Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Her får du informasjon for masterstudenter tilknyttet Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

English version: Master student at the Department of Biotechnology and Food Science

Lenke: Info om masteroppgave ved NTNU

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende masterprogram:

  • Det 5-årige integrerte masterprogrammet i bioteknologi (MBIOT5)
  • Det 2-årige internasjonale masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH)
  • Det 2-årige masterprogrammet i mat og teknologi (FTMAMAT)
  • Det 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
  • Det 2-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi (MIKJ)

Hvordan finne prosjekt og veileder ved IBT #

Det er studentens ansvar å finne prosjekt og veileder, så du må altså selv kontakte en veileder for å diskutere og avtale et prosjekt. Se på prosjektforslagene (lenket til under), hør med andre studenter og bruk instituttets nettsider for å se på de ulike forskningsgruppene. Ansvarlig veileder må være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis. I tillegg har man ofte medveiledere som kan være PhD-stipendiater, postdoktorer eller forskere som er tilknyttet prosjektet. Ved masteroppgaver utenfor IBT eller IBI, også ved andre institutt ved NTNU, trenger du en intern ansvarlig veileder fra IBT eller IBI.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid hvor veileder gir innspill og kommentarer til studentens oppgaveskriving. Om studenten velger å utføre masteroppgaven ved instituttet, anbefaler vi å velge oppgave knyttet til pågående forskningsprosjekter.  Det anbefales å avtale faste møter med veileder ved inngåelse av mastergradsavtalen, for eksempel hver andre uke.

Forslag til prosjekt- og masteroppgaver #

Forslag til prosjekt- og masteroppgaver blir publisert på denne siden. Normalt publiseres nye forslag for året i medio mars. NB! På grunn av de nåværende smitteverntiltakene og endringene det har medført, er det trolig en del veiledere som ikke har fått publisert sine prosjektforslag p.t. Hvis det er aktuelle veiledere du ikke finner i oversikten kan du likevel kontakte disse direkte.

Her vil du finne forslag for hele Fakultet for naturvitenskap, hvor relevante fagområder er angitt av den aktuelle veilederen. Forslagene for kommende studieår blir normalt publisert i mars/april i forkant av vårens informasjonsmøter om valg av prosjekt- og masteroppgave.

Årshjul for valg av prosjekt- og masteroppgaver #

SemesterNårHvaHvem
HøstUke 35Oppstartsmøte om fordypningsordningenMTKJ-BT 5. år og MIKJ-BT 2. år
HøstUke 37Infomøte om masterprosjekt, realfagMSBIOTECH 1. år og MBIOT5 4. år
HøstUke 46Infomøte om masterprosjekt, siv.ing.MTKJ-BT 5. år og MIKJ-BT 2. år
HøstUke 51Innleveringsfrist for fordypningsprosjekt, TBT4500MTKJ-BT 5. år og MIKJ-BT 2. år
VårJanuarFrist for masteravtaleSiv.ing. 15. jan og realfag 20. jan
VårUke 12-14Infomøte om masterprosjekt, realfagMBIOT5 3. år
VårUke 16-17Infomøte om valg av prosjektoppgaveMTKJ-BT 4. år og MIKJ-BT 1. år
Vår15. maiInnleveringsfrist masteroppgave, realfagMBIOT5 5. år og MSBIOTECH 2. år
VårJuniInnleveringsfrist masteroppgave, siv.ing.MTKJ-BT 5. år og MIKJ-BT 2. år
Vår20. juniFrist for prosjektavtaleMTKJ-BT 4. år og MIKJ-BT 1. år

Omstendigheter kan medføre at møter blir satt litt tidligere eller senere enn det som antydes i årshjulet. Særlig vil påskeferie og ekskursjonsukene påvirke gjennomføringen av møter i vårsemesteret. Informasjon blir utsendt basert på registrert kull, slik at studenter som er i permisjon eller av andre grunner har en unormert studieprogresjon bør følge med i tilfelle de ikke mottar denne informasjonen.

MBIOT5, MSBIOTECH, FTMAMAT - Master og emnevalg for realfagene #

Lenke: Felles wiki-side for masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap.

For informasjon om masteravtale, innleveringsfrist, skrive oppgave med ekstern samarbeidspartner etc, se lenken over.

FTMAMAT: I tillegg til masteroppgaven på 45 studiepoeng, skal du ta 75 studiepoeng med obligatoriske og valgbare emner. Disse trenger ikke føres opp i masteravtalen.

MBIOT5 og MSBIOTECH: I tillegg til masteroppgaven, må altså du som er student ved disse programmene ta emner tilsvarende 60 studiepoeng, og de skal føres opp i masteravtalen. Legg også merke til at av disse må minst 30 studiepoeng være på masternivå (3000-emner), ikke inkludert Eksperter i Team, som betyr at at inntil 22,5 studiepoeng kan være på 2000-nivå (lavere grads emner). Grunnleggende emner (1000-emner) kan ikke inngå som del av masteren/de siste to årene i det 5-årige studiet. For teknologiemner (4000-emner) må du undersøke emnebeskrivelsen for å finne studienivå (se bilde).

Studienivå finner du til høyre under "Fakta om emnet"

Eksamen i eventuelt spesialpensum og presentasjon/eksamen i oppgaven vil normalt skje ca. 4 uker etter at oppgaven er innlevert.

Studenter som tar master i realfag må holde en avsluttende masterpresentasjon på 30 minutter. Presentasjonen er offentlig.

Obligatoriske og valgbare emner #

Obligatoriske emner fremgår av programmenes studieplan og skal inngå som del av masteravtalen, se programmets studieplan:

Valgbare emner velges i samråd med veileder, og disse skal også være med i emneplanen i masteravtalen.

Dersom du underveis i masterstudiet ønsker å endre på emnesammensetningen i masteravtalen, må du søke instituttet om dette. En slik søknad krever anbefaling fra veileder. 

Spesialpensum #

Spesialpensum er et individuelt teoretisk pensum tilknyttet masteroppgaven. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Spesialpensum skal ikke være en sentral del av masteroppgaven, men mer av oversiktskarakter og gi en bredere faglig forståelse. Eksamen i spesialpensum avlegges normalt sammen med avsluttende mastereksamen, men kan gjennomføres tidligere.

Søknad om godkjenning av spesialpensum bør leveres til studiekonsulent senest 4 uker før eksamen i spesialpensumet.

Merk! Studenter som skriver masteroppgaven sin ved Institutt for Bioteknologi kan erstatte BT3091 Spesialpensum for masteroppgave med et ordinært valgbart emne. Dette må da fremgå av masteravtalen.

MTKJ, MIKJ - Fordypningsordningen og master for sivilingeniør #

Lenke: Felles side om oppstart av masteroppgave som sivilingeniør

For informasjon om oppstart av master, masteravtale, skrive prosjekt med ekstern samarbeidspartner etc, se lenken over.

Presentasjon av fordypningsordningen fra 2019 ligger her.

Fordypningsemne #

TBT4505: Fordypningsemnet er obligatorisk for studentene på sivilingeniørstudiet Industriell kjemi og bioteknologi med studieretning hovedprofil. Det kan også tas av studenter ved de realfaglige masterprogrammene. I TBT4505 Bioteknologi, fordypningsemne skal studentene velge to moduler som hver er 3,75 studiepoeng. Innholdet i de ulike modulene blir presentert på et informasjonsmøte i begynnelsen av høstsemesteret.

TBT4505 Fordypningsemne blir i studieåret 2020/21 erstattet av fire nye emnekoder: TBT4506, TBT4507, TBT4508 og MATV4008. Disse emnene vil dekke de mest populære kombinasjonene av modulene, og vil innholdsmessig være tilsvarende TBT4505.

Fordypningsprosjekt  #

TBT4500: Fordypningsprosjektet er beskrevet i emnebeskrivelsene til TBT4500 Bioteknologi, fordypningsprosjekt. Planlegging av prosjektoppgaven starter i 8. semester, og i likhet med masteroppgaven må du selv finne veileder og prosjekt. Det settes en sperrefrist for å inngå avtale om prosjekt, som regel i månedsskiftet april/mai.

For avtale om fordypningsprosjekt skal skjemaet Agreement on Specialization Project brukes. Utfylt skjema med underskrifter leveres til studiekonsulent ved IBT senest 20. juni. Gjennomfører du prosjektet hos en ekstern institusjon/bedrift skal du også levere en standardavtale om eksternt samarbeid.

Oppstart av prosjektarbeidet er første undervisningsuke i høstsemesteret og frist for innlevering er normalt fredag i siste eksamensuke (uke 51). Alle studenter som tar fordypningsprosjektet ved IBT skal gi en muntlig presentasjon av prosjektet. Presentasjonen er offentlig og tas opp på video, etterpå gjennomgår du som student videoen med en oppnevnt fagperson ved instituttet.

Skal du gjennomføre TBT4500 Fordypningsprosjekt i vårsemesteret må du kontakte instituttet for oppmelding.

Utsatt innlevering av prosjekt- og masteroppgave #

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsatt frist for innlevering av masteroppgave ved å sende søknad til din studiekonsulent, enten skriftlig eller per epost. Trenger du utsettelse på grunn av utfordringer med oppgaven må veileder anbefale søknaden. Legg ellers ved nødvendig dokumentasjon, som legeerklæring, eller ettersend dette så snart som mulig.

I henhold til utfyllende regler for realfagene kan du kun søke om inntil 3 måneders utsettelse av gangen, og du kan kun søke om utsettelse to ganger; som betyr at du ikke kan få utsettelse utover 6 måneder. Disse reglene gjelder ikke for utsettelser på grunn av helseproblemer.

Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp, innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått og gis karakteren F. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.

Lesesalsplass #

Gløshaugen: Studenter som skal skrive masteroppgave kan få tildelt individuell plass på lesesal. Det varierer blant insituttene hvordan tildeling forgår:

  • Studenter som skriver masteroppgave ved Insitutt for bioteknologi og matvitenskap søker om lesesalsplass til studiekonsulenten. Det legges ut et nettbasert søknadsskjema i begynnelsen av august hvert studieår. Studenter som kommer senere i semesteret bes kontakte studiekonsulent direkte.
  • Studenter som skriver masteroppgave ved Insitutt for biologi søker studentforeningen BioM om tildeling på eget online søknadsskjema.

Akrinn: Studenter på masterprogrammet i mat og teknologi disponerer lesesalen KA-GU259. Spørsmål om tilgang kan rettes til Kristin Belsaas.

Retningslinjer for lesesalsplass #

For å kunne søke om lesesalsplass må du ha studierett ved instituttet i et av de 2-årige masterprogrammene eller være i de to siste årene av et 5-årig masterprogram. Lesesalsplass tildeles av instituttet ettersøknad for inntil ett studieår av gangen, og tilgang settes automatisk i opphør 31. juli hvert år. Det må søkes om tildeling for kommende studieår.

Lesesalssplassen skal brukes til faglig aktivitet og brukere av lesesalen plikter å ta hensyn til sine medstudenter. Det skal være ro og orden på lesesalen. Lesesalsplassen skal ryddes og tømmes ved semesterslutt, dvs. innen 22. desember i høstsemesteret og 30. juni i vårsemesteret - dette av hensyn til rengjøringspersonalet.

Ved fravær kan andre bruke plassen, forutsatt at de etterlater plassen i samme stand som innehaveren forlot den i. Skal du være borte fra plassen i mer enn fire uker, må du gi beskjed til studiekonsulenten på instituttet. Ved fravær i mer enn seks uker kan instituttet inndra plassen og gi den til en annen.

NTNU tar ikke ansvar for gjenstander som etterlates på lesesalene. Vi anbefaler alle studenter å ta med verdigjenstander når de forlater lesesalsplassen.

Ved feil og mangler med rommet bør dette meldes til vaktmester gjennom NTNUs avvikssystem.  

Lesesalsbrukere som bryter reglementet kan tildeles én advarsel av instituttet. Ved nye brudd på reglementet kan instituttet gi plassen til en annen. Studenter som ønsker å klage på forhold ved lesesalen bør ta kontakt med studiekonsulenten ved instituttet.

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle, men i samråd med NTNU Tilrettelegging kan vi gi unntak fra enkeltbestemmelser ved behov.

Alle brukere av NTNUs lesesaler plikter å sette seg inn i NTNUs branninstruks.

Kontaktinfo #

Har du spørsmål om masterstudiet kan du kontakte:

Henrik Stamnes Dahl, studiekonsulent for bioteknologi ved IBT

Kristin Belsaas, studiekonsulent for matvitenskap ved IBT

Silje Strand Lundgren, studiekonsulent ved Institutt for biologi

5 Vedlegg
18259 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)