Medarbeidersamtale for ledere

English version - Appraisal interviews for leaders

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Medarbeidersamtalen #

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø og utvikling av den enkelte medarbeiders prestasjoner og utvikling.

En av grunntankene bak medarbeidersamtalen er å skape motivasjon for utvikling ved å gi tilbakemelding til den enkelte på situasjonen i dag og legge forholdene til rette for gode jobbprestasjoner og medarbeiders utvikling og trivsel i tiden som kommer. Medarbeidersamtalen gjennomføres årlig.

Medarbeidersamtalen skal dreie seg om medarbeider og arbeidet han eller hun utfører, med tema som er tilpasset både medarbeiders situasjon og enhetens behov. Gode medarbeidersamtaler kjennetegnes av en åpen og personlig tone. Samtalen bør være arbeids- og utviklingsorientert og dreie seg om tiltak og handling som leder og/eller medarbeider er i stand til å endre, løse eller påvirke.

Tips til praktisk gjennomføring av medarbeidersamtalen 

E-læringskurs: "Medarbeidersamtalen"

Mal for medarbeidersamtale #

Bruk den malen som passer som utgangspunkt for samtalen, og tilpass den gjerne. Send denne til medarbeiderne i forkant slik at de kan forberede seg på temaene du ønsker å ta opp.

Karriereplan for vitenskapelige ansatte #

Alle vitenskapelig ansatte skal få tilbud om å utarbeide en skriftlig karriereplan for sitt arbeid med universitetets kjerneoppgaver; forskning, utdanning, nyskaping og formidling.

En karriereplan er en bevisstgjøringsprosess og dokumentasjon som viser hvilke karrieremål man har.

Karriereplanen kan utarbeides i den årlige medarbeidersamtalen og skal inneholde en konkretisering av karrieremål og tiltak for å nå de enkelte målene.

Mal for karriereplan #

Bruk den malen som passer som utgangspunkt, og tilpass til hver enkelt medarbeider.

Lønn som tema i medarbeidersamtalen #

Lønn kan tas opp som tema i medarbeidersamtalen. Merk at alle arbeidstakere har rett til et selvstendig møte om lønn og karriereutvikling i tillegg til medarbeidersamtalen. 

Medvirkningsplikt #

Man er pliktig til å delta på medarbeidersamtalen man er innkalt til. Å møte til medarbeidersamtale er ikke lovpålagt, men omfattes av tjenesteplikter som kan pålegges. Følgelig er den obligatorisk når leder kaller inn.

Utenlandske ansatte #

Les mer om medarbeidersamtale med utenlandske ansatte her.  Du kan også få hjelp av International Researcher Support ved NTNU, epost: staff.international@adm.ntnu.no.

Lovverk #

Arbeidsmiljøloven §2-4

Statens personalhåndbok §22

Hovedavtalen i Staten §12

Arbeidsmiljøloven  § 4-2, c

Kontaktperson: #

Kari Rueslåtten 

3 Vedlegg
15499 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)