Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013

Femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på lektoryrket gjennom hele utdanningen. Studiet er derfor fast programmert. Den praktisk-pedagogiske delen av studiet (PPU) er bundet til visse semester. Detaljene i oppbyggingen av masterstudiet avhenger av hvilke to undervisningsfag som velges. Oversikten under viser den prinsipielle oppbyggingen.

Studiets oppbygging #

 1. semester: TDT4105 Informasjonstek. grunnkurs (7,5 sp) + Fag 1/fag 2 (22,5 sp).
 2. semester: EXPH0004 Ex.Phil (7,5 sp) + Fag 1/ fag 2 (22,5 sp).
 3. semester: PPU4000 Ex.Paed (perspektivemne)(7,5 sp) + Fag 1/fag 2 (22,5 sp).
 4. semester: Fag 1/fag 2 (30 sp).
 5. semester: PPU4700 Pedagogikk I (7,5 sp) + PPU47-emne Fagdidaktikk fag 1 (7,5 sp) + PPU47-emne Fadidaktikk fag 2 (7,5 sp) + Fag 1/Fag 2 (7,5 sp).
 6. semester: Fag 1/fag 2. (30 sp)
 7. semester: Fag 1/fag 2. (30 sp)
 8. semester: PPU4702 Pedagogikk II (15 sp) + PPU47-emne Fagdidaktikk fag 1 (7,5 sp) + PPU47-emne Fadidaktikk fag 2 (7,5 sp)
 9. semester: Masteroppgave (går over to semester, 15 sp pr semester) + 2 masteremner (7,5 sp hver)
 10. semester: Masteroppgave (fortsettes fra forrige semester, 15 sp pr semester) + 2 masteremner (7,5 sp hver)

Fra listen over ser vi at de to første studieårene i hovedsak består av emner fra de to undervisningsfagene. I tillegg vil det være et pedagogisk innføringsemne og generell innføring i IKT, samt Ex.phil. Ex.phil. gjennomføres normalt i 2. semester. Hoveddelen av 5. og hele 8. semester inneholder pedagogikk og fagdidaktikk. I begge disse semestrene inngår praksis i skolen. For fagkombinasjonene matematikk og biologi, samt kjemi og biologi, tas pedagogikk og fagdidaktikk i 7. og 8. semester.

Emnene innenfor fag 1 og fag 2 vil være en blanding av obligatoriske og valgbare fagemner. Hvilke emner som er obligatoriske vil avhenge av hvilke to fag som velges. De valgbare fagemnene ut over 60-gruppene skal som hovedregel velges fra fag 1. Etter søknad er det mulig å fravike dette kravet der det er nødvendig for spesialisering i fag 1.

For å kunne begynne på PPU1 (5. semester eller 7. semester) må studenten ha bestått PPU4000 Examen paedagogicum samt ha avlagt minimum 90 studiepoeng i undervisningsfagene fordelt på en slik måte at hvert av de to undervisningsfagene har minst 37,5 studiepoeng. For å begynne på PPU2 (8. semester) må studenten ha bestått PPU1 i sin helhet og ha fullført 60-gruppen i hvert av undervisningsfagene.

I studiets oppbygging er omfanget av masteroppgaven 30 studiepoeng og lagt til de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner studentene ønsker å velge i 9. og 10. semester. Masteremnene i 9. og 10. semester skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå. Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven.

Masteroppgaven i siste studieår kan være faglig eller fagdidaktisk, og kan være knyttet til en skolerettet og/eller formidlingsrettet problemstilling. En slik problemstilling kan være faglig med relevans for skolen, fagdidaktisk eller knyttet til mer allmenn formidling av realfag/teknologi.

Detaljert oppbygging #

Studenter som startet fra og med høsten 2013 følger ny forskrift om rammeplan for lektorutdanningen og må forholde seg til siste versjon av studiehåndboka for realfag. Studenter som startet før høsten 2013 (kull 2010-2011-2012) følger Studiehåndboka for realfag 2012 - 2013 (med tilpasninger på grunn av endringer i emneporteføljen).

På denne siden finner du råd, informasjon og veiledning til oppbygging av studiet. Du vil finne mye av den samme informasjonen her som i Studiehåndboka for realfag 2012 - 2013 , men vi har også med en del ekstra råd. 

Merk at du vil få flere valgmuligheter innenfor spesialiseringen (fag 1) dersom du tidlig bestemmer deg for hvilket av de to fagene du vil fordype deg i. Det er altså ikke en fordel å utsette dette valget så lenge som mulig.Vi hører gjerne fra deg hvis det er noe du savner, noe er uklart eller direkte feil.  Send innspill til studieveileder Sølvi Sønvisen
Solvi.Bente.Sonvisen@ime.ntnu.no).

Studiet har fem studieretninger. Her finner du mer informasjon om hver enkelt retning:

Hver studieretning er en kombinasjon av to fag. Du må velge studieretning så tidlig som mulig og senest innen 15. september den høsten du starter. Allerede første semester vil de ulike studieretningene ha en del forskjellige emner. Til og med under Realstart, tiden før ordinær undervisning i emnene starter, vil noen av aktivitetene være spesielt tilpasset de forskjellige retningene.

Når du har valgt studieretning vil valget av emner være fastlagt iallfall de to første semestrene.  Deretter vil det i flere av retningene være mulig å velge emner slik at det best mulig legges tilrette for en senere spesialisering.  Det vil være enklere å få til en studieplan som legger godt tilrette for fordypningsfaget (fag 1), dersom du tidlig bestemmer deg for hvilket av de to fagene du vil fordype deg i. Du vil selvfølgelig få mer bakgrunn for å gjøre et slikt valg dersom du utsetter valget, men samtidig reduserer du ofte valgmulighetene som finnes innenfor fordypningsfaget. For hver studieretning har vi derfor kommet med tre forslag til studieplaner: en for de som tidlig bestemmer seg for det ene faget, en for de som tidlig bestemmer seg for det andre, og en for de som trenger litt mer tid for å ta dette valget. 

Felles læringsmål for studieprogrammet MLREAL #

Den femårige lektorutdanningen i realfag ved NTNU utdanner lærere for den videregående skolen med en solid faglig fordypning, og god kjennskap til teknologiske anvendelser av realfagene og solid didaktisk kunnskap knyttet til realfagene. Utdanningen vil også være en god bakgrunn for undervisning i ungdomsskolen, samt annet arbeid der kombinasjonen av gode fagkunnskaper og evne til formidling, utvikling og ledelse er viktig.

Kunnskaper #

En lektor fra NTNUs lektorutdanning i realfag:

 • har solide grunnkunnskaper i to realfagsdisipliner, inkludert deres teknologiske anvendelser og skolefagenes utvikling i et faghistorisk perspektiv.
 • har brede kunnskaper knyttet til utøvelse av læreryrket, til utøvelsen av faget, til samspillet mellom fag og skole, og til fagets betydning i samfunnet.
 • har dybdekunnskap innen et begrenset felt innenfor et realfag, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å forstå og bruke nye forskningsresultater.

Ferdigheter #

En lektor fra NTNUs lektorutdanning i realfag:

 • kan analysere sammensatte realfaglige problemer og velge relevante metoder for å løse disse, og kan tilrettelegge sammensatte realfagproblemer for elever slik at de får et innblikk i fagenes utvikling og rolle i dag.
 • kan selvstendig og kritisk vurdere læreplaner og pedagogiske og fagdidaktiske verktøy.
 • kan fornye og omstille seg, både som lærer og fagperson, herunder videreutvikle sin egen kompetanse.
 • kan gjennomføre selvstendige og avgrensede realfaglige forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, og selv veilede andre i mindre prosjekt.
 • kan formidle realfaglige problemstillinger og løsninger til et bredt publikum, både i og utenfor skolen.

Generell kompetanse #

En lektor fra NTNUs lektorutdanning i realfag:

 • kan samarbeide med andre lærere, elever, foresatte og fagmiljøer utenfor skolen.
 • kan lede og motivere elevene i klasserommet, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø og bidra til elevenes personlige og faglige utvikling.
 • forstår realfagenes rolle i et lokalt og globalt samfunnsperspektiv.
0 Vedlegg
5449 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)