Tilbake

Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte

Her finnes veiledning for deg som er administrativt ansvarlig og skal sette opp og vedlikeholde master-/bachelorinnleveringer i Inspera Assessment.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Bildetekst: Modell av master- og bacheloroppgaveprosessen

Viktige forutsetninger

 • Sjekk at vurderingsenheten er registrert med INSPERA som "eksamenssystem" i vurderingsenhet samlebilde i FS. Dette er nødvendig for at informasjon skal flyte fra FS til Inspera. 
 • Benytt korrekt oppgavesett for at automatikken (flyt av tittel til FS, arkivering og publisering) skal fungere, og sett opp prøven som avhandling av type bachelor eller master - dette er innstillinger som er satt korrekt i malene for bachelor- og masteroppgaver. 
 • Alle sensurkommisjoner på et emne må ha minimum én tilknyttet sensor før første innlevering skjer; om man ikke har alle sensorer klare innen dette tidspunktet (vanlig på bachelor/master), så må en dummy-løsning benyttes for ikke å sperre for vurdering. 

Oppsett og innstillinger

Sensurkommisjoner

Sensurkommisjoner opprettes i FS. Kommisjonene overføres fra FS til Inspera sammen med annen relevant informasjon, når prøven i Inspera opprettes. Se wikisiden Digital eksamen - sette opp sensurkommisjoner i FS.

Individuelt

Når en oppgave skrives individuelt legger du koblingen mellom kommisjonen og kandidaten inn i FS. Dette kan med fordel gjøres når du legger inn informasjon fra innlevert masteravtale for studenten. Se wikisiden Digital eksamen - sette opp sensurkommisjoner i FS.

Kommisjonsnummer legges inn i Vurderingsenhet samlebilde på kandidaten (studenten):

Bildetekst: skjermbilde av vurderingsenheten i FS, som viser hvor kommisjonene legges inn

 

Gruppeoppgaver

Nå oppgaver skrives i grupper (særlig vanlig for bacheloremner) må gruppene opprettes i Inspera. Se wikisiden Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte. Fordeling av studentene inn i grupper skjer etter at gruppene er opprettet.

Husk at når gruppeoppgaver kobles fra FS, så vil naturlig nok ingen nye data flyte fra FS. Eksempevis endringer på en individuell frist.

Samskriving på tvers av fagretninger

Om studenter skriver sammen på tvers av fagretning, altså på ulike emner, må det opprettes en forekomst for begge emnekodene i Inspera. Studentene må da levere på hver av emnekodene. Sensurkommisjon legges likt for studentene. 

Sensor mangler - vil sperre for at vurdering åpner

En eller flere sensorløse kommisjoner på en prøve vil sperre for vurdering for samtlige.

En kommisjonsfordeling trenger ikke å være på plass før innleveringsdato. Men merk at ingen av kommisjonene på en prøve (vurderingsenhet) vil åpne for vurdering dersom én eller flere kommisjoner på prøven ikke har en sensor tilknyttet seg - sensorløse kommisjoner.

For å unngå denne uheldige situasjonen anbefales det å benytte "dummy-kommisjoner", altså kommisjoner med f.eks. den hovedansvarlige som sensor (i påvente av faktisk sensor). Dette endrer du til korrekt sensor straks denne er på plass. 

Sensurkommisjoner opprettes i FS. Kommisjonene overføres fra FS til Inspera sammen med annen relevant informasjon, når prøven i Inspera opprettes. Se wikisiden Digital eksamen - sette opp sensurkommisjoner i FS.

Maler og oppsett

Definerte oppgavesett (Bacheloroppgave eller Masteroppgave) må benyttes for bachelor- og masteroppgaver; disse er tilgjengelige gjennom tilsvarende maler for bachelor- og masteroppgave.  Dette er viktig fordi automatikk for tilbakeføring av tittel til FS, arkivering av oppgave og eventuell publisering av oppgave, er innbakt (og skjult) i oppgavesettene. Prøven må i tillegg settes opp som avhandling av type bachelor eller master.

Bruk gjerne maler, som både inkluderer oppgavesett og anbefalte innstillinger.

For å opprette en master- og/eller bachelorinnlevering i Inspera, logg inn på ntnu.inspera.no/admin. Innloggingen fører deg til hovedsiden.

Under fanen Prøver finner du to valg; Prøver og Maler.

Ved oppretting av en ny bachelor- eller masterinnlevering, klikk på Maler.

Videre velger du Bacheloroppgave eller Masteroppgave, ut ifra hva du skal sette opp :

Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hvor en finner malen som skal brukes for bachelor- og masterinnleveringer

Velg "Ny prøve fra mal", og finn riktig vurderingsenhet gjennom oppslag som nå skjer mot FS. Merk at denne prosessen raskt kan ta opp mot ett minutt i innlasting av emner; ventetid her betyr altså ikke at noe er galt eller har stoppet opp. Når man finner riktig emnekode vil alle oppmeldte kandidater, kommisjonsfordeling og andre relevante opplysninger. automatisk overføres fra FS til Inspera.

Spesielle funksjoner for Avhandlinger (master og bachelor)

I disse malene er det huket av for "avhandling" og "bachelor", eller "master" i "generelle innstillinger". Det er dette, i tillegg til oppgavesettet som ligger i malene, som sikrer den automatiske flyten videre for disse prøvene. I tillegg sikrer det en rekke funskjoner som ikke er mulig for "vanlige" prøver.

Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hva som ligger automatisk i malen, og som derfor er viktig for at automatikken skal fungere

Tilbakeføring av karakter til FS

Tilbakeføring av karakter til FS fungerer både for anonyme og ikke-anonyme prøver.

Prøven må være kandidatnummerert; ta ved behov kontakt med eksamenskontoret for å få bistand til dette.

Tilbakeføring av tittel til FS

Straks en oppgave er registrert som innlevert i Inspera vil oppgavetittelen (ett eller to felter, avhengig av hva som er brukt) bli hentet og skrevet til den aktuelle vurderingsmeldingen hos studenten som har levert (eller studentene, dersom det er en gruppeoppgave). 

Dette forutsetter bruk av riktig oppgavesett, og at prøvetypen er en avhandling av type bachelor eller master.

Publisering i NTNU Open

Automatisk publisering i NTNU Open er avhengig av malen for at integrasjonene skal fungere. Det er også avhengog av oppgavesettet, slik at intergrasjonen får informasjon om hvorvidt og hva som skal publiseres. Integrasjonen henter informasjon fra FS om klagefristen er ute, og vil automatisk publisere når oppgaven er klar. 

Tidspunkt og frister

Emnets frister og individuelle frister

Et emne har én innleveringsfrist, denne setter du til tidspunktet tidligste kandidat har innleveringsfrist på emnet.  Når en kandidat har en annen frist enn emnets - en individuell innleveringsfrist - benytter du feltet "Innleveringsfrist" på kandidatens vurderingsmelding i FS. Innhold i dette feltet på en kandidat overstyrer emnet sin felles frist for den gitte kandidaten.

Det samme gjelder for sensurfrister. Emnets sensurfrist settes ut fra emnets innleveringsfrist. Fristen er tre uker for bachelor- og  tre måneder for masteroppgaver. Dersom en kandidat har individuell innleveringsfrist, benytter du feltet "Sensurfrist (ind.)" på kandidatens vurderingsmelding i FS. Datoen som settes i dette feltet, vil overstyre emnets sensurfrist for den gitte kandidaten, og vil vises for både sensor og hovedansvarlig i Inspera. 

 • Ikke legg inn individuelle frister som "insident ekstratid" i Inspera. Fristene skal komme fra FS.
 • Utsettelser legges inn i "utsatt frist" på kandidatens vurderingsmelding i FS.
 • Husk å oppdatere prøven i Inspera (synkroniser med FS) dersom du registrerer nye opplysninger i FS etter at prøven i Inspera er aktivert.
 • Individuelle frister må settes før man evt. kobler en lprøve fra FS; ingenting overføres fra FS etter frakobling.
 • Individuell sensurfrist skal beregnes ut fra den individuelle innleveringsfristen, ikke det faktiske innleveringstidpunktet.
 • Dersom det ikke registreres individuell sensurfrist, vil Inspera sende automatiske e-postvarsler (purringer) til sensor om at frist ikke er overholdt, basert på emnets sensurfrist. Det anbefales derfor sterkt å alltid registrere individuell sensurfrist på kandidater som har innleveringsfrist som avviker fra fristen i emnet.
 • Standardtidspunkt for frister i FS er 00:00. Merk at dette vil være ved inngangen til den gitte datoen. Dersom man har til hensikt å ha frist ved midnatt (mest aktuelt for sensurfrister), må tidspunktet settes til 23:59 på fristdatoen.

Starttid og sluttid på en prøve

Tidspunktene for starttid og sluttid på en prøve overføres automatisk fra FS. Og FS har i utgangspunktet fått denne informasjonen fra TP - timeplanleggingsverktøyet ved NTNU. Det er ingenting i veien for å sette starttid tidlig, slik at det er mulig for studenter å levere uker og måneder før sin faktiske innleveringsfrist. 

Sluttidspunktet skal man sette til innleveringsfristen for den tidligste studenten som skal levere; den tidligste fristen på vurderingsenheten/prøven. Dette må gjøres slik for at muligheten til å utføre sensur skal åpne per kommisjon når den enkelte student har levert sin oppgave. Ingen kommisjoner/sensorer kan altså begynne sin vurdering før oppsatt frist for selve prøven er passert, denne må dermed settes til tidligste levering.

Det anbefales å sette sluttidspunkt kl. 12:00 på en hverdag for alle bachelor- og masteroppgaver, fordi det da er ressurser på jobb som kan bistå dersom noe går galt i det som er en stressende situasjon for studenten.

Publisering, utsatt publisering og plagiatkontroll

Publisering

Oppgaven er studentens åndsverk, så studenten velger selv hvorvidt oppgaven skal publiseres gjennom å ta stilling til dette når oppgaven blir levert. Les mer om opphavsrett til studentoppgaver her.

Ønsker du informasjon om hva digital publisering innebærer, finner du det ved å følge denne lenken.

Utsatt publisering (båndlegging)

Det er administrativt ansvarlig på institutt som må legge på utsatt publisering på bachelor-/masteroppgaver. Utgangspunktet vil være en avtale mellom studenten, instituttet og eventuelle andre aktører. Eksempelvis avtales dette gjerne i samarbeidsavtalen om man skriver oppgaven for en ekstern virksomhet/bedrift.

Når en avtale foreligger, og prøven er aktivert i Inspera, kan tidspunktet for utsatt publisering legges på den enkelte oppgaven.

Når du skal sette dette logger du inn i Inspera og finner den aktive prøven. Her velger du "Se alle" under antallet kandidater, for å åpne listen over oppmeldte kandidater:

Bildetekst: skjermbilde fra Inspera som viser hvor du finner alle kandidatene, slik at det kan settes båndlegging

 

Videre velger du den aktuelle kandidaten, og får da opp "Monitor" som en rute med ulike valg nederst i skjermbildet:

Bildetekst: skjermbilde fra Inspera som viser hvor du finne båndleggingsfunksjonen

Her velger du videre datoen oppgaven skal slippes etter utsatt publisering (båndlegging):

Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hvordan båndlegging settes

Oppgaven som får en slik dato satt på seg vil bli mellomlagret fram til angitte dato, før den sendes videre til eventuell publisering i NTNU Open. Kandidaten (studenten) skal ikke gjøre noe med dette etter at avtalen er inngått og levert til instituttet.

For å se informasjonen studentene finner om dette, se wikisiden for publisering og båndlegging av oppgaver.

Plagiatkontroll

Plagiatkontroll av bachelor- og masteroppgaver fungerer på samme måte som for en hvilken som helst annen digital eksamen; les mer om dette på wikisiden Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera

Plagiatkontroll av oppgaver med utsatt publisering

Dersom en oppgave har utsatt publisering, så er poenget at den ikke skal være tilgjengelig for noen innen den faktisk publiseres. Dette betyr at den heller ikke skal kunne brukes som kilde for plagiatkontroll av andre dokumenter. Det er derfor slik at når plagiatkontroll av en oppgave med utsatt publisering gjøres, så vil denne oppgaven automatisk unntas å være tilgjengelig som kildemateriell. dette vil kun gjelde dersom båndlegging settes før studenten leverer. Der som det settes etterpå vil oppgaven allerede være lagt i Urkund, da det sendes dit ved levering. Ved konfidensielle oppgaver bør det derfor vurderes hvorvidt oppgaven skal leveres i Inspera. Se NTNUs lagringsguide for veiledning ved å følge denne lenken. 

Generell informasjon

Bruk gjerne litt tid på studentenes sider for bacheloroppgave og masteroppgave, for å se informasjonen fra studentens perspektiv. Hvordan studenten leverer master- og bacheloroppgave finnes i denne veiledningen

Masteravtale med digital godkjenning

Masteravtalelevering i SharePoint er tatt i bruk av seks av åtte fakultet på NTNU. HF og SU har valgt å ikke ta i bruk løsningen. Ansatte fra disse fakultetene bes derfor å se bort i fra informasjonen under. 

Bildetekst: skjermbilde som viser hvor bruker skal trykke for å avvise, eller godkjenne en masteravtale

 • For å se innholdet i avtalen trykker du på (2.) "lenke" i menyen til høyre
  • Dersom du har tilgang til mage avtaler, kan du her filtrere ved å først velge "alle", og så søke på navn, eller institutt
  • Du trykker på "dokument"-ikonet på venstresiden av studenten du skal se avtalen til for å se innholdet
 • For å godkjenne, eller avvise, avtalen velger du dette i nedtrekksmenyen (3.). Her kan du også legge inn en kommentar til studenten. Trykk bekreft for å avslutte din behandling. 

Bildetekst: eksempel på hvordan en kommentar på en avvisning av avtalen kan legges inn. 

 • Godkjenning av masteravtalen er lik for veileder og institutt. Når veilder har godkjent går det et varsel til instituttet. Varsel går hver onsdag til instituttet dersom det ligger avtaler klare for godkjenning. Det er fult mulig å gå inn å godkjenne, eller avise, avtalene før varselet kommer.  Når instituttet har godkjent er avtalen gyldig. 

Bildetekst: modell som viser den digitale godkjenningsflyten. Her kreves godkjenning av student, veileder og instituttet for at en avtale skal være gjeldene

 • Digital godkjenning er ikke tilgjengelig for eksterne aktører som skal godkjenne standard avtale for samarbed med ekstern bedrit, eller organisasjon. Studenten får i dettte tilfelle beskjed om å hente ut denne, fremskaffe manuell signatur, for så å levere den signerte avtalen hos instiuttet.
 • Aktuell informasjon fra avtalen(e) legges manuelt inn i FS. Merk at eventuell avtale om båndlegging (utsatt publisering) skal legges inn i Inspera av administrativt personell på den aktuelle kandidaten, gjennom bruk av monitor (se eget punkt på denne wikisiden).
 • Ferdigstilte avtaler legges fortløpende inn i arkivsystemet ephorte, enten ved å gjøre dette selv, eller sende de til dokumentsenteret; legg merke til at de ønsker at man sender inn fortløpende, og ikke samler opp mange avtaler i hver sending. 

Studentenes prosesser

Studentenes prosess, og informajson til studentene finnes på studentenes sider for bacheloroppgave og masteroppgave,

Spørsmål og svar

Se wikisiden for ofte stilte spørsmål for informasjon

16 Vedlegg
10263 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)