Tilbake

Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte

Her finnes veiledning for deg som er administrativt ansvarlig og skal sette opp og vedlikeholde master-/bachelorinnleveringer i Inspera Assessment.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Digital eksamen og innlevering - for ansatte | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Viktige forutsetninger #

En master-/bachelorinnlevering i Inspera er i det store og hele lik en digital eksamen eller innleveringsoppgave i Inspera. Men likevel er det større og mindre momenter som er viktige å få med seg:

Andre viktige momenter #

  • Sjekk at vurderingsenheten er registrert med INSPERA som "eksamenssystem" i vurderingsenhet samlebilde i FS. Dette er nødvendig for at informasjon skal flyte fra FS til Inspera. 
  • Benytt korrekt oppgavesett for at automatikken (flyt av tittel til FS, arkivering og publisering) skal fungere, og sett opp prøven som avhandling av type bachelor eller master - dette er innstillinger som er satt korrekt i malene for bachelor- og masteroppgaver.
  • Alle sensurkommisjoner på et emne må ha minimum én tilknyttet sensor før første innlevering skjer; om man ikke har alle sensorer klare innen dette tidspunktet (vanlig på bachelor/master), så må en dummy-løsning benyttes for ikke å sperre for vurdering. Les om oppsett og innstillinger her.

Oppsett og innstillinger #

Sensurkommisjoner #

Sensurkommisjoner opprettes i FS. Kommisjonene overføres fra FS til Inspera sammen med annen relevant informasjon, når prøven i Inspera opprettes. Se wikisiden Digital eksamen - sette opp sensurkommisjoner i FS.

Individuelt #

Når en oppgave skrives individuelt legger du koblingen mellom kommisjonen og kandidaten inn i FS. Dette kan med fordel gjøres når du legger inn informasjon fra innlevert masteravtale for studenten. Se wikisiden Digital eksamen - sette opp sensurkommisjoner i FS.

Kommisjonsnummer legges inn i Vurderingsenhet samlebilde på kandidaten (studenten):

Gruppeoppgaver #

Nå oppgaver skrives i grupper (særlig vanlig for bacheloremner) må gruppene opprettes i Inspera. Se wikisiden Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte. Fordeling av studentene inn i grupper skjer etter at gruppene er opprettet.

Husk at når gruppeoppgaver kobles fra FS, så vil naturlig nok ingen nye data flyte fra FS, som f.eks. endringer på en individuell frist.

Samskriving på tvers #

Om studenter skriver sammen på tvers av fagretning, altså på ulike emner, må det opprettes en forekomst for begge emnekodene i Inspera. Studentene må da levere på hver av emnekodene. Sensurkommisjon legges likt for studentene. 

Sensor mangler - vil sperre prøven for vurdering  #

En eller flere sensorløse kommisjoner på en prøve vil sperre for vurdering for samtlige.

En kommisjonsfordeling trenger ikke å være på plass før innleveringsdato. Men merk at ingen av kommisjonene på en prøve (vurderingsenhet) vil åpne for vurdering dersom én eller flere kommisjoner på prøven ikke har en sensor tilknyttet seg - sensorløse kommisjoner.

For å unngå denne uheldige situasjonen anbefales det å benytte "dummy-kommisjoner", altså kommisjoner med f.eks. den hovedansvarlige som sensor (i påvente av faktisk sensor). Dette endrer du til korrekt sensor straks denne er på plass. 

Maler og oppgavesett #

Definerte oppgavesett (Bacheloroppgave eller Masteroppgave) må benyttes for bachelor- og masteroppgaver; disse er tilgjengelige gjennom tilsvarende maler for bachelor- og masteroppgave.  Dette er viktig fordi automatikk for tilbakeføring av tittel til FS, arkivering av oppgave og eventuell publisering av oppgave, er innbakt (og skjult) i oppgavesettene. Prøven må i tillegg settes opp som avhandling av type bachelor eller master.

Bruk gjerne maler, som både inkluderer oppgavesett og anbefalte innstillinger.

For å opprette en master- og/eller bachelorinnlevering i Inspera, logg inn på ntnu.inspera.no/admin. Innloggingen fører deg til hovedsiden.

Under fanen Prøver finner du to valg; Prøver og Maler:

Ved oppretting av en ny bachelor- eller masterinnlevering, klikk på Maler.

Videre velger du Bacheloroppgave eller Masteroppgave, ut ifra hva du skal sette opp :

Velg "Ny prøve fra mal", og finn riktig vurderingsenhet gjennom oppslag som nå skjer mot FS. Merk at denne prosessen raskt kan ta opp mot ett minutt i innlasting av emner; ventetid her betyr altså ikke at noe er galt eller har stoppet opp. Når man finner riktig emnekode vil alle oppmeldte kandidater, kommisjonsfordeling og andre relevante opplysninger. automatisk overføres fra FS til Inspera.

Avhandling, bachelor eller master #

For at all automatikk skal fungere, så må prøven settes opp som en avhandling av type bachelor eller master. Dette i tillegg til at korrekt oppgavesett må benyttes; korrekt oppgavesett er i utgangspunktet satt riktig når du bruker malene for Bacheloroppgave og Masteroppgave.

Tilbakeføring av karakter til FS #

Tilbakeføring av karakter til FS fungerer både for anonyme og ikke-anonyme prøver.

Prøven må være kandidatnummerert; ta ved behov kontakt med eksamenskontoret for å få bistand til dette.

Tilbakeføring av sensur per kommisjon #

For prøver av typen avhandling er det mulig å tilbakeføre karakterer per kommisjon; det vil si at studenter som har levert og fått sensurert sin besvarelse kan få sin karakter publisert, selv om andre kandidater i emnet ikke har levert besvarelse ennå. Informasjon om hvordan man tilbakefører sensur fra Inspera til FS finner du på wikisiden for digital overføring av sensur.  

Tilbakeføring av tittel til FS #

Straks en oppgave er registrert som innlevert i Inspera vil oppgavetittelen (ett eller to felter, avhengig av hva som er brukt) bli hentet og skrevet til den aktuelle vurderingsmeldingen hos studenten som har levert (eller studentene, dersom det er en gruppeoppgave). 

Dette forutsetter bruk av riktig oppgavesett, og at prøvetypen er en avhandling av type bachelor eller master.

Tidspunkter og frister #

Emnets frister og individuelle frister #

Et emne har én innleveringsfrist, denne setter du til tidspunktet tidligste kandidat har innleveringsfrist på emnet.  Når en kandidat har en annen frist enn emnets - en individuell innleveringsfrist - benytter du feltet "Innleveringsfrist" på kandidatens vurderingsmelding i FS. Innhold i dette feltet på en kandidat overstyrer emnet sin felles frist for den gitte kandidaten.

Det samme gjelder for sensurfrister. Emnets sensurfrist settes ut fra emnets innleveringsfrist. Fristen er tre uker for bachelor- og  tre måneder for masteroppgaver. Dersom en kandidat har individuell innleveringsfrist, benytter du feltet "Sensurfrist (ind.)" på kandidatens vurderingsmelding i FS. Datoen som settes i dette feltet, vil overstyre emnets sensurfrist for den gitte kandidaten, og vil vises for både sensor og hovedansvarlig i Inspera. 

  • Ikke legg inn individuelle frister som "insident ekstratid" i Inspera. Fristene skal komme fra FS.
  • Utsettelser legges inn i "utsatt frist" på kandidatens vurderingsmelding i FS.
  • Husk å oppdatere prøven i Inspera (synkroniser med FS) dersom du registrerer nye opplysninger i FS etter at prøven i Inspera er aktivert.
  • Individuelle frister må settes før man evt. kobler en lprøve fra FS; ingenting overføres fra FS etter frakobling.
  • Individuell sensurfrist skal beregnes ut fra den individuelle innleveringsfristen, ikke det faktiske innleveringstidpunktet.
  • Dersom det ikke registreres individuell sensurfrist, vil Inspera sende automatiske e-postvarsler (purringer) til sensor om at frist ikke er overholdt, basert på emnets sensurfrist. Det anbefales derfor sterkt å alltid registrere individuell sensurfrist på kandidater som har innleveringsfrist som avviker fra fristen i emnet.
  • Standardtidspunkt for frister i FS er 00:00. Merk at dette vil være ved inngangen til den gitte datoen. Dersom man har til hensikt å ha frist ved midnatt (mest aktuelt for sensurfrister), må tidspunktet settes til 23:59 på fristdatoen.

Starttid og sluttid på en prøve #

Tidspunktene for starttid og sluttid på en prøve overføres automatisk fra FS. Og FS har i utgangspunktet fått denne informasjonen fra TP - timeplanleggingsverktøyet ved NTNU. Det er ingenting i veien for å sette starttid tidlig, slik at det er mulig for studenter å levere uker og måneder før sin faktiske innleveringsfrist. 

Sluttidspunktet skal man sette til innleveringsfristen for den tidligste studenten som skal levere; den tidligste fristen på vurderingsenheten/prøven. Dette gjøres slik for at muligheten til å utføre sensur skal åpne per kommisjon når den enkelte student har levert sin oppgave. Ingen kommisjoner/sensorer kan altså begynne sin vurdering før oppsatt frist for selve prøven er passert, denne må dermed settes til tidligste levering.

Anbefalt sluttidspunkt kl. 12:00 #

Det anbefales å sette sluttidspunkt kl. 12:00 på en hverdag for alle bachelor- og masteroppgaver, fordi det da er ressurser på jobb som kan bistå dersom noe går galt i det som er en stressende situasjon for studenten.

Utsatt publisering (båndlegging) #

Det er administrativt ansvarlig på institutt som må legge på utsatt publisering på bachelor-/masteroppgaver som har dette. Utgangspunktet vil være en avtale mellom studenten, instituttet og eventuelle andre aktører, som instituttet skal ende opp med; f.eks. avtales dette gjerne i samarbeidsavtalen om man skriver oppgaven for en ekstern virksomhet/bedrift.

Når en avtale foreligger, og prøven er aktivert i Inspera, kan tidspunktet for utsatt publisering legges på den enkelte oppgaven.

Når du skal sette dette logger du inn i Inspera og finner den aktive prøven. Her velger du "Se alle" under antallet kandidater, for å åpne listen over oppmeldte kandidater:

Hvordan åpne listen over oppmeldte kandidater i Inspera

Videre velger du den aktuelle kandidaten, og får da opp "Monitor" som en rute med ulike valg nederst i skjermbildet:

Hvordan sette båndlegging på en kandidat i Monitor

Her velger du videre datoen oppgaven skal slippes etter utsatt publisering (båndlegging):

Sett dato for utsatt publisering

Oppgaven som får en slik dato satt på seg vil bli mellomlagret fram til angitte dato, før den sendes videre til eventuell publisering i NTNU Open. Kandidaten (studenten) skal ikke gjøre noe med dette etter at avtalen er inngått og levert til instituttet.

For å se informasjonen studentene finner om dette, se wikisiden for publisering og båndlegging av oppgaver.

Plagiatkontroll av oppgaver #

Plagiatkontroll av bachelor- og masteroppgaver fungerer på samme måte som for en hvilken som helst annen digital eksamen; les mer om dette på wikisiden Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera

Plagiatkontroll av oppgaver med utsatt publisering #

Dersom en oppgave har utsatt publisering, så er poenget at den ikke skal være tilgjengelig for noen innen den faktisk publiseres. Dette betyr at den heller ikke skal kunne brukes som kilde for plagiatkontroll av andre dokumenter. Det er derfor slik at når plagiatkontroll av en oppgave med utsatt publisering gjøres, så vil denne oppgaven automatisk unntas å være tilgjengelig som kildemateriell; konfidensialiteten ivaretas. 

Generell informasjon #

Bruk gjerne litt tid på studentenes sider for bacheloroppgave og masteroppgave, for å få en god forståelse av dette, og hva de forholder seg til.

Masteravtale #

De fleste mastergradsstudier krever en masteravtale (gjerne fundert i studieforskriften, utfyllende regler); en avtale som avklarer plikter og rettigheter mellom studenten, veilederen og instituttet. Dette er ikke vanlig for bacheloroppgaver.

Opprette #

Alle (x) masterstudenter ved NTNU kan nå fylle ut sin masteravtale på nettstedet "Studentoppgaver ved NTNU. Her er også standardavtalen for å skrive oppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet/bedrift inkludert. 

(x) Unntak for studenter ved HF- og SU-fakultetet, som ikke benytter denne per i dag. 

Ferdigstilte avtaler skrives ut fysisk på papir, signeres av relevante parter, og leveres manuelt til administrasjon for behandling/arkivering som tidligere.

Administrativt ansatte ved institutt kan be om rolle for innsyn i hva som er registrert av masteravtaler; merk at dette ikke er signerte (gyldige) avtaler, disse finnes hos det enkelte institutt.

Ta vare på data #

Aktuell informasjon fra avtalen(e) legges manuelt inn i FS. Merk at eventuell avtale om båndlegging (utsatt publisering) skal legges inn i Inspera av administrativt personell på den aktuelle kandidaten, gjennom bruk av monitor (se eget punkt på denne wikisiden).

Arkivere  #

Ferdigstilte avtaler legges fortløpende inn i arkivsystemet ephorte, enten ved å gjøre dette selv, eller sende de til dokumentsenteret; legg merke til at de ønsker at man sender inn fortløpende, og ikke samler opp mange avtaler i hver sending. 

Skrive oppgave #

Mal #

For masteroppgaver finnes det en mal for masteroppgaver som er anbefalt brukt. Denne ligger tilgjengelig på students temaside "skrive og levere masteroppgave". Bacheloroppgaver har ingen mal, men må gjerne benytte masteroppgavemalen, eller forenkle denne.

Ferdigstille oppgave #

Før studenten leverer sin oppgave må denne ferdigstilles; dette er beskrevet på wikisiden ferdigstille bachelor- og masteroppgave. Dette innebærer bl.a at at omslag/forside og tittelside genereres. 

Innlevering #

Selve innholdet studenten møter ved innlevering i Inspera Assessment er beskrevet i detalj på wikisiden innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter. I korte trekk skal studenten skrive inn en håndfull metadata, laste opp oppgaven (pdf-format) og eventuelt vedlegg (zip-format).

Arkivering og publisering #

Oppgaven sendes til NTNU Open for arkivering og publisering. Dersom det foreligger utsatt publisering, så vil det skje mellomlagring inntil angitt tidspunkt for utsettelsen.

Metadata som tittel, forfatter, veileder og sammendrag uansett blir åpent tilgjengelig, uavhengig av om oppgaven skal publiseres.

Merk at denne også denne automatikken forutsetter at prøven er satt opp som en avhandling bachelor eller master, samt at korrekt oppgavesett er benyttet.

Hva skjer videre #

Vi har gått gjennom evalueringen av «gjennomføring av digital vurdering og skriftlig eksamen høsten 2018», og ser at utfordringene som beskrives i stor grad sammenfaller med det vi jobber med i samarbeid med både leverandører og UH-sektoren for øvrig. Vi forventer forbedringer på mange av punktene fortløpende framover, mye allerede planlagt i vår. Vi oppdaterer fortløpende en oversikt hvor du kan følge med på hva som skjer framover.

Spørsmål og svar #

Se wikisiden "Digital eksamen - ofte stilte spørsmål", som stadig oppdateres med nye spørsmål og svar.

16 Vedlegg
7710 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)