Melde inn etter- og videreutdanning

Denne siden inneholder informasjon til deg som ønsker å tilby etterutdanning (kurs uten studiepoeng) og videreutdanning (med formell eksamen og studiepoeng).  All etter- og videreutdanning presenteres på NTNUs nettportal ntnu.no/videre.  

NTNU VIDERE er NTNUs varemerke for etter- og videreutdanning.  


Videreutdanningskurs (med eksamen og studiepoeng) #

Godkjenningsprosessen for et videreutdanningskurs og arbeidet med markedsføring er tidkrevende. Godt forarbeid og markedsføring er viktig. Ta gjerne kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning for å diskutere hvordan kurset skal tilbys. 

NTNUs krav til kvalitet og kvalitetssikring av emner og studieprogram gjelder for alle studietilbud ved NTNU, inkludert videreutdanning. Les mer: Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen.

Fra høsten 2018 skal alle videreutdanningsemner opprettes og revideres i Emneplanlegging på nett (EpN) og følger det ordinære årshjulet så langt det lar seg gjøre. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Emneplanlegging+på%20nett 

Det betyr at emneinformasjon legges inn i EpN og godkjennes via institutt og fakultet på vanlig måte. For videreutdanningskurs må det i tillegg meldes inn informasjon knyttet til selve kursgjennomføringen. Denne tilleggsinformasjonen må godkjennes formelt på instituttnivå med en melding til fakultetet. (Mer om dette under overskriften «Innmelding av tilleggsinformasjon for videreutdanningskurs».)

Det er viktig å ivareta nødvendig fleksibilitet i EVU-porteføljen. I samarbeid med EpN-gruppen i Avdeling for Studieadministrasjon er det etablert en rutine som gjør det mulig å opprette/revidere EVU-emner utenfor den ordinære prosessen. Dette gjør du slik:

 1. Send epost til epnhjelp@adm.ntnu.no som åpner et emnerom i EpN. I eposten må du oppgi:
  • Emnetittel - norsk og engelsk
  • Første undervisningstermin og første eksamenstermin
  • Studienivå – enten Videreutdanning, lavere grad (800) eller Videreutdanning, høyere grad (850)
  • Forslag til emnekode som skal ligge i 6000-serien
  • Antall studiepoeng
 2. Når emnerommet er åpnet i EpN må du fylle ut alt innhold i emnebeskrivelsen og sende den over til institutt og fakultet for godkjenning på vanlig måte.

Innmelding av tilleggsinformasjon for videreutdanningskurs #

Gjennomføring av videreutdanningskurs krever mer informasjon enn det som inngår i emnebeskrivelsen, slik som 

 •  praktisk informasjon
 •  markedsinformasjon
 •  budsjett

Denne informasjon er nødvendig for å lage nettsider, for markedsføring av tilbudene og for å administrere og gjennomføre videreutdanningskursene. Tilleggsinformasjon kan ikke legges inn sammen med emneinformasjon i EpN og må meldes inn på eget skjema. Det arbeides med et nettskjema for dette, men inntil videre gjelder følgende rutine:

 1. Instituttet (faglærer eller en annen) som ønsker å arrangere et videreutdanningskurs kan kontakte Seksjon for etter- og videreutdanning på telefon 73 59 66 43 eller e-post videre@ntnu.no for råd og bistand til planlegging og gjennomføring.
 2. Faglærer/innmelder fyller ut Innmeldingsskjema for videreutdanningskurs og budsjett (budsjettmal TDI) og sender dette til kvalitetssikring på instituttet. Emner som inngår i  videreutdanningskurset må være godkjent av institutt og fakultet via EpN.
 3. Instituttet kvalitetssikrer innmeldingen, tar på seg det faglige og økonomiske ansvaret for videreutdanningskurset og godkjenner gjennomføring av videreutdanningskurset.
 4. Instituttet sender kopi av innmeldingsskjema og budsjett til Seksjon for etter- og videreutdanning på epost til  videre@ntnu.no i word-format og signert versjon i PDF-format. Kopi av godkjent innmelding sendes til ansvarlig fakultet.

Etterutdanningskurs (uten formell eksamen og studiepoeng) #

Godt forarbeid og god tid til markedsføring er viktig. Ta gjerne kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning for å diskutere hvordan etterutdanningskurset skal tilbys. Det arbeides med et nettskjema for dette, men inntil videre gjelder følgende rutine:

 1. Instituttet (faglærer eller en annen) som ønsker å arrangere et etterutdanningskurs kan kontakte Seksjon for etter- og videreutdanning på telefon 73 59 66 43 eller e-post videre@ntnu.no for råd og bistand til planlegging og gjennomføring.
 2. Faglærer/innmelder fyller ut Innmeldingsskjema for etterutdanningskurs og budsjett (budsjettmal TDI) og sender dette til kvalitetssikring på instituttet.
 3. Instituttet kvalitetssikrer innmeldingen, tar på seg det faglige og økonomiske ansvaret for etterutdanningskurset og godkjenner gjennomføring av etterutdanningskurset.
 4. Instituttet sender kopi av innmeldingsskjema og budsjett til Seksjon for etter- og videreutdanning på epost til videre@ntnu.no i word-format og signert versjon i PDF-format. Kopi av godkjent innmelding sendes til ansvarlig fakultet.

Oppdrag/bedriftsinterne EVU-tilbud #

For bedriftsinterne EVU-kurs (oppdragskurs) benyttes samme rutiner og skjema for innmelding, men se siden Oppdragsprosjekt - bedriftsinterne kurs for nyttig tilleggsinformasjon. 

Frister for innmelding av kurs #

 • 1. mars for kurs som skal starte i høstsemesteret samme år
 • 1. september for kurs som skal starte i vårsemesteret neste år

Dersom det er behov for innmelding av EVU-kurs til andre tidspunkter, ta kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning på telefon 73 59 66 43 eller epost videre@ntnu.no

Budsjett #

Bruk denne budsjettmalen når du skal sette opp budsjett for et kurs (exel). Foreløpig brukes budsjettmalen til alle typer EVU-kurs. Ta  ev. kontakt med prosjektøkonom på din enhet for hjelp til budsjettering. 

Se gjerne også ytterligere rutinebeskrivelser for regnskapsføring og økonomioppfølging av EVU-prosjekter i Maconomy

Tilleggslønn og oppdragsavtaler #

Hvis foreleser skal ha tilleggslønn for arbeid med eksternfinansierte EVU-kurs eller foreleser er ekstern, se egen nettside om tilleggslønn og oppdragsavtaler

Markedsføring #

Vi anbefaler at det gjøres en grundig vurdering av hvordan man kan nå fram til målgruppen med informasjon om kurset, og hva dette vil koste i tid og penger. Markedsføring kan være kostbart og ta derfor kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning for å avklare hva som kan og må gjøres, hvem som gjør hva og hva det vil koste. 

Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning #

I desember 2018 kom to utredninger om utvikling av etter- og videreutdanning ved NTNU (Reitan- utvalget og Bolland-utvalget). Rapportene fra begge utvalgene er sendt på høring med frist 10. april. Se egen nettside om utredninger og høringer om etter- og videreutdanning. 

Kontaktinformasjon #

Seksjon for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no 


 

10 Vedlegg
27544 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)