Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR

(Videresendt fra Masteroppgave ved IME - LUR)

Her finner du informasjon om masteroppgaven i Lektorutdanningen for realfag (LUR). 

Temaside om å skrive masteroppgave | Sider tagget med masteroppgave

Omfang og emne #

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i 9. og 10. semester.

Masteremnene skal velges i samråd med masteroppgavens veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå. Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Du må selv gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen det aktuelle fagområde.

Vi viser til orienteringene som det enkelte institutt gir om valg av oppgave.

Masterkontrakt #

Innen 15. september siste studieår må du levere en masterkontrakt som skal signeres av deg selv, veileder på masteroppgaven og IE-fakultetet. Masterkontrakten finner du i DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masterkontrakter)

Frist for innlevering #

Fristen for å levere inn masteroppgaven er:

  • 1. juni for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i vårsemesteret
  • 15. desember for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i høstsemesteret.

Masteroppgaven leveres elektronisk som pdf-fil innen angitt frist via DAIM

Utsettelse av innlevering #

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist. Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE fakultetet.

Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, vurderes masteroppgaven som ikke bestått!

Spesialpensum #

Eksamen i eventuelt spesialpensum må avlegges enten i eksamensperioden før presentasjonen, eller i tilknytning til presentasjonen av masteroppgaven.

Presentasjon av masteroppgaven #

Innen utgangen av semesteret skal du offentlig presentere oppgaven din for veileder, sensor og andre som måtte være interessert i oppgaven. Presentasjonen må avholdes innen 1. juli i vårsemesteret eller 10. januar i høstsemesteret. 

Tid og sted for presentasjonen avtales for veiledere og annonseres ved oppslag eller i lignende informasjonskanaler. 

Presentasjonen skal ha en varighet på minst 30 minutter, og skal gi et godt bilde av det arbeidet som er utført. Veileder og sensor har anledning til å komme med spørsmål i etterkant av presentasjonen. Vi anbefaler at du retter presentasjonen inn mot et publikum bestående av instituttets studenter og ansatte.

Sensur #

Etter presentasjonen settes det endelig karakter på masteroppgaven. Presentasjonen sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen kan føre til at karakteren på oppgaven justeres. Det gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen dersom den innleverte oppgaven vurderes til F og avsluttende eksamen ikke kan endre på dette. 

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

Skal du samle inn data om personer? #

På Innsida finner du også utfyllende informasjon om

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) gir informasjon om personvernombudsordningen og meldeplikten for forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger. 

Forskere, veiledere, studenter og andre som har behov for råd og veiledning om behandling av personopplysninger, meldeplikt og godkjennelse av forskningsprosjekter, kan kontakte NTNUs kontaktperson overfor NSD, Anne Marie Snekvik.

Spørsmål? #

Kontakt studiekonsulentene for LUR Sølvi Bente Sønvisen eller Chris Helen Kvendseth Solvoll

0 Vedlegg
11894 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)