For undervisere...

Ledelse av medisinstudiet

Målet med denne wiki-siden er å gi informasjon om ledelse av medisinstudiet. Vi har her også en oversikt over medlemmene i eksamenskommisjonene og andre faste grupper. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet  

Etablert 25. oktober 2017. Siste endret oktober 2019

Ledelsesstruktur #

Studiet ledes av studieprogramleder og emneledere (tidligere kalt årsleder. NTNU normen er emneansvarlig, men medisinstudiet har valgt å bruke leder som gjennomgående begrep). Hvert studieår/emne har en emneleder og en studiekonsulent. Undervisningsenheter er faglige enheter på instituttene. 

Studieprogramråd #

I perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 har studieprogramrådet følgende sammensetning. Rådet har dette mandatet. Studieprogramrådet møtes en til to ganger i semesteret, og behandler saker av overordnet og prinsipiell betydning: som årlig studieprogramrapport, strukturelle endringer i studieprogrammet, sentrale forslag til tiltak (f.eks.: nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningen RETHOS).

Studieprogramrådet gir råd til dekan ved prodekan (prodekan mottar referat fra møtene). Rådet ledes av studieprogramleder.

Studieprogramleder #

Studieprogramleder er Ivar Skjåk Nordrum. Han har det faglige ansvaret for profesjonsstudiet i medisin. Dette innebærer et overordnet ansvar for daglig drift, kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet, i tillegg til løpende saker som angår studiet. Han representerer medisinstudiet ved MH-fakultetet lokalt og nasjonalt.

Studieprogramleder samabeider tett med emnelederne, ledere for undervisningsenhetene, leder får emneovergripende aktiviteter (PBL, lege-pasientkursert (LPK) og eksamen), instituttene, utdanningsseksjonen samt leder for forskerlinjen. Studieprogramleder leder studieprogramrådet og studieledergruppen.

Emneledere (tidliger årsledere) #

Emneledere har det faglige ansvaret for et eller flere emner. Et emne er enten 30 eller 60 studiepoeng (halvt eller helt år). Dette innebærer ansvar for drift, samordning, videreutvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering i samråd med studieledergruppen og studieprogramleder. Emneleder samarbeider ellers med aktuelle undervisningsenheter, nestleder undervisning på sitt institutt og leder for PBL, eksamen og lege-pasientkurset der dette er naturlig. Hvem som er emneleder er listet lengre ned på siden.

Studieledergruppen #

Denne ledergruppen består av studieprogramleder, emneledere, ledere for langsgående tråder og andre emneovergripende aktiviteter (LPK, PBL og eksamen), SPV-medisin (studieprogramtillitsvalgt student), leder av CMED-forum og rådgiver Ida Marie Bruun Jacobsen (gruppens sekretær).

Gruppen møtes 4-5 ganger i semesterert og har et fellesmøte i semesteret med CMED-forum. Studieprogramleder er gruppens leder. Gruppen arbeider med løpende saker knyttet til drift, prosjekter og kvalitetsikring. Det føres referat fra møtene. Disse legges ut på kanalen "Ledelse av medisinstudiet - møtereferater" på Innsida. 

Undervisningsenheter #

Undervisningsenhet (UE) er en fagenhet (som f.eks. nevrologi, lungemedisin etc.). Det er over 40 av disse, og alle tilhører et institutt - her er oversikten. Noen enheter er delt i flere underenheter. Alle enheter har en leder (UE-leder). Alle vitenskapelig ansatte ved et institutt tilhører en UE. UE har gjerne undervisning på flere emner, og vil derfor i det daglige typisk samarbeide med flere emneansvarlige og studiekonsulenter. Her er mandatet (kommer) til UE-leder.

CMED-forum #

Dette er et forum for de som har roller som studiekonsulenter knyttet til medisinstudiet - enten de er ansatt ved utdanningsseksjonen eller på instituttene knyttet til emneansvarlig. Gruppen møtes 3-4 ganger i semesteret (CMED-navnet er kodenavnet på medisinstudiet som brukes i ulike systemer). Gruppen ledes av rådgiver Ida Marie Brunn Jacobsen. Gruppen har hvert semester et fellesmøte med studieledergruppen.

Ressursgruppe medisin ved utdanningsseksjonen #

Utdanningsseksjonen ved MH består av flere grupper. Gruppe medisinstudiet arbeider med student- og studieadmininstrative saker: enkeltsaker, drift, videreutvikling og kvalitetssikring. Gruppen har ukentlige møter med studieprogramleder, og ledes av rådgiver Ida Marie Brunn Jacobsen.

Emneledere (tidligere kalt årsleder), studiekonsulenter og ledere på tvers av emner #

Emneledre er vitenskapelig ansatte som også har stilling som førsteamanuensis eller professor, og er en følge av endringsforslagene ifb studiegjennomgangen i 2014. Leder (tilsatt som koordinator) for NTNU Link er knyttet til fakultetsadministrasjon og er også førsteamanuensis. Studiekonsulentene er her en rollebeskrivelse, og disse er ansatt som studiekonsulent, seniorkonsulent eller rådgiver. Leder for Lege-pasientkurset (LPK), leder for PBL (problembasert læring), trådledere og eksamensleder har ansvar for årsovergripende aktiviteter.  

Et emne er en sammensetning av fag som gir et antall studiepoeng - for eksempel MD4011. Emner har en godkjenningsordning, typisk for oss muntlig og skriftlig eksamen. Emnene har en offisiell og bindende beskrivelse: se Emnene i EpN. Beskrivelsene oppdateres i desember hvert år. I praksis gjøres dette ved at emneansansvarlig og studiekonsulent, sender eventuelle korrigeringer til gruppeleder medisinstudiet Ida Marie Bruun Jacobsen ved Utdanningsseksjonen. Typiske endringer er endringer i fagsammensetning og i obligatorisk aktivitet. Forslagene samordnes med studieprogramleder.

Stadium I (1. og 2. studieår) #

Stadium II (3. og 4. studieår) #

Stadium III (5. og 6. studieår) #

Ledere av LPK, PBL og eksamen #

Ledere av langsgående tråder #

Implementeres langsgående fra 1. studieår fra høsten 2019 

  • Helsefremmende og forebyggende medisin (Tråd-FH): Førsteamanuenis Signe Opdahl (ISM)
  • Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet (Tråd-PK): Førsteamanuensis Bente Prydtz Mjølstad (ISM)
  • Vitenskapelig kompetanse (Tråd-VK): Professor Eva Skovlund (ISM)

Forskerlinjen #

Eksamenskommisjoner #

Emnelederne leder sine eksamenskommisjoner. Medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen. Administrative retningslinjer knyttet til arbeidet med og gjennomføring av eksamen finner du her. Her det det også rapporterer fra gjennomførte eksamen. I ( ) nedenfor står året medlemmet begynte i kommisjonen.

MD4011 (IAB) #

Sigurd Loe Steinshamn (leder fra 2015), Arne Kristian Sandvik (2013?), Michel van Schaardenburgh (h2019), Bente Prytz Mjølstad (h2016), Magnar Bjørås (h2016), Marit Walbye Anthonsen (h2018) og Inger Skogen (studiekonsulent) (n=7)

MD4020 (ICD) #

Ingunn Bakke (leder), Jan Egil Afset (h2016), Wenche Sjursen (h2018), Sverre H. Torp (h2019), Ragnhild Bergene Skråstad (h2019) og Camilla Finneide (studiekonsulent) (n=6)

MD4030/MD4031 (IIAB) #

Gunn Hege Marchand (leder), Heidi Knobel (nestleder), Dordi Austeng, Petter Moe Omland, Anders Waage, Reidar Fossmark, Eivind Ness-Jensen (Link), Lisbet Aagaard (studiekonsulent) (n=8) 

MD4031 er emnekoden for NTNU Link. Link-studentene tar samme eksamen som de på MD4030.

MD4042 (IIC) #

Liv Guro Engen Hansen (leder), Arne Helland, Cecilie Therese Hagemann, John Chr. Fløvig, Ellen Modalsli (2019), Adalstein Odinsson, Thomas Jozefiak (2019) og Kari Flatås (studiekonsulent) (n=8)

MD4043/MD4041 (IID) #

Samme kommisjon som for MD4042. MD4011 er IID engelsk språklig eksamen for utenlandstudenter..

MD4061 (IIIC) #

Gunnhild Åberge Vie (leder), Nils Martinsen, Bjørn Hilt (h2017), Roar Johnsen (h2017), Arnulf Langhammer  (h2017), Bjørn Hilt  og Marit Mosethaugen Moseng (studiekonsulent) (n=7)

MD4062 (IIID) #

Bjarne Austad (leder), Maria Radtke, Solveig Klæbo Reitan, Brage Høyem Amundsen, Betty Pettersen, Gitta Rohweder, Ingrid Snekvik  og Marit Mosethaugen Moseng (studiekonsulent) (n=8)

Faste grupper #

Blackboardgruppe #

Gruppen består av: Camilla Finneide (studiekonsulent 2. år), Marit Torsethaugen Moseng (studiekonsulent 6. studieår), Maria Bjørstad Ringset (student kull 15), Abdul Baset Hayran (student kull 18), Håvard Hatle (eksamensleder) og Signe Opdahl (leder tråden helsefremming og forebygging)

Gruppen ble etablert vårsemesteret 2019. Gruppen skal bidra til videreutvikling og tilrettelegging av Blackboard utfra de behov studenter og ansatte har.

Protokollgruppe for hovedoppgave (MD4053 (IIIA)) #

Gruppen består av: Haavard Skjellgring (ISM), Torstein Baadø Røe (IKOM), Marius Steiro Fimland (INB), Asbjørn Støylen (ISB) og Hanne Greger (IPH)

Fra studieåret 2018/2019 får studentene kun en frist for innlevering av protokoll for hovedoppgaven, nemlig 31. januar. Tidligere ble protokoll og prosjektbeskrivelse hvert år sendt til vurdering til et stort antall vitenskapelig ansatte. Formålet med protokollgruppen er å systematisere dette arbeidet med vudering av protokoll for hovedoppgaven slik at vi sikrer en mer rasjonell behandling og likeverdig faglig vurdering av disse forskningsprotokollene. Dette er også et av flere tiltak som vi håper kan bidra til bedret kvalitetssikring av hovedoppgavene. Protokollgruppen utfører sitt arbeid i februar.

0 Vedlegg
5018 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)