved større, kompliserte utstyrsanskaffelser avtales å holde igjen minst anslagsvis 10 prosent av kontraktbeløp til akseptansetest er utført og oppfylt.

 

2 Vedlegg
8429 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)