Masteroppgave ved IKJ

English version

Les også generell informasjon om masteroppgave ved NV for realfag og sivilingeniør.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende av Institutt for Kjemi sine studieprogram:

REALFAG

Begge masterprogrammene har et totalt omfang på 120 studiepoeng (sp) hvorav 60 sp er masteroppgave og 60 sp er masteremner.

TEKNOLOGI (SIV. ING.)

Begge masterprogrammene har en masteroppgave med et omfang på 30 sp som gjennomføres siste vårsemester og har en varighet på 20 uker. Det foregående høstsemesteret skal det gjennomføres en prosjektoppgave med et omfang på 15 sp. 

LUR (MLREAL)

Har også en egen wiki: Masteroppgave for lektorutdanningen

Introduksjonsuka for nye masterstudenter og studenter som begynner sitt 5.år  #

Som masterstudent ved institutt for kjemi har vi et eget opplegg i uke 34, dette vil du få lenken til per epost ca i uke 32.
Denne uka må du gjennom 2 HMS-kurs. Et i regi av NT-fakultetet, hvor du også må huske å melde deg opp i HMS0003, og et i regi av Institutt for kjemi.

Disse kursene blir avholdt på to ulike dager, så påse at du får med deg begge.

Det institutt spesifikke HMS-kurset vil ha en HMS-del og en del om instrumentparken til instituttet. 

Presentasjon mandag 22.aug.

Masteroppgave #

Lenke: Generell info om masteroppgave ved NTNU.

Veileder #

Det er studentens ansvar å finne prosjekt og veileder. Hør med andre studenter og bruk instituttets og forskernes hjemmesider til å orientere deg. Ansvarlig veileder må være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis ved Institutt for kjemi.

Det kan være svært lurt å gå rundt å prate med potensielle veiledere før du begynner på masteren din. Da vil du få et bedre bilde av hva de ulike veilederne tilbyr semesteret du skal starte på masteren, samtidig som du vil finne ut om oppgaven vil være noe for deg. 

Prosjektoppgave (gjelder kun siv.ing.) #

For MTKJ/MIKJ-studenter velges prosjektoppgaven i løpet av vårsemesteret 4.året. Det vil bli sendt ut en epost fra instituttet med informasjon og skjema for valg av fordypningsprosjekt medio april. Frist for valg av fordypningsprosjekt er 15.mai. 

Forslag til masteroppgaver #

Masteroppgaver for 2018-2019, publiseres uke 9 (for MSCHEM, MTKJ/MIKJ, MLREAL, MSENVITOX)

Du vil også kunne lese mer om forskningen ved Institutt for Kjemi her.

Masteravtale #

Ved semesterstart og oppstart av masteren:

Når du har funnet deg en veileder og dere har blitt enige om et masterprosjekt, må du fylle ut en masteravtale som både du og veileder skriver under på.
Masteravtalen registrerer du selv via DAIM (http://daim.idi.ntnu.no/). Avtalen gjøres ofte i samarbeid med veileder, som kan hjelpe deg med valg av emner og vurdering av ressursbehov, og skal inkludere:

  • Emnene du skal ta i løpet av mastergraden (gjelder kun realfag) (1)
  • Ressursbehov (gjelder kun realfag) (1)
  • Prosjektbeskrivelse - kan leveres på et separat ark
  • Risikovurdering (2)

(1) Kan fylles inn etter masteravtalen har blitt printet ut.

(2) Trengs ikke som vedlegg. Mottas og godkjennes digitalt av instituttets HMS-koordinator, se risikovurdering under.

Avtalen leveres til studiekonsulent ved IKJ, for frist se under, og må da inkludere avtaleskjema fra DAIM, prosjektbeskrivelse, planlagte emner og ressursbehov.

REALFAG (MSCHEM og MSENVITOX)

Frist for innlevering av masteravtale til IKJ er 15.oktober i ditt første semester.
Masteravtalen må være godkjent av instituttet før du begynner på oppgaven.

TEKNOLOGI (MTKJ og MIKJ)

Frist for innlevering av masteravtale til IKJ er 15.januar i det semesteret du skriver oppgaven.

LEKTOR (MLREAL)

Frist for innlevering av masteravtale til IKJ er 15. september det studieåret du skriver oppgaven.

Ressursbruk #

Informasjon om hvor mye prosjektet vil koste, og hvem som skal betale. Alle kostnader til lab, utstyr, litteratur, forbruksmateriell etc. skal diskuteres med veileder og en kostnadsplan og finansieringsplan skal skisseres i feltet merket "Ressursbruk" i masteravtalen. Hvis prosjektet ikke har noen spesifikke ressursbehov, skriver du det i dette feltet.

Risikovurdering #

I samråd med veileder fylles det ut en digital risikovurdering for prosjektet, denne finner du her. Veiledning for hvordan du skal gjøre en risikovurdering finnes her.

Alle henvendelser om risikovurderinger rettes til HMS-koordinator

Merk! Selv om du har en rent teoretisk oppgave, må du fylle ut og levere en risikovurdering. 

Masteroppgave utenfor NTNU #

Husk å fylle ut feltet på masteravtalen med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift, f.eks SINTEF, Chiron og lignende. Du må ha en ansvarlig veileder ved NTNU i tillegg til ekstern(e) veileder(e), og er selv ansvarlig for å finne prosjekt/veileder her. Ved ekstern gjennomføring av masteroppgaven, må det inngås en standardavtale som leveres sammen med masteravtalen.

Trykking av masteroppgaven #

Hvis du lurer på hvilket format (font, marginer osv.) som bør benyttes i masteroppgaven, finner du det på DAIM sin FAQ.

Institutt for kjemi dekker kostnad for trykk av 4 (siv.ing/lur)/5 (realfag) masteroppgaver, hvorav student og sensor(er) får ett eksemplar hver, de resterende eksemplarene gis til veileder(e) . Dersom du ønsker flere trykte eksemplar av masteroppgaven, kan du bestille dette på Skipnes Kommunikasjon. Du vil selv måtte betale for trykking av de ekstra eksemplarene.

I det øyeblikket du leverer inn masteroppgaven din i DAIM, dvs. trykker på "Send"-knappen, sendes .pdf-filen til trykking hos Skipnes Kommunikasjon. Masteroppgaven vil normalt være ferdig trykt 3-5 dager etter at du har levert, og sendes da til studieveieleder på instituttet. Du kan hente ditt eksemplar der, ta evt. kontakt for å få den tilsendt per post. Studieveileder videresender trykt utgave av masteroppgaven til hhv. veileder(e) og sensor(er).

Publisering og båndlegging #

Masteroppgaven skal som regel gjøres tilgjengelig/publiseres elektronisk gjennom NTNU Open.

Dersom man har gjennomført masteroppgaven eksternt, kan samarbeidende bedrift kreve oppgaven båndlagt, se denne lenken om Konfidensialitet for mer informasjon. 

Valg om publisering og båndlegging gjøres via DAIM.

Presentasjon av masteroppgaven (gjelder kun realfag) #

Senest 1 måned etter du har levert masteroppgaven din skal du offentlig presentere oppgaven din for veileder, ekstern sensor og intern sensor og andre som måtte være interessert i oppgaven.

Tid og sted for presentasjonen avtales med veileder og sensor. 

Presentasjonen skal ha en varighet på ca 30 minutter, og skal gi et godt bilde av arbeidet som har blitt utført. Veileder, sensor og andre har anledning til å komme med spørsmål i etterkant av presentasjonen. Når du er ferdig med presentasjonen, skal masteroppgaven forsvares. Da er det kun veileder, sensorene og du som er tilstede. Dette vil gi sensorene en mulighet til å avklare evt. spørsmål til oppgaven, samtidig som det vil gi deg anledning til å redegjøre for dem.

Emnedelen av masterstudiet #

REALFAG

Du må i løpet av masterstudiet i tillegg til masteroppgave avlegge eksamen i emner tilsvarende 60 studiepoeng. Minst 30 studiepoeng må være på masternivå (3000-emner). Inntil 22,5 studiepoeng kan være på 2000-nivå (lavere grads emner). Grunnleggende emner kan ikke inngå som del av masteremnene.

Obligatoriske emner uansett spesialisering er KJ3091- Spesialpensum til mastergraden og Eksperter i Team (EiT). Valgbare emner velges i samråd med veileder, og skal alle inngå som en del av masteravtalen.

Hvis du ønsker å endre en eller flere av de valgbare emnene i masteravtalen din etter at den er levert, må du sende en kort søknad signert av både deg og din veileder til studiekonsulenten, hvor du oppgir hvilke kurs du ønsker å fjerne og hvilke kurs som skal legges inn.

Obligatoriske og valgbare emner #

Obligatoriske emner fremgår av programmenes studieplan og skal inngå som del av masteravtalen, se programmets studieplan

Master in Chemistry (MSCHEM)

Master in Environmental Toxicology and Chemistry (MSENVTIOX)

5-årig master i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ)

2-årig master i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MIKJ)

Selv om du er tatt opp som masterstudent i et av de overnevnte programmene, må du melde deg opp i emnene via StudWeb. Husk å både undervisnings- og vurderingsmelde deg i emnene innen 15.september (høstsemester) og 1.februar (vårsemester). Vær også oppmerksom på at enkelte emner kan være adgangsbegrenset og vil dermed ha en tidligere oppmeldingsfrist. Emnebeskrivelsen vil oppgi om det er adgangsbegrensning i et emne.

Spesialpensum (gjelder kun realfag) #

Eksamen i spesialpensum til mastergraden, KJ3091, KJ3092 (7,5 sp) eller KJ3093 (10 sp) må avlegges enten før presentasjonen av masteroppgaven, eller i tilknytning til presentasjonen. Spesialpensumet velges som regel av veileder, men du som student kan også komme med tilføyinger. Spesialpensumet skal IKKE være en sentral del av masteroppgaven, men mer av oversiktskarakter. Dette pensumet skal være på ca. 250 sider (for 7,5 sp) ekskludert referanser, og skal godkjennes av IKJ før det blir benyttet. Merk at antall sider kan variere, alt etter som hvor omfattende hver side er osv. Spesialpensum kan enten tas i kombinasjon med avsluttende mastereksamen eller tidligst to uker før avsluttende mastereksamen. Dato for spesialpensum avtales med veileder og sensor. 

Hvis spesialpensumet må godkjennes, kan du bruke dette skjemaet (Norsk).

Merk! Vurderingsform for spesialpensum til mastergraden: Muntlig eksamen.

Annet #

Lesesalplass #

Som masterstudent ved Institutt for kjemi kan du få din egen lesesalplass på enten E2-132 Demokrit eller A1-142 (v/ kantina).

For å søke om lesesalsplass må du sende følgende informasjon til de instituttillitsvalgte på kjemi@sr-nv.no innen utgangen av uke 34:

  • - Navn
  • - Studieprogram og spesialisering
  • - Startår og sluttår
  • - Epost og evt. mobilnr.

Studenter som skal fullføre graden i inneværende studieår blir prioritert i tildelingen.

Søknader etter uke 34 vil bli satt på ordinær venteliste, og lesesalsplasser som blir ledige i løpet av studieåret vil bli fordelt fortløpende.

Innleveringsskjema #

For å sjekke ut fra NTNU er det laget et Innleveringsskjema som du finner i DAIM. Dette skriver du selv ut når du er ferdig, og du går en avsluttende runde på diverse kontorer ved NTNU hvor du leverer nøkler, klipper adgangskort, kvitterer ut lesesalsplass o.l.

OBS! Vent med å gå denne runden før du er helt ferdig, ellers mister du tilgang til lesesaler, mail o.l.

Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål om masterstudiet, behov for veiledning, lesesalplass eller andre studierelaterte saker kan du kontakte:

Aina Sæterli, Studiekonsulent ved Institutt for kjemi

FAQ #

Q: Jeg går 2-årig master i kjemi, realfag og lurer på hvilken dato skal jeg sette som oppstartsdato når jeg fyller ut masteravtalen min i DAIM slik at jeg får riktig innleveringsfrist?
A: Fristen du skal levere blir automatisk satt når du fyller ut oppstartsdatoen i DAIM. Dersom du får opptak til master på høsten, er det vanlig å sette dagen du starter på studiet som oppstartsdato.

Q: Jeg har glemt å melde meg opp i KJ3091- spesialpensum til mastergraden før fristen gikk ut, hva gjør jeg?
A: Ta kontakt med studieveileder. Ettersom dette emnet er et individuelt særpensum går det an å melde seg opp i emnet utenom vanlige oppmeldingsfrister. Vi ser selvsagt at du melder deg opp i emnet på vanlig vis, men det er fortsatt håp dersom du skulle være uheldig å glemme det.

Q: Da jeg meldte meg opp i masteroppgaven KJ3900 i StudWeb fordelte oppgaven seg over flere semestre, og det ser ut som jeg skal levere masteroppgaven i 2019 istedenfor 2018. Hva gjør jeg?
A: Dette er helt vanlig og spiller ingen rolle. Ettersom masteroppgaven er på 60 sp vil den fordele seg over 4 semestere fom semesteret du melder deg opp. Dette har ingenting å si.

Q: Jeg går siv.ing. master i kjemi og lurer på om det er mulig å endre oppstartsdato etter masteravtalen er innlevert?
A: Det er fullt mulig å endre på oppstartsdatoen etter masteravtalen er innlevert. Ta kontakt med NT-fakultetet eller instituttet for å endre på datoen.

Q: Jeg går siv.ing. kjemi og har funnet ut at jeg vil bytte spesialisering/hovedprofil, hvordan går jeg frem for å endre dette?
A: Dersom du ønsker å bytte spesialisering/hovedprofil må du sende en søknad til NT-fakultetet. Vær oppmerksom på at hvis du ikke har nok spesialiserte/obligatoriske emner innen hovedprofilen du ønsker å bytte til, kan det hende du ikke får fullført på normert tid.

Q: Flere av forsøkene mine har tatt altfor lang tid, og jeg tror ikke jeg kommer til å bli ferdig i tide. Er det mulig å få utsatt frist for innlevering?
A: Ja, du har mulighet til å søke Institutt for Kjemi om utsettelse av innlevering av oppgaven din i hht UTF §20,3. Det er viktig at søknaden beskriver kort hvorfor du har behov for utsettelse, i tillegg til at veilederen din godkjenner/anbefaler utsettelsen. Søknaden må også inneholde din og veileders signatur.

Finner du uriktige eller foreldede opplysninger på denne siden, ta gjerne kontakt med Studiekonsulent ved Institutt for Kjemi slik at det kan utbedres. 

10 Vedlegg
17678 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)