Masteroppgave ved NV - realfag

(Videresendt fra Masteroppgave ved NT - realfag)

DENNE SIDEN ER UNDER REVISJON OG FORVENTES Å VÆRE OPPDATERT VÅREN 2018.

Ny masterstudent innen realfag? Her finner du informasjon om masteroppgaven i de to- og femårige masterprogrammene i realfag ved NV-fakultetet.  

Hvordan finne masteroppgave? #

Informasjon kommer.

Masteravtale #

Studenten skal registrere seg i det digitale systemet DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver) og skrive ut masteravtalen derfra. Avtalen leveres innen 15. oktober for studenter tatt opp høstsemesteret, og 1. mars for studenter tatt opp på vårsemesteret. Sammen med avtalen skal det leveres en prosjektbeskrivelse og en risikovurdering av oppgaven. Alle mastergradsprosjekter ved NV skal risikovurderes, og all info om risikovurdering av masteroppgaver, skjema som skal benyttes og annet finner du på HMS ved NV-fakultetet. Dersom du skal gjennomføre feltarbeid ila. masterstudiet må du også fylle ut feltkort i forkant av arbeidet. 

Ferdig utfylt masteravtale med alle vedlegg leverer du til instituttadministrasjonen ved ditt institutt. Dersom masteroppgaven utføres i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU skal det i tillegg fylles ut en standardavtale. Når masteravtalen er godkjent vil studenten få beskjed om dette, og kan gå i gang med det praktiske arbeidet med masteroppgaven.

Justering av normert studietid #

Dersom du allerede før opptak til masterstudiet har tatt eksamen i emner som skal inngå i graden din vil den normerte studietiden din justeres slik at du fullfører studiet på kortere tid. Mer informasjon kommer.

Forsikring #

NTNU anbefaler studenter å tegne egen forsikring hvis de ønsker fullgod dekning ved skade. Mer info om Forsikring for studenter.  

Innlevering av masteroppgaven  #

Normalt er fristen for å levere inn masteroppgaven: 
• senest 5. desember for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i høstsemesteret
• senest 15. mai for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i vårsemesteret

Du skal levere masteroppgaven elektronisk som PDF-fil innen angitt frist via DAIM. (Din innleveringsdato er oppgitt i din masteravtale). Her finner du også svar på mange spørsmål omkring bl.a. format, fonter og trykking. Kontroller i god tid før fristen at de registrerte opplysningene angående veiledere i DAIM stemmer, da dette ikke kan endres uten å kontakte instituttet.

Målform og språk i masteroppgaven #

jfr. Studieforskriftens § 34, punkt 8:
• Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Utsettelse av innlevering #

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan det søkes om utsettelse av innlevering og du kan dermed få forlenget frist. Ved sykdom, omsorgsoppgaver, tunge verv eller lignende kan du søke om permisjon fra studiet for en gitt periode. Skriftlig søknad om utsettelse sendes ditt institutt. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, medfører dette at masteroppgaven vurderes som ikke bestått! (Se § 20 i utfyllende regler i Forskrift om studier ved NTNU). 

Trykking og innbinding #

Etter innlevering i DAIM sendes oppgaven automatisk til trykking og innbinding hos trykkeriet, og oppgaven leveres etterpå direkte til instituttet fra trykkeriet. Masteroppgaven vil lagres i DAIM og bli overført til universitetsbibliotekets databaser og kan senere søkes opp med mindre den er sperret for innsyn (båndleggingsavtaler). 

Spesialpensum #

Spesialpensum er et individuelt opplagt selvstudiumemne som defineres i samråd med veileder. Studieplanen for ditt studieprogram bestemmer om spesialpensumet er obligatorisk eller valgbart i studiet, og når i studiet man kan ta eksamen i dette emnet. Det er i masteravtalen angitt om du skal ha spesialpensum. Oppmelding i spesialpensum registreres på vanlig måte i Studweb av studenten selv. Vanlige frister for vurderingsmelding gjelder. Tidspunkt for eksamen i spesialpensum avtales med veileder og administrasjonen ved ditt institutt. Skjema for søknad og godkjenning av spesialpensum skal fylles ut og signere av hovedveileder og student. Skjemaet skal leveres inn til instituttet senest åtte uker før eksamen i spesialpensumet.

Avsluttende mastereksamen #

Innen utgangen av semesteret skal studenten gjennomføre sin mastereksamen, og denne må avholdes innen 15. juni i vårsemesteret eller 10. januar i høstsemesteret. Mastereksamen består vanligvis av en muntlig eksaminasjon i spesialpensumet med egen sensur for dette (hvis ikke eksamen i spesialpensum er gjennomført i forkant av mastereksamen). Videre består mastereksamen av en eksaminasjon av masteroppgavens tema og problemstillinger, og tilstede er student, veileder(e) og sensor(er). Tid og sted for mastereksamen avtales av veileder.

For studentene ved institutt for bioteknologi, institutt for fysikk og institutt for kjemi innebærer dette i tillegg til eksaminering av oppgaven en offentlig presentasjon av oppgaven sin for veileder, sensor og andre som måtte være interessert i oppgaven. Presentasjonen skal ha en varighet på minst 30 minutter, og skal gi et godt bilde av det arbeidet som er utført. Kandidaten anbefales å rette presentasjonene inn mot et publikum bestående av instituttets studenter og ansatte.  Presentasjonene er åpen for alle interesserte og annonseres her. 

Sensur #

Informasjon om karaktersetting på masteroppgaver innen MNT-fagene kan du lese om her. Etter evt. presentasjon og påfølgende eksaminering av oppgaven skal det settes endelig karakter for masteroppgaven. Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på karakteren på oppgaven. Hvis oppgaven slik den er innlevert vurderes til F, og at avsluttende eksamen ikke kan endre på dette, gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen. 

Spørsmål? #

Kontakt studieveilederne for ditt program.

0 Vedlegg
10091 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)