Råd og utvalg ved...

Ledelse og styring - RKBU

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: rkbu

Lederteam og utvidet lederteam #

RKBU Midt-Norge har en operativ ledergruppe som består av leder og kontorsjef. De møtes to ganger i uken. På det ene møtet i uken deltar også undervisningsleder og forskningsleder. Kontorsjef har ukentlige møter med sin administrative stab.

RKBU Midt-Norge har et lederteam bestående av senterleder, undervisningsleder, forskningsleder og en representant fra administrasjonen. Lederteamet har ukentlige møter. 

En gang i måneden arrangeres det utvidet lederteammøter (ULTM). I utvidet lederteam sitter senterleder, undervisningsleder, forskningsleder, leder av temagruppene, leder av undervisningsenheten for barnepsykiatri, en kommunikasjonsmedarbeider og en representant fra administrasjonen. 

Sentermøter #

Hver måned avholdes sentermøter ved RKBU. Sentermøtet har en toveis funksjon. På den ene siden kan de ansatte gjennom drøftinger gi ledelsen ved senteret synspunkter og råd i faglige saker og saker av organisatorisk art. På den andre siden vil sentermøtet fungere som et forum hvor ledelsen kan gi viktig informasjon til de ansatte. 

Sentermøtene er åpne, og innkalling og referat deles med alle ansatte ved RKBU Midt-Norge.

Regionråd #

RKBUs regionråd har en viktig rolle som rådgivende organ når det gjelder senterets regionale oppgaver og forpliktelser. Sammensetningen av rådet skal gjenspeile RKBUs virksomhet og mandat.

Det avholdes normalt to møter i året. Rådet oppnevnes av dekanus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. RKBU er sekretariat for rådet. Regionrådets ledelse alternerer mellom Bufetat region Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF.

Møtene i regionrådet er åpne. Innkalling og referat deles med alle ansatte ved RKBU Midt-Norge.

Organisasjonskart #

Organisasjonskart for RKBU Midt-Norge

Last ned organisasjonskart (pdf)

NTNUs styringsreglement #

Se for øvrig styringsreglement for NTNU

4 Vedlegg
4989 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)