For undervisere...

Ledelse av medisinstudiet

Målet med denne wiki-siden er å gi informasjon om ledelse av medisinstudiet. Vi har her også en oversikt over medlemmene i eksamenskommisjonene og andre faste grupper. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet  

Etablert 25. oktober 2017. Siste endret august 2019

Ledelsesstruktur #

Studiet ledes av studieprogramleder og årsledere (emneansvarlige). Hvert studieår/emne har en leder og en studiekonsulent. Studielederne og studiekonsulentene har jevnlige møter, og samarbeider med lederne for undervisningsenhetene. Undervisningsenheter er faglige enheter på instituttene. 

Studieprogramråd #

I perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 har studieprogramrådet følgende sammensetning. Rådet har dette mandatet. Studieprogramrådet møter en til to ganger i semesteret og behandler saker av overordnet og prinsipiell betydning: som årlig studieprogramrapport, strukturelle endringer i studieprogrammet, sentrale forslag til tiltak (f.eks.: nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningen RETHOS).

Studieprogramrådet gir råd til dekan ved prodekan (prodekan mottar referat fra møtene). Rådet ledes av studieprogramleder.

Studieprogramleder #

Studieprogramleder er Ivar Skjåk Nordrum. Han har det faglige ansvaret for profesjonsstudiet i medisin. Dette innebærer et overordnet ansvar for daglig drift, kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet, i tillegg til løpende saker som angår studiet. Han representerer medisinstudiet ved MH-fakultetet lokalt og nasjonalt.

Studieprogramleder samabeider tett med årsledere, ledere for undervisningsenhetene, leder får emneovergripende aktiviteter (PBL, lege-pasientkursert (LPK) og eksamen), instituttene, utdanningsseksjonen samt leder for forskerlinjen. Studieprogramleder leder studieprogramrådet og studieledergruppen.

Emneledere (tidliger årsledere) #

Emneledere har det faglige ansvaret for et eller flere emner. Et emne er enten 30 eller 60 studiepoeng (halvt eller helt år). Dette innebærer ansvar for drift, samordning, videreutvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering i samråd med studieledergruppen og studieprogramleder. Emne leder samarbeider ellers med aktuelle undervisningsenheter, nestleder undervisning på sitt institutt og leder for PBL, eksamen og lege-pasientkurset der dette er naturlig. Hvem som er emneledere er listet lengre ned på siden.

Studieledergruppen #

Denne ledergruppen består av studieprogramleder, emneledere, ledere for langsgående  tråder og andre emneovergripende aktiviteter (LPK, PBL og eksamen), SPV-medisin  (studieprogramtillitsvalgt student), leder av CMED-forum og rådgiver Ida Marie Bruun Jacobsen (gruppens sekretær).

Gruppen møtes 4-5 ganger i semesterert og har et fellesmøte i semesteret med CMED-forum. Studieprogramleder er gruppens leder. Gruppen arbeider med løpende saker knyttet til drift, prosjekter og kvalitetsikring. Det føres referat fra møtene. Disse legges ut på kanal "Ledelse av medisinstudiet - møtereferater" på Innsida. 

Undervisningsenheter #

Undervisningsenhet (UE) er en fagenhet (som f.eks. nevrologi, lungemedisin etc.). Det er over 40 av disse, og alle tilhører et institutt - her er oversikten. Noen enheter er delt i flere underheter. Alle enheter skal ha en leder (UE-leder). Alle vitenskapelig ansatte ved et institutt tilhører en UE. UE har gjerne undervisning på flere emner, og vil derfor i det daglige typisk samarbeide med/ha kontakt med flere emneledere (årsleder)/emnets studiekonsulenter. Her er mandatet (kommer) til UE-leder.

CMED-forum #

Dette er et forum for de som har roller som studiekonsulenter knyttet til medisinstudiet - enten de er ansatt ved utdanningsskesjonen eller på instituttene knyttet til årsleder. Gruppen møtes 3-4 ganger i semesteret (CMED-navnet er kodenavnet på medisinstudiet som brukes i ulike systemer) og jobber fortiden bl.a. med TP og Bb. Gruppen ledes av rådgiver Ida Marie Brunn Jacobsen. Gruppen har hvert semester et fellesmøte med studieledergruppen.

Ressursgruppe medisin ved utdanningsseksjonen #

Utdanningsseksjonen ved MH består av flere ressursgrupper. Ressursgruppe medisin arbeider med studieadmininstrative saker knyttet til enkeltsaker, drift, videreutvikling og kvalitetssikring. Gruppen har ukentlige møter med studieprogramleder, og ledes av rådgiver Ida Marie Brunn Jacobsen.

Emneledere (tidligere årsledere), studiekonsulenter og ledere på tvers av emner #

Emneldere er vitenskapelig ansatte som også har stilling som førsteamanuensis eller professor, og er en følge av endringsforslagene ifb studiegjennomgangen i 2014. Leder (tilsatt som koordinator) for NTNU Link er knyttet til fakultetsadministrasjon og er også førsteamanuensis. Studiekonsulentene er her en rollebeskrivelse, og disse er ansatt som studiekonsulent, seniorkonsulent eller rådgiver. Leder for Lege-pasientkurset (LPK), leder for PBL (problembasert læring) og eksamensleder har ansvar for årsovergripende aktiviteter. Årsledere har faglig ansvar for et eller flere emner.

Et emne er et fag, eller en sammensetning av fag, som gir et antall studiepoeng - for eksempel MD4011. Emner har en godkjenningsordning, typisk for oss muntlig og skriftlig eksamen. Emnene har en offisiell og bindende beskrivelse: Her er Emnene i EpN. Beskrivelsene oppdateres i desember hvert år. I praksis gjøres dette ved at emneleder (årsleder), eller studiekonsulent, sender eventuelle korrigeringer til gruppelder og rådgiver Ida Marie Bruun Jacobsen ved Utdanningsseksjonen. Aktuelle endringer er på mer overordnet nivå som endringer i obligatorisk aktivitet. Forslagene samordnes med studieprogramleder.

Stadium I (1. og 2. studieår) #

Stadium II (3. og 4. studieår) #

Stadium III (5. og 6. studieår) #

Ledere av LPK, PBL og eksamen #

Ledere av langsgående tråder #

Implementeres langsgående fra høsten 2019

  • Helsefremmende og forebyggende medisin (Tråd-FH): Førsteamanuenis Signe Opdahl (ISM)
  • Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet (Tråd-PK): Førsteamanuensis Bente Prydtz Mjølstad (ISM)
  • Vitenskapelig kompetanse (Tråd-VK): Professor Eva Skovlund (ISM)

Forskerlinjen #

Eksamenskommisjoner #

Emnelederne leder sine eksamenskommisjoner. Medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen. Administrative retningslinjer knyttet til arbeidet med og gjennomføring av eksamen finner du her. Her det det også rapporterer fra gjennomførte eksamen. I ( ) nedenfor står året medlemmet begynte i kommisjonen.

MD4011 (IAB) #

Sigurd Loe Steinshamn (leder fra 2015), Arne Kristian Sandvik (2013?), Michel van Schaardenburgh (h2019), Bente Prytz Mjølstad (h2016), Magnar Bjørås (h2016), Marit Walbye Anthonsen (h2018) og Inger Skogen (studiekonsulent) (n=7)

MD4020 (ICD) #

Ingunn Bakke (leder), Jan Egil Afset (h2016), Wenche Sjursen (h2018), Sverre H. Torp (h2019), Ragnhild Bergene Skråstad (h2019) og Camilla Finneide (studiekonsulent) (n=6)

MD4030/MD4031 (IIAB) #

Gunn Hege Marchand (leder), Heidi Knobel (nestleder), Dordi Austeng, Petter Moe Omland, Anders Waage, Reidar Fossmark, Eivind Ness-Jensen (Link), Lisbet Aagaard (studiekonsulent) (n=8) 

MD4031 er emnekoden for NTNU Link. Link-studentene tar samme eksamen som de på MD4030.

MD4042 (IIC) #

Bendik Lund (leder), Arne Helland, Cecilie Therese Hagemann, John Chr. Fløvig, Ellen Modalsli (2019), Adalstein Odinsson, Thomas Jozefiak (2019) og Kari Flatås (studiekonsulent) (n=8)

MD4043/MD4041 (IID) #

Samme kommisjon som for MD4042. MD4011 er IID engelsk språklig eksamen for utenlandstudenter..

MD4061 (IIIC) #

Gunnhild Åberge Vie (leder), Nils Martinsen, Bjørn Hilt (h2017), Roar Johnsen (h2017), Arnulf Langhammer  (h2017), Bjørn Hilt  og Marit Mosethaugen Moseng (studiekonsulent) (n=7)

MD4062 (IIID) #

Bjarne Austad (leder), Maria Radtke, Solveig Klæbo Reitan, Brage Høyem Amundsen, Betty Pettersen, Gitta Rohweder, Ingrid Snekvik  og Marit Mosethaugen Moseng (studiekonsulent) (n=8)

Faste vurderingsgrupper #

Fra studieåret 2018/2019 får studentene kun en frist for innlevering av protokoll for hovedoppgaven, nemlig 31. januar. Tidligere ble protokoll og prosjektbeskrivelse hvert år sendt til vurdering til et stort antall vitenskapelig ansatte. Det etableres nå en protokollgruppe. Formålet er å systematisere dette arbeidet slik at vi sikrer en mer rasjonell behandling og likeverdig faglig vurdering av forskningsprotokollene. Dette er også et av flere tiltak som vi håper kan bidra til bedret kvalitetssikring av hovedoppgavene. Protololl gruppen trer i kraft i 2019, og vil typisk gjøre sitt arbeid i februar.

Protokollgruppe for hovedoppgave (MD4053 (IIIA)) #

Gruppen består av: Haavard Skjellgring (ISM), Torstein Baadø Røe (IKOM), Marius Steiro Fimland (INB), Asbjørn Støylen (ISB) og Hanne Greger (IPH)

0 Vedlegg
4686 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)