Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved ØK

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for økonomi:

  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Internasjonal forretningsdrift
  • Handelshøyskolen
  • Samfunnsøkonomi

NTNU Handelshøyskolen #

Vitenskapelige assistenter - åtte ledige stillinger #

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig inntil åtte stillinger som vitenskapelige assistenter for høsten 2019 og våren 2020. Stillingene er beskrevet under. 

Søknad på stilling  #

Send en e-post med en kortfattet søknad/motivasjon til Maiken Trane: maiken.trane@ntnu.no innen 2. september 2019. 

Arbeidsoppgaver  #

Innholdet i stillingene vil være forskningsassistanse i pågående forskningsprosjekter drevet av vitenskapelig ansatte fra NTNU Handelshøyskolen. Arbeidsoppgavene er beskrevet under hver stilling sammen med behovet til hvert enkelt prosjekt. 

Kvalifikasjoner #

Vi gjør en helhetsvurdering ut fra din akademisk presentasjon så langt i masterstudiet, eller inntakspoengsummen ved studestart. 

Tilsetting og vilkår #

Arbeidstiden for stillingene er 80-120 timer per år. Koordinering av arbeidsoppgaver skjer via de respektive vitenskapelige ansatte. 

Lønn #

Lønnstrinn 35 (185,80 kr per time)

Søknadsfrist: 02.09.2019 #

Stillingsbeskrivelser - vit.ass. NTNU Handelshøyskolen #

Multiple Choice som eksamensform under ledelse av Leiv Opstad #

Prosjektebeskrivelse #

Det er interessant å se hvordan flervalgsoppgaver fungerer som eksamensform. På grunn av innføring av felles eksamen med Ålesund og Gjøvik har dette temaet fått økt oppmerksomhet. Spørsmålet er om i hvor stor grad det fanger opp det samme som tradisjonell eksamensform og videre er det interessant å se å på hvilke faktorer som kan forklare avvik. Prosjektet er i samarbeid med Hans Bonesrønning, ISØ og dette prosjektet er blitt tildelt 50 000 gjennom fakultet.

Arbeidsoppgaver #

Først og fremst å taste inn data. I tillegg kan det være aktuelt å diskutere forskningsopplegg. Har data om resultat ved flervalgsoppgaver og ordinære oppgaver til eksamen i makroøkonomi for mange år tilbake. Det har vært standard eksamensopplegg i makro med en oppgave i multiple choice som har utgjort 25 prosent.  Siden midlene fra fakultet skal brukes før juni 2020 er det viktig å komme i gang med inntastingen så snart som mulig til høsten. 

Antall timer #

Antyder 80 til 100 timer, litt vanskelig å anslå.

NTNU Center for Sport and Culture Management Research #

Prosjektbeskrivelse #

Senteret har satt i gang med et nytt forskningsprosjekt som ser på de økonomiske utviklingene ved Håndball VM 2020/2021, der Norge er et av vertslandene. I denne sammenhengen ser vi blant annet på investeringer i sportsfasiliteter (som for eksempel Nidarøhallen i Trondheim), betalingsvillighet av tilskuere, prosesser rundt ledelse/organisasjon/økonomistyring, stakeholder dynamikker, etc.

Arbeidsbeskrivelse: #

Vi har med oss forskere fra Universitet i Sør-Øst som prosjektpartner. Vi er i en forholdsvis tidlig fase der vi ikke enda har kommet til å søke ekstern forskningsstøtte. Vi er derfor avhengig av å få noen ressurser internt i starten. Vi søker for tre vitenskapelige assistenter, eller 360 timer. 120 timer er tenkt for følgende mer eller mindre administrative forskningsoppgaver:

  • Opprettelse/aktualisering av database med presseartikler rundt bygging av diverse sportsanlegg i Trondheim,
  • Opprettelse/aktualisering av database med presseartikler rundt gjennomføringen av håndball-vm 2020/2021,
  • Vedlikehold av teamsite,
  • Laging av tidslinje for overfor nevnte arrangementer/prosjekter,
  • Laging av oversikt/beskrivelse om involverte stakeholder,
  • Delvis transkribering av intervjuer.

Videre vil vi gjennomføre en survey under lokalbefolkningen i Trondheim. Denne surveyen har som formål å analysere betalingsvilligheten for Håndball-VM 2020 sine kamper i Trondheim og oppfatninger rundt Trondheims deltakelse i dette mesterskapet samt investeringer i infrastruktur for idrettsarrangementer. Gjennomføringen av en slik survey er en forholdsvis omfattende oppgave, og vi budsjetterer med 240 timer.

Prosjektbeskrivelse for fire mulige prosjekt under ledelse av Hilde Fjellvær #

Prosjekt: Delt ledelse i kunstorganisasjoner #

Prosjektet er et bidrag til et pågående forskningsprosjekt og bokprosjekt om delt ledelse i kunstorganisasjoner. Forskningsassistenten vil få ansvar for å kartlegge styresammensetning og styremedlemmers bakgrunn i kunstorganisasjoner i Norden. Det vil være aktuelt å både samle inn data om og foreløpig analysere mandat, agenda, frekvens av styremøter etc. Den rette kandidaten kan også foreta intervju av styremedlemmer i kunstorganisasjoner for å videreutvikle kunnskap om styrenes arbeidsform, hvilke oppgaver de vektlegger og spesielt hvordan og i hvilken grad de bidrar til å støtte opp under virksomhetens kjerneoppgaver.

Prosjektet kan vinkles inn mot styringstematikk, strategi og ledelse for eksempel.

Prosjekt Digitalisering i hjemmetjenesten #

Dette prosjektet bygget videre på masteravhandling fra 2019 som studerte digitale hjelpemidler i hjemmetjenesten i Trondheim. Den foreliggende studien har data på ledere og ansatte. Det er behov for å utvide denne studien til å inkludere brukere av hjemmetjenesten for å forstå deres perspektiv, det kan også være interessant å forstå hvordan beslutningstaker i kommunen og leverandører av ulike digitale verktøy tenker om innføring av digitale verktøy.

Prosjektet kan utvides i tråd med ønsker fra den aktuelle forskningsassistenten men mulige arbeidsoppgaver vil være å intervjue brukere og representanter for kommunen og leverandører, transkribere og foreløpig analysere data, og det vil også være behov for en større litteraturstudie.

Temaet er aktuelt for studenter som er interessert for eksempel i styringstematikk, digitalisering, endring, ledelse og HR.

Prosjekt Forhandlinger #

Dette prosjektet vil bygge videre på en tidligere masteroppgave om kunnskap og bevissthet om forhandlinger hos personer som driver med forhandlinger i ulike typer virksomheter. Det er lite empirisk forskning på forhandlinger utenfor USA, og det vil være viktig å utdype denne studien for å se nærmere på forhandlinger i ulike typer organisasjoner for blant annet forstå hva som er spesielt med dette feltet i Norge.

Det vil være en forutsetning at studenten som rekrutteres tar eller har tatt kurset i Negotiations. Mulige oppgaver vil være å finne fram til et bredere utvalg respondenter, foreta intervju, transkribere og analyser, samt foreta oppdatert litteratursøk.

Temaet er aktuelt for studenter som er interessert i strategi, ledelse og styring.

Prosjekt Mellomledere og endringsprosesser i offentlig sektor #

Prosjektet bygger videre på en tidligere masteroppgave om hvilke praksiser mellomledere i offentlig sektor tar i bruk for å skape oppslutning om endringsprosesser. Det vil være interessant å studere flere organisasjoner for å utvikle et rammeverk for praksis i endringsprosesser og forklare hva det er som skiller slike prosesser i offentlige virksomheter fra private.

Her vil det være interessant å finne fram til to eller tre andre offentlige organisasjoner som gjennomgår eller nylig har gjennomgått en eller flere betydelige endringsprosesser, identifiserer aktuelle mellomledere og deres medarbeidere, foreta intervju og/eller observasjon, transkribere og analyser av data, samt foreta utvidet litteratursøk.

Temaet er særlig aktuelt for studenter som er interesserte i endring og ledelse.

Utarbeide øvingsopplegg med syntetiske transaksjons- og regnskapsdata #

Du bør ha gjennomført BBOA2033 Årsregnskap I og BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett, eller tilsvarende, med karakter C eller bedre, eller Bachelor i regnskap og revisjon. Du må ha gode ferdigheter i bruk av Excel.

Arbeidet består av å utvikle datasett med transaksjons- og regnskapsdata, som det kan knyttes oppgaver til, hvor oppgavene går ut på å identifisere mistenkelige transaksjoner, risiko for feil i regnskap og avvik fra regler og rutiner. Det er også aktuelt å generere fullstendige datasett med regnskapsdata, som kan brukes til å utarbeide oppgaver innen finansiell rapportering og eventuelt revisjon. 

Estimert omfang er ca. 120 timer.

Regnskaps- og transaksjonsdata (forstudie forskningsprosjekt) #

Du bør ha gjennomført BBOA2033 Årsregnskap I, eller tilsvarende, med karakter C eller bedre. Du bør også ha gode ferdigheter i bruk av Excel, gode karaterer i statistikk- og metodefag, og det er en fordel om du også har noe kjennskap til programmering.

Arbeidet går ut på litteratursøk og innsamling av informasjon om generering av syntetiske data for maskinlæringsformål, samt utarbeidelse av datasett med forhåndsdefinerte egenskaper.

Estimert omfang er ca. 120 timer.

0 Vedlegg
11628 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)